W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VII/70/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

 § 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 czerwca 2021r. (wpływ do Urzędu Gminy w dniu 25 czerwca 2021r. na działania Wójta Gminy Osielsko, Rada Gminy Osielsko uznaje skargę za  bezzasadną  z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącym. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie
25 czerwca 2021 roku wpłynęła do Rady Gminy Osielsko skarga na  działania Wójta Gminy Osielsko, wniesiona przez Państwo (......). Przedmiotem Skargi zdaniem wnoszących skargę, jest sposób realizacji inwestycji na ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie.  Skarżący uznają, ze Gmina realizując inwestycję polegająca na budowie placu manewrowego przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie  doprowadzi do wzrostu ruchu pojazdów  na tej ulicy, a  w związku z tym  budowa jest zbędna, przy czym pogorszy sie stan bezpieczeństwa pieszych, a zwłaszcza dzieci.
Rada Gminy Osielsko jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego. 
  Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi odbyło się online 13 lipca 2021 roku. Komisja rozpatrywała skargę przy uczestnictwie wnoszących skargę pani Patrycji Witkowskiej, Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, pani Dominiki Wiśniewskiej i  inspektora ds. dróg Adam Biegański oraz radnej    pani Iwony Ratusznej z Bożenkowa,
  "Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że skarga jest bezzasadna. Nowy odcinek jezdni od placu manewrowego prowadzi obecnie do „ściany” lasu. Nikt tą drogą obecnie nie przejedzie. Już teraz można poprawić bezpieczeństwo na ulicy Wypoczynkowej realizując propozycje radnej Iwony Ratusznej i Adama Biegańskiego, Wniosek komisji, który wychodzi na przeciw oczekiwaniom mieszkańców: na ulicy Wypoczynkowej ustawić znak D-40 - strefa zamieszkania i zamontować progi zwalniające, a na placu manewrowym B-36 "zakaz zatrzymywania i postoju". Przewodniczący komisji zachęcił do rzetelnych konsultacji z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich, tak by finalnie podczas realizacji na przykład inwestycji drogowych nie było zaskoczeń."

 Wójt Gminy Osielsko ogłosił  przetarg  w dniu 10 marca 2021 r. na budowę placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie wraz z fragmentem drogi i  oświetleniem.  W dniu 13 maja  2021 r. przekazano Wykonawcy teren budowy.  Realizacja tej inwestycji została poprzedzona konsultacjami społecznymi, które były opublikowane  na stronie internetowej gminy Osielsko w dniach 29 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. z możliwością wnoszenia uwag do przedstawionego projektu zagospodarowania terenu. W ramach niniejszej konsultacji nie wniesiono uwag.
  
  Zgodnie z art.  227Kodeksu postępowania administracyjnego: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.” W przedmiotowej sprawie Rada Gminy Osielsko po zapoznaniu się ze wszystkimi stanowiskami i przepisami prawa nie dopatrzyła się wystąpienia okoliczności, które legitymowałyby uznanie skargi za uzasadnioną i nie mogą także stanowić podstawy uznania skargi za uzasadnioną.
Pouczenie
Zgodnie z art. 239, §  1Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane