W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr II/24/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 oraz poz. 583) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648 oraz poz. 2151) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2249

Treść

§ 1. W § 2 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VII/95/2017 z dnia 3 października 2017 r. 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 3855) po punkcie 3 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu:
„4) pojazdy asenizacyjne winny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych 
o położeniu pojazdu, miejscach postojów, a co za tym idzie należy posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentacje i weryfikacje opisanych danych oraz przechowywanie ich przez okres 5 lat od dnia ich zapisania.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie
Art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)  stanowi, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,), uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Wyposażenie pojazdów asenizacyjnych w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego winno przyczynić się do zapewnienia prawidłowego postępowania w przedmiocie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do oczyszczalni.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego