W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/106/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 5450

Treść

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w postaci „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko  na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł  tzw. niskiej emisji 
na terenie gminy Osielsko” stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Poz. 4127 z dnia 19 lipca 2019 r.) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie:

Celem poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Osielsko jest udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł  tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.
W związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) zakres finansowania ochrony środowiska  i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Zgodnie z art. 403 ust. 4 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)„Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.”
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743) projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.
Zgodnie z art. 7 ust. 3a ww. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Projekt Uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł  tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko, został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismami z dnia 28 września 2021 r. znak: OŚ. 605.14.2021.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 5 października 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 5 października  2021 r.) nie zgłosił zastrzeżeń do projektu przedmiotowej uchwały. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie 14 dni nie przedstawił zastrzeżeń do projektu przedmiotowej uchwały.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane