W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/71/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2021 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4605

Treść

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/27/2021 z dnia 12 marca 2021 r., Nr IV/37/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr V/44/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr VI/52/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., Nr VII/68/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr 24/2021 z dnia 25 maja 2021 r., Nr 29/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r., Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 47/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr 48/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r., Nr 53 z dnia 2 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu w wysokości 122.592.295,18 zł,  zwiększa się 1.313.350,00 zł,  po zmianie 123.905.645,18 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  112.653.971,24 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  11.251.673,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 141.892.295,18 zł, zmniejsza się o 729.050,00zł, po zmianie 141.163.245,18 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 96.304.192,23 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  44.859.052,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 17.257.600,00 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu  będzie:
a)  kredyt w kwocie 14.500.000,00 zł,
b) wolne środkiz lat ubiegłych 2.757.600,00 zł;
4) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5) określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu: 
a) przychody w wysokości 24.307.700,00 zł,
b) rozchody w wysokości 7.050.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
6) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8a do uchwały; 
7) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –12.694.775,50 zł,
b) dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 5.969.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
8) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody - 16.705.300,00 zł,
b) koszty -16.585.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;
9) określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
a) finansowanie planowanego deficytu budżetu  gminy – w kwocie 14.500.000,00 zł,
10) upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 14.500.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 polegających na między in:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1) pismem z dnia 18 sierpnia 2021 r. znak WFB.V.1612.46A.2021 w związku 
z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia w6 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych poinformował, że środki na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 winny być ujęte w klasyfikacji dział 851, rozdział 85195, paragraf 218; ponadto zwiększa się dochody i wydatki na ten cel o 400 zł;
2) decyzją z dnia 13 sierpnia 2021 r. znak WFB.I.3120.3.53.2021  zwiększył plan dotacji celowych w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 par. 2030 –25.485,80 zł i par. 6330 –21.203,87 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020;
3) decyzją z dnia 30 sierpnia 2021 r. znak: WFB.I.3120.3.58.2021 dokonał zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy o kwotę 5.590,00 zł – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;   z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Dotacja zostanie wykorzystana zgodnie 
z przeznaczeniem.
2. Urząd Marszałkowski w Toruniu udzieli gminie Osielsko dotacji celowej na utworzenie w gminie przez okres 12 miesięcy, w miesiącach styczeń – grudzień 2021 roku, stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości, tj. zatrudnienie pracownika do realizacji zadań w ramach pilotażu projektu: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Umowa zawarta była w dniu 13 stycznia 2021 r. Aneksem z dnia 13 sierpnia 2021 r. zwiększona została kwota dotacji na ten cel o 5.750,00 zł i wydłużony został okres do realizacji zadań w ramach pilotażu o dwa miesiące.
3. Zwiększa się dochody bieżące z tyt. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 210.720,33 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych – 885.000,00 zł, opłaty skarbowej – 25.000,00 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 350.000,00 zł, wpływów z innych gmin z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z tych gmin w naszych przedszkolach niepublicznych – 74.000,00 zł, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – 12.300,00 zł. Zmniejsza się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o 75.000,00 zł, z podatku od środków transportowych o 17.000,00 zł, dochody pobierane przez jednostki oświatowe o 210.100,00 zł.
4. W Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2021 r. pod pozycją 1382 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dostosowuje się klasyfikację budżetową do obowiązującej.
5. W ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zlecone zostanie wykonanie projektu technicznego dokończenia remontu ul. Przepiórczej w Osielsku. Jednocześnie dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziale.
6. Zmiany wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w tym:
1) wydatki na wypłatę diet dla radnych zwiększa się o 15.000,00 zł ze środków w ramach działu,
2) ustala się wydatki na zwiększenie funduszu płac w Urzędzie Gminy w wysokości 2 % od stycznia do czerwca br. i dodatkowo 7 % od lipca – w ramach zaplanowanych środków,
3) zwiększa się wydatki bieżące na funkcjonowanie Zespołu do spraw oświaty o 7.000,00 zł ze środków w ramach działu.
7. Zmiany wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków o 6.500,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 359.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o 242.000,00 zł, wydatki majątkowe o 110.500,00 zł, 
8. Po analizie wykonania wydatków za 8 miesięcy br. zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę odszkodowań o 470.000,00 zł, na obsługę długu publicznego o 200.000,00 zł, na realizację programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców o 150.000,00 zł (po zmianie plan wynosi 200.000 zł, wydatki za 8 miesięcy br. wykonane są w wysokości 89.480,00 zł), na wypłatę nagród dla zawodników, trenerów i działaczy – 42.000,00 zł.
9. Zadanie polegające na kompleksowej konserwacji zabytkowej kapliczki znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Polnej w Osielsku, ujętej w Gminnej Ewidencji Zabytków i stanowiącej własność gminy, z uwagi na procedury związane z jej przeniesieniem możliwe będzie do wykonania w roku 2022 r. Zmienia się przeznaczenie wydatków zaplanowanych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Po zmianie wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeznacza się na:
 aktualizację obecnych i wykonanie nowych kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Osielsko,
 w ramach funduszu sołeckiego planuje się zakup i montaż tablicy z informacją o miejscu pamięci,
 wykonanie ogrodzenia cmentarza w Maksymilianowie (zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – słupki metalowe czarne połączone łańcuchem,
 wykonanie słupków betonowych zaporowych uniemożliwiających wjazd na teren nieczynnego cmentarza zabytkowego w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej,
 wykonanie tablic z informacją o miejscach pamięci na terenie zabytkowych cmentarzy na terenie gminy – ilość uzależniona od wydatków opisanych powyżej.  
10. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w wykazie inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2021, w tym: 
1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki o 185.000,00 zł, w tym:
a)   zwiększa się środki na zadanie: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sadyba 
w Niemczu” o kwotę 500.000,00zł  – do kwoty 1.050.000,00 zł (oferta wykonawcy),
b) zwiększa się środki na zadanie: „Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko” o kwotę 250.000,00 zł  – do kwoty 650.000,00 zł. (oferta wykonawcy),
c) zwiększa się środki na zadanie: „Modernizacja przepompowni ul. Słoneczna/Klonowa  ” o kwotę 150.000,00zł  – do kwoty 250.000,00 zł; rozeznano ceny za usługę jak 
w nazwie zadania w związku z czym prognozuje się że środki obecnie zabezpieczone na wykonanie prac są za małe,
d) zwiększa się środki na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z odgałęzieniami do granicy działek nr 352/97 i 352/98 w ulicy Moczarowej 
w Osielsku – inicjatywa lokalna ” o kwotę 20.000,00zł  – do kwoty 52.500,00 zł; aby zrealizować zadanie w bieżącym roku zwiększa się środki. (otwarcie przetargu na roboty wypada po sesji),
e) zmienia się finansowanie zadania: „Budowa zbiorników retencyjnych na SUW Żołędowo”; ogłoszono dwa przetargi, pierwszy przekroczył zabezpieczone środki, w drugim nikt nie złożył oferty; zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2031; w roku 2021 zmniejsza się wydatki o 670.000,00 zł, po zmianie 30.000,00 zł,
f) zmienia się okres finansowania projektów budowlanych dotyczących zadań: Budowa sieci wod-kan w ul. Jeziorańskiej w Osielsku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku – zmniejsza się wydatki w roku 2021 o 65.000,00 zł. Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., z którym podpisano umowę na zadania zaprzestało realizacji umowy, czego konsekwencją było rozwiązanie umowy z winy projektanta. W związku z potrzebą ogłoszenia nowych przetargów na powyższe prace projektowe konieczna jest zmiana  finansowania i zwiększenia środków. 
2) W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o 227.000,00 zł w związku ze zmianą finansowana dokumentacji projektowej dotyczącej zadań: Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku, Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja, Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie oraz Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku.  
3) W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola zmniejsza się wydatki 100.000,00 zł,zmienia się termin realizacji zadania: „Budowa klimatyzacji w przedszkolu publicznym nr 1 w Osielsku ”; zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
4) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność ustala się wydatki na adaptację gminnych budynków komunalnych przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych – 120.000,00 zł.
5) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Niemczu”. Ze względu na likwidację urządzeń grzewczych typu Robur na wniosek użytkownika obiektu i montaż grzejników w sali głównej nastąpiło zwiększenie zapotrzebowania na moc grzewczą kotła gazowego. Dodatkowo w opinii serwisu urządzeń należy wymienić istniejący kocioł na większy w celu zbilansowania powstałego zapotrzebowania na ciepło. Koszty wymiany kotła ponosi użytkownik. Dodatkowo wezwano gwaranta do usunięcia usterek objętych gwarancją. W przypadku nie wywiązania się gwaranta z zobowiązań wynikających z umowy prace zostaną zlecone innemu wykonawcy i zostaną pokryte z gwarancji. Ze względu na zbliżający się sezon grzewczy należy wykonać prace nie czekając na środki z firmy ubezpieczeniowej. Zdemontowany kocioł zostanie wykorzystany podczas realizacji jednego z planowanych budynków.     
6) W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększa się wydatki na inwestycje o 12.000,00 zł (ze środków w ramach działu) na zadanie:  „Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu – projekt” do kwoty 52.000,00 zł.
W ramach prac projektowych wykonana została ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej, która wykazała niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Aby uzyskać pozytywną decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na odstępstwa od przepisów konieczne jest wykonanie dodatkowego zakresu projektowego w postaci projektu Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz projektu konstrukcyjnego dodatkowych drzwi zewnętrznych. Bez w/w decyzji nie jest możliwe uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
11. Zmiany wydatków w ramach działów.
12. Zwiększa się przychody budżetu gminy Osielsko w roku 2021 o wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – 2.757.600,00 zł oraz zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytu o 4.800.000,00 zł. Przychody z kredytu na częściowe pokrycie planowanego deficytu gminy po zmianie wynoszą 14.500.000 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane