W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/75/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego
na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4606

Treść

§ 1.  Uzgadnia się odstępstwa od zakazów dla użytku ekologicznego stanowiącego torfowisko o powierzchni 0,34 ha ustanowionego rozporządzeniem nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego przy braku rozwiązań alternatywnych, w zakresie:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej;

§ 2. Uzgodnienie odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego obowiązuje na obszarze realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, obejmującym linię nr 201 na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna”, w okresie niezbędnym do jej realizacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 


Uzasadnienie
 Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego dokonuje rada gminy.  Uzgadnia się odstępstwa od zakazów dla użytku ekologicznego w związku z realizacją inwestycji celu publicznego przy braku rozwiązań alternatywnych.
 Wnioskiem z dnia 16.08.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 18.08.2021 r.) Inwestor- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zwrócił się o uzgodnienie zakresu prac na użytku ekologicznym stanowiącym torfowisko o powierzchni 0,34 ha opisany w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody numerem: PL.ZIPOP.1393.UE.0403062.1743, w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, obejmującym linię nr 201 na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna”.  Przedmiotowy użytek ekologiczny został ustanowiony rozporządzeniem nr 323/95 Wojewody Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody        na terenie województwa bydgoskiego. Po wejściu w życie Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r., Nr 99, poz. 1079), obszary funkcjonujące do tej pory jako użytki ekologiczne przestały być obiektami chronionymi w myśl obowiązującej ustawy. W związku z powyższym w celu dostosowania     do obowiązującego prawa użytek ekologiczny jako formę ochrony, Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał rozporządzenie nr 1/2004 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne.
 Wnioskodawca wniósł o udzielenie odstępstw od zakazów wymienionych w rozporządzeniu nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w zakresie:
1)  niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej.
 W granicach ww. użytku ekologicznego nie jest planowana lokalizacja projektowanej infrastruktury kolejowej lub towarzyszącej. Wycinka drzew lub krzewów, przewidziana w ramach realizacji przedsięwzięcia, prowadzona będzie poza granicami ww. użytku ekologicznego. 
W granicach użytku ekologicznego nie przewiduje się również budowy obiektów inżynierskich oraz budowy dróg, a także prowadzenia prac hydrotechnicznych na ciekach. Znajduje się natomiast 
w granicach przewidywanego terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji celu publicznego wykonywanego przez Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa są następujące:
1. Przewidywane wszelkie prace budowlane na modernizowanej linii kolejowej prowadzone będą poza granicami obszaru chronionego. Jednak do niszczenia lub uszkadzania użytku ekologicznego dojść może w wyniku prowadzenia tych prac w sąsiedztwie użytku ekologicznego.
2. Wszystkie zaplanowane prace realizowane będą poza granicami użytku ekologicznego. Ewentualne uszkodzenie gleby wystąpić może jedynie w przypadku realizacji prac w bliskim sąsiedztwie użytku ekologicznego.
3. W związku z przebudową linii kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędne będzie prowadzenie wykopów. W przypadku występowania miejsc o płytkim zaleganiu wód gruntowych wykopy będą wymagały odwodnienia, które wpłynąć może na obniżenie zwierciadła wód gruntowych, a tym samym wpłynąć na stosunki wodne na sąsiadujących terenach. Długotrwałe obniżenie poziomu wód gruntowych negatywnie wpłynąć może na torfowisko będące przedmiotem ochrony użytku ekologicznego. Oddziaływanie na wody gruntowe występujące na etapie budowy będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały, okresowy i ustąpi w krótkim okresie po zakończeniu realizacji inwestycji i nie będzie miało negatywnego wpływu na użytek ekologiczny.
4. Przedmiotowy użytek ekologiczny w niewielkiej części wchodzi w zakres przedsięwzięcia w rejonie km istn. Ok. 38+125 – 38+185 linii kolejowej nr 201. Nie istnieją możliwości rozwiązań alternatywnych, pozwalających na przeprowadzenie przedsięwzięcia pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, obejmującym linię nr 201 na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna”, poza granicami użytku ekologicznego nr PL.ZIPOP.1393.UE.0403062.1743.
       Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne. 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane