W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VII/69/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2021 –2031
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, Dz. U z 2021 poz. 1038), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2021 –2031, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/81/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmienionej uchwałą Nr III/28/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 marca 2021 r., Nr IV/38/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr V/45/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r., Nr VI/53/2021 z dnia 22 czerwca 2021r. zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.


Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) Dochody budżetu po zmianie 122.537.629,60 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  111.307.159,53 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  11.230.470,07 zł.

2) Wydatki budżetu po zmianie 141.837.629,60 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 96.988.076,65 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  44.849.552,95 zł.

Załącznik Nr 2
1. Dodaje się: 
1) Poz. 1.3.1.11 w wydatkach bieżących oraz poz. 1.3.2.112 w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie  pn. „Zakup programu do inwentaryzacji  i utrzymania hydrantów oraz wykonanie inwentaryzacji istniejących hydrantów na terenie gminy Osielsko”. Realizacja lata 2021-2022. Łączne nakłady na część bieżącą zadania (poz. 1.3.1.11) 138.000,00 zł, w tym rok 2021 – 118. 000,00 zł, rok 2022 – 20.000,00 zł. Łączna wartość części majątkowej zadania (poz. 1.3.2.112) 12.000,00 zł,  w tym rok 2021 – 12.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.2.113 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach, projekt. Realizacja w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania 10.000,00 zł, w tym rok 2022-5.000,00 zł oraz rok 2023 – 5.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.114 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej  w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko. Realizacja w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania 30.000,00 zł, w tym rok 2022 – 15.000,00 zł, rok 2023- 15.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.115 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Realizacja w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania 50.000,00 zł, w tym rok 2022 – 50.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2021- 2031. W tym: 
1) Poz. 1.1.1.4 i poz. 1.1.2.2 Projekt „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko” zmniejsza się wydatki majątkowe (poz. 1.1.2.2) zaplanowane w 2021r. o kwotę 270.000,00 zł  i przenosi tę kwotę wydatków na rok 2022. Realizacja w  latach 2021 – 2023, łączna wartość 319.000,00 zł,  w tym w roku 2021 – 49.000,00 zł, rok 2022 – 270.000,00 zł. Zmienia się finansowanie ze względu na brak możliwości wykonania robót budowlanych w bieżącym roku. Wcześniejsze ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie było możliwe ze względu na wydanie decyzji pozwolenia na budowę dopiero w miesiącu lipcu br. Zmniejsza się wydatki bieżące (poz. 1.1.1.4) zaplanowane w 2021r. o kwotę 18.000,00 zł i przenosi się tę kwotę wydatków na 2022. Realizacja w latach 2021-2023, w tym rok 2022 - 54.000,00 zł, rok 2023 – 9.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.2.8 Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olsztyńską wraz z odwodnieniem. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł. Realizacja w latach 2016-2022. Łączna wartość zadania 2.280.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 1.000.000,00 zł, w roku 2022 – 1.250.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.62 Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu – dokumentacja projektowa. Zmiana terminu finansowania zadania z przyczyn pandemii COVID 19. Realizacja 2020-2022. Łączna wartość 51.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 25.500,00 zł, w roku 2022 – 25.500,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.67 „Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie-dokumentacja projektowa”. Zmiana terminu realizacji zadania z powodu pandemii COVID 19. Realizacja lata 2020 – 2022, łączna wartość 55.000,00 zł,  w tym w roku 2021 – 27.500,00 zł, w roku 2022 – 27.500,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.75 „Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Tuberozy  w rejonie skrzyżowania z ul. Centralną wraz z korektą geometrii skrzyżowania”. Zwiększa się wydatki o kwotę 95.000,00 zł. Realizacja lata 2020 – 2021. Łączna wartość zadania 175.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 175.000,00 zł.
6) Poz. 1.3.2.80 „Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku” Zmiana terminu finansowania zadania w związku z planowanym rozwiązaniem umowy na w/w projekt i koniecznością ogłoszenia przetargu.  Realizacja lata 2021 – 2023. Łączna wartość zadania 110.000,00 zł, w tym rok  2022 – 55.000,00 zł, rok 2023 - 55.000,00 zł.
7) Poz. 1.3.2.81 „Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną do ul. Polnej w Żołędowie- dokumentacja projektowa. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejsza się wydatki o kwotę 40.190,00 zł. Realizacja w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania 119.810,00 zł, w tym w roku 2022- 119.810,00 zł.
8) Poz. 1.3.2.82 „Budowa Magellana i Kolumba w Niemczu – dokumentacja projektowa”. Zmiana terminu finansowania zadania w  związku z planowanym rozwiązaniem umowy na w/w projekt i koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu.  Realizacja lata 2021 – 2023. Łączna wartość zadania bez zmian - 78.000,00 zł,  w tym w roku 2022 – 39.000,00 zł, w roku 2023 – 39.000,00 zł. 
9) Poz. 1.3.2.85 „Przebudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej  w Niwach – dokumentacja projektowa”. Zmiana terminu finansowania zadania w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego i przewidywanym 18 miesięcznym terminem realizacji. Realizacja w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania bez zmian – 150.000,00 zł, w tym rok 2022 – 75.000,00 zł, rok 2023 – 75.000,00 zł.
10) Poz. 1.3.2.86 ”Budowa ul. Sokolej w Osielsku- dokumentacja projektowa”. Zmiana terminu finansowania zadania w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego i przewidywanym 18 miesięcznym terminem realizacji.  Realizacja w latach 2021-2023.  Łączna wartość zadania bez zmian – 30.000,00 zł. W tym rok 2022 – 15.000,00 zł, rok 2023 – 15.000,00 zł.
11) Poz. 1.3.2.87 „Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu- dokumentacja projektowa”. Zmiana terminu finansowania zadania z przyczyn jak wyżej. Realizacja  w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania bez zmian – 33.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 16.500,00 zł, w roku 2023 – 16.500,00 zł
12) Poz. 1.3.2.88 .”Budowa ul. Księżycowej w Osielsku - dokumentacja projektowa”  Zmiana terminu finansowania zadania z przyczyn jak wyżej. Realizacja w  latach 2021 – 2023. Łączna wartość zadania bez zmian – 20.400,00 zł, w tym w roku 2022 – 10.200,00 zł, w roku 2023 – 10.200,00 zł.
13) Poz. 1.3.2.105 „Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa”. Zmiana terminu finansowania zadania. Realizacja w latach 2021 – 2023. Łączna wartość zadania bez zmian– 30.500,00 zł, w tym w roku 2022 – 15.250,00 zł, w roku 2023 – 15.250,00 zł.
14) Poz. 1.3.2.106 „Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajęczej i modernizacji skrzyżowania ul. Świerkowa/Wierzbowa w Osielsku”. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki o kwotę 40.190,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania  - 65.190,00 zł, w tym w roku 2022 – 65.190,00 zł.
15) Poz. 1.3.2.111 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie” Zmiana terminu finansowania zadania z przyczyn, o których mowa wyżej. Realizacja zadanie w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania bez zmian – 65.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 32.500,00 zł, w roku 2023 – 32.500,00 zł.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane