W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/69/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2022 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6243

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dnia  3 marca 2022 i  Nr  II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/29/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/34/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Nr V/45/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. Nr VI/47/2022 z dnia 6 września 2022 r., Nr VII/54/2022 z dnia 27 września 2022 r., Nr VIII/55/2022 z dnia 25 października 2022 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 27/2022 z  dnia 18 marca 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022,  Nr 40/2022 z dnia 9 maja  2022 r., Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 r., 53/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., Nr 54/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr 58/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr 61/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 67/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., Nr 74/2022 z dnia 16 września 2022 r., Nr 77/2022 z dni 30 września 2022 r., Nr 78/2022 z dnia 11 października 2022 r., Nr 85/2022 z dnia 31 października 2022 r., Nr 86/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1)      Dochody budżetu w wysokości 133.726.308,66 zł, zwiększa się o kwotę 1.265.427,55 zł,  po zmianie 134.991.736,21 zł, w tym: 
a)      dochody bieżące w kwocie – 125.509.179,78 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie – 9.482.556,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2)      Wydatki budżetu w wysokości 167.772.021,80 zł, zwiększa się o kwotę 772.192,55 zł, po zmianie 168.544.214,35 zł, w tym:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 116.375.482,35 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 52.168.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4)      Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 33.552.478,14 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:
a)      kredyt w kwocie 16.560.000,00 zł,
b)      przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.058.665,61 zł, 
c)      wolne środki z lat ubiegłych 15.933.812,53 zł;
5)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)      przychody w wysokości – 41.987.478,14 zł,
b)      rozchody w wysokości 8.435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
6)   Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.    
7)   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
10) Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
11) Określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu  Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 polegających na:
1.    Minister Finansów:
1)      pismem znak: ST3.4751.31.2022 z dnia 26 października 2022 r. poinformował o przyznaniu kwoty 296.766 zł z rezerwy subwencji ogólnej na postawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin;
2.    Fundusz Pomocy Ukrainie.Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przyznano gminie środki na pomoc mieszkańcom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym:
1)      pismem z dnia z dnia 2 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.185.2022 - na zadanie o nazwie „nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w urzędzie”, dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011  Urzędy wojewódzkie  w wysokości 463,55 zł;

2)      pismem z dnia 4 listopada 2022 r. Nr WFB.V.1612.325.2022 - na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie - w kwocie 63.760 zł – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność;
3)      pismem z dnia 8 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.192.2022:
a)      na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 5.403 zł – dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, rozdział 85395 Pozostała działalność;
b)      na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych - 1.530 zł, dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
3.      Wojewoda kujawsko pomorski: 
1)      pismem z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększył dotacje celowe z przeznaczeniem na:
a)      wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 842 zł – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;
b)      organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 23.600 zł, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
c)      wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 380.745 zł– dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
d)      opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 580 zł; dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
2)      pismem z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2022 zwiększył dotacje celowe o kwotę 102 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny oraz zmniejszył dotacje na dofinansowanie wypłat dodatku osłonowego o kwotę 8.364 zł – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność.
4.      Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.873.560 zł – zaplanowane na zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, tj.:
1)      Przyznawanie, wypłacanie dodatku oraz określanie wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego „dodatkiem dla podmiotów wrażliwych” - dochody w kwocie 895.560 zł. ujmuje się w klasyfikacji – dział 853 Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność; było dział 758  rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe;
2)      Przyznawanie, wypłacanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego „dodatkiem dla gospodarstw domowych” - dochody i wydatki w kwocie  3.978.000 zł. ujmuje się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność; było dochody dział 758  rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, wydatki dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 852 Pozostała działalność.
5.      Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dochody 
w kwocie 500.000 zł i wydatki w roku 2022 na realizację zadania w wysokości – 100.000 zł, w roku 2023 – 400.000 zł. Środki powyższe planuje się według klasyfikacji dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność. Przedsięwzięcie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF.  
6.      Na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie – zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę -  276.516 zł, dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
7.      Po dokonaniu analizy wykonania wydatków za okres 10 miesięcy br. zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 101.750 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie terenów zielonych o  20.000 zł, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 60.000 zł.  
8.      Na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych tych jednostek :
1)      zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi po dokonaniu analizy wydatków za okres 10 miesięcy br. w szkołach i przedszkolu publicznym – ze środków w ramach działu;
2)      projekt: „Modelowa Szkoła Ćwiczeń” - zwiększa się wydatki w ramach w/wym. projektu na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Niemczu o kwotę 184.002,03 zł (w  tym środki własne 21.000zł) - dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, jednocześnie zmniejsza się wydatki na dotację celową dla Partnera projektu o kwotę 163.002,03 zł oraz o kwotę  21.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.”  Zakup monitorów dotykowych dla SP w Osielsku” – dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
9.      Wójt Gminy Osielsko w dniu 31.10.2022 r. wydał Zarządzenie Nr 83/2022 w sprawie  kolejnej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby uczniów. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2022 wynosi 13.921,84 zł. Stąd dotacja na miesiąc na 1 ucznia w roku 2022 wynosi 870,12 zł. Statystyczna liczba uczniów, o której mowa w art. 11 ust. 2 w/wym. ustawy wynosi 150,33 uczniów. Zwiększa się wydatki na wypłatę dotacji dla podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne o kwotę 279.000 zł, wg. klasyfikacji dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – 275.000 zł, 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych,  w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  - 4.000 zł, w tym 40.000 zł, ze środków w ramach działu.
10.  Projekt „Cyfrowa gmina” – zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF. Finansowanie ustala się w  latach 2022 -2023. Zmniejsza się w roku 2022 wydatki na realizację projektu  o  kwotę 93. 235 zł;
11.  Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, w tym:
1)      "Adaptacja budynków przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych" – zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł do kwoty 920.000 zł. Zwiększenie środków na wykonanie powyższego zadania związane jest z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac nieobjętego dokumentacją projektową, a koniecznego do wykonania z uwagi na właściwą realizację zadania;
2)      "Wykonanie izolacji fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej". Zaplanowano kwotę w wysokości 1.050.000 zł. Po rozliczeniu zadania zmniejsza się wydatki o kwotę 32.000 zł do kwoty 1.018.000 zł;
3)      Zadanie: ” Koncepcja placu centralnego w Osielsku” ujmuje się w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja w roku 2023, wartość zadania -  40 000 zł. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe z terminem realizacji w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. Ze względu na niezbędne czynności formalno -  prawne i wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu na złożenie podmiotowych środków dowodowych, termin realizacji zadania wykracza poza rok 2022. Zmniejsza się w roku 2022 wydatki o 40.000 zł.
4)      Zwiększa się wydatki na zadanie  bieżące pn.„ Naprawa piłkochwytów na boisku baseballowym w Osielsku” o kwotę 25.000 tj. do kwoty 87.000 zł. W ramach remontu konieczne jest wykonanie dwóch nowych fundamentów pod słupy piłkochwytów oraz dachu na boksach zawodników, w celu osiągnięcia możliwości prawidłowego użytkowania boiska.
12.  Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4.
13.  Zmiany dochodów i wydatków w ramach działów. 

Załączniki

Powiadom znajomego