W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/84/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osielsko oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DZ. U. z 2022 r., poz. 2519) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 88

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osielsko:

1) 45,00 zł brutto za odebranie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,

2) 250,00 zł brutto za odebranie i transport 1 m3osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osielsko:

1) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości:

a) 40,00 zł brutto - zajeden pojemnik/worek o pojemności 120 l,

b) 71,00 zł brutto - za jeden pojemnik o pojemności 240 l,

c) 100,00 zł brutto - za jeden pojemnik o pojemności 360 l,

d) 160,00 zł brutto - za jeden pojemnik o pojemności 660 l,

e) 220,00 zł  brutto –za jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

f) 580,00 zł brutto - za jeden kontener o pojemności 2500 l,

g) 850,00 zł brutto - za jeden kontener o pojemności 5000 l,

h) 1 000,00 zł brutto - zajeden kontener o pojemności 7 000 l,

i) 1 300,00 zł brutto - za jeden kontener o pojemności 10 000 l,

2) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych  zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny w wysokości:

a) 66,00 zł brutto - za jeden pojemnik/worek o pojemności 120 l,

b) 115,00 zł brutto - za jeden pojemnik o pojemności 240 l,

c) 150,00 zł brutto - za jeden pojemnik o pojemności 360 l,

d) 240,00 zł brutto - za jeden pojemnik o pojemności 660 l,

e) 350,00 zł brutto - za jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

f)830,00 zł brutto - za jeden kontener o pojemności 2500 l,

g) 1 200,00 zł brutto - za jeden kontener o pojemności 5000 l,

h) 1 500,00 zł brutto –za jeden kontener o pojemności 7 000 l,

i) 1 750,00 zł brutto - za jeden kontener o pojemności 10 000 l,

j ) 460,00 zł brutto - za 1 m3 odpadów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/9/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31marca 2011 r.   w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2011 r., Nr 98, poz. Nr  778 z dnia 22.04.2011 r.)
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) Rada Gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osielsko oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Osielsko. 

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Górne stawki opłat określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, które mogą być stosowane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej, odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Osielsko.

Ustalając stawki opłat wzięto pod uwagę kalkulację kosztów przedstawionych przez przedsiębiorców wykonujących ww. usługi.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Powiadom znajomego