W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr II/27/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego rzysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
na podstawie Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 oraz 583), w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz.: 583, 682, 683 oraz 684) oraz § 3 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605, oraz 654), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2180

Treść

 §  1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie
Z dniem 16 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. poz. 605), zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. poz. 654). Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, który należy złożyć w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Wniosek będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. Możliwość upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej w odniesieniu do świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) rozpatrywać należy w oparciu o ogólne przepisy prawa ustrojowego odnoszące się do dokonywania upoważnień. Przepisem, który można zastosować w niniejszej sprawie, jest art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że "do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1". Z uwagi na fakt, że złożony wniosek inicjować będzie postępowanie administracyjne w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jego weryfikacja odbywać się będzie w ramach postępowania dowodowego, a tym samym pracownicy ośrodka pomocy społecznej będą mieli pełne uprawnienie do korzystania z rozwiązań prawnych przewidzianych w tej ustawie. Pracownicy GOPS posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje do zapewnienia obsługi świadczenia. W związku z tym, że wnioski o wypłatę świadczenia napływają już do Urzędu Gminy Osielsko, a termin na rozpatrzenie to 30 dni należy skrócić okres wejścia w życie uchwały  od daty publikacji w dzienniku urzędowym. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), zastosowano możliwość skrócenia okresu vacatio legis. Przepisy tej ustawy nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego