W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/48/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm. ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021r, zmienionej uchwałą Nr I/2/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/16/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/30/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/35/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Nr V/46/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.


Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym :
1) dochody budżetu w wysokości  121.699.713,60 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 112.217.157,17 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  9.482.556,43 zł, 
2) wydatki budżetu w wysokości  161.425.426,74 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości –  108.800.519,74 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości – 52.624.907 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dodaje się w  Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039: 
1) Poz. 1.1.1.4 „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. W związku z dołączeniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku do programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” planuje się nakłady na realizację projektu. Realizacja lata 2022-2023. Łączne nakłady – 32.642,10 zł, w tym w roku 2022 – 15.471,30 zł, w roku 2023 – 9.570,80 zł.    
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039. W tym: 
1. Poz. 1.3.1.11 „Program współpracy Gminy Osielsko z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą.” Po zmianie realizacja lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe -  2.660.000 zł, w tym w roku 2022 – 530.000 zł, w roku 2023 – 630.000 zł, w roku 2024 – 720.000 zł, w roku 2025 – 780.000 zł;
2. Poz. 1.3.2.1 „Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne 
i ogrodzenie”. W związku z unieważnieniem przetargu i realnym terminem realizacji konieczne jest przesunięcie środków na rok 2023. Realizacja w latach 2017-2023. Łączne nakłady finansowe – 2.440.000 zł, w tym w roku 2022 –300.000 zł, w roku 2023 – 1.500.000 zł;
3. Poz. 1.3.2.10 „Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa”. Po zmianie  - realizacja lata 2015-2025. Łączna wartość - 1.500.000 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 600.000 zł, w roku 2025 – 900.000 zł.
4. Poz. 1.3.2.11 „Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców”.  Po zmianie - realizacja lata 2015-2025. Łączna wartość - 765.000 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 300.000 zł, w roku 2025 – 465.000 zł.
5. Poz. 1.3.2.12 „Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A”. Zmienia się finansowanie przedmiotowego zadania. Realizacja lata -  2017 - 2024. Łączna wartość – 1.050.000 zł, w tym 
w roku 2022 – 50.000 zł, w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 1.000.000 zł.
6. Poz. 1.3.2.25 „Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej”. Realizacja w latach 2022-2024. Po zmianie planowane nakłady finansowe – 6.740.000 zł, w tym w roku 2022 – 1.680.000 zł, w roku 2023 – 5.000.000 zł.
7. Poz. 1.3.2.46 „Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa”. W związku z odstąpieniem przez projektanta od umowy i koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego przenosi się środki w wysokości 55.000 zł na rok 2024. Realizacja w latach 2022-2024. Łączna wartość - 55.000zł, w tym w roku 2022 – 0,00zł, w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 55.000 zł.
8. Poz. 1.3.2.54 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3w rejonie ul. Głównej w miejscowości Maksymilianowo – inicjatywa lokalna”. Zwiększa się środki w planie o kwotę 69.500 zł do kwoty 102.000 zł. Realizacja lata 2020-2022. Łączna wartość  - 134.500 zł, w tym w roku 2022 - 134.500 zł.   
9. Poz. 1.3.2.61 „Budowa ul. Sokolej w Osielsku - dokumentacja projektowa”. 
W związku z odstąpieniem przez projektanta od umowy i koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego, przenosi się środki w wysokości 30.000 zł na rok 2024. Realizacja lata 2021-2024. Łączna wartość – 30.000 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 30.000 zł.
10. Poz. 1.3.2.66 „Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku - dokumentacja projektowa”. W związku z odstąpieniem przez projektanta od umowy i koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego, przenosi się środki w wysokości 78.000 zł na rok 2024. Realizacja lata 2021-2024. Łączna wartość – 78.000 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 0,00 zł,  w roku  2024 – 78.000 zł.
11. Poz. 1.3.2.67 „Budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie - dokumentacja projektowa”. W związku z odstąpieniem przez projektanta od umowy i koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego, przenosi się środki w wysokości 50.000 zł na rok 2024. Realizacja lata 2021-2024. Łączna wartość – 50.000 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 0,00 zł,  w roku  2024 – 50.000 zł.
12. Poz. 1.3.2.69 „Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku - dokumentacja projektowa” w nazwie skreśla się słowa: „dokumentacja projektowa”. W związku z odstąpieniem przez projektanta od umowy i koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego, przenosi się środki na projekt w wysokości 30.500 zł na rok 2024. Realizacja lata 2021-2024. Łączna wartość – 930.500 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 0,00 zł,  w roku  2024 – 930.500 zł.  
13. Poz. 1.3.2.72 "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie". Z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę zlecenie robót budowlanych będzie możliwe w IV kwartale br. z terminem wykonania i płatności w roku 2023 roku. W związku z tym finansowanie 2022 wyniesie 10.000 zł, w rok 2023 – 150.000 zł (roboty budowlane). Zwiększa się środki na zadanie o 60 000zł. Realizacja lata 2021-2023. Łączna wartość – 170.000 zł, w tym w roku 2022 – 10.000 zł, w roku 2023 – 150.000 zł.
14. Poz. 1.3.2.83 „Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej 
w Osielsku”. Po zmianie realizacja lata 2021-2022. Łączna wartość – 885.000 zł, w tym w roku 2022 – 885.000,00 zł.
15. Poz. 1.3.2.88 „ Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa”. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych przenosi się środki  w wysokości 32.000 zł na rok 2022. Realizacja lata 2022-2023. Łączna wartość – 32.000 zł, w tym w roku 2022 – 32.000 zł, w roku 2023 –0,00 zł.
16. Poz. 1.3.2.89 „Budowa ul. Jantarowej w Osielsku od ul. Lazurowej do ul. Perłowej – dokumentacja projektowa”. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych przenosi się środki  w wysokości 18.000 zł na rok 2022. Realizacja lata 2022-2023. Łączna wartość – 18.000 zł, w tym w roku 2022 – 18.000 zł, w roku 2023 –0,00 zł.
17. Poz. 1.3.2.90 „Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa”. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych przenosi się środki  w wysokości 17.750 zł na rok 2022 oraz 17.750 zł pozostawia się na rok 2023. Realizacja lata 2022-2023. Łączna wartość – 35.500 zł, w tym w roku 2022 – 17.750 zł, w roku 2023 –17.750 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego