W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VII/68/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2021 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, Dz. U z 2021 poz. 1038) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3855

Treść

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/27/2021 z dnia 12 marca 2021 r., Nr IV/37/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr V/44/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr VI/52/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr 24/2021 z dnia 25 maja 2021 r., Nr 29/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r., Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu w wysokości 123.145.015,25 zł,  zmniejsza się o 607.385,65 zł,  po zmianie 122.537.629,60 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  111.307.159,53 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  11.230.470,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 142.445.015,25 zł, zmniejsza się o 607.385,65 zł, po zmianie 141.837.629,60 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 96.988.076,65 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  44.849.552,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) określa się  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 21.339.220,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr  8 i 8a;
5) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –12.444.775,50 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.610.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
6) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody - 16.455.300,00 zł,
b) koszty -16.335.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;
7) ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 803.895,25 zł, w tym: celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne –  503.990,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej –  131.000,00 zł.

§ 2.  W uchwale Rady Gminy Nr VI/52/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. zapis w § 1 pkt. 8  lit. b w brzmieniu: „dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  – 5.570.630,00 zł” otrzymuje brzmienie: „dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  – 5.610.630,00 zł”. Jednocześnie w załączniku nr 13 do w/wym. uchwały zapis w brzmieniu; „715.000,00 zł” otrzymuje brzmienie „755.000,00 zł”, zapis w brzmieniu „5.220.630,00 zł” otrzymuje brzmienie „5.260.630,00 zł” i zapis w brzmieniu „5.570.630,00 zł” otrzymuje brzmienie: „5.610.630,00 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1) Decyzją z dnia 7 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3.42.2021 zwiększył plan decyzji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 188,65 zł,  z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania zgodnie z przepisami ustawy w dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
2) Decyzją z dnia 8 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3.43.2021 zwiększył plan decyzji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 10.965,00 zł,  z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3) Decyzją z dnia 8 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3.44.2021 zmniejszył plan decyzji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 661.990,00 zł,  w związku z wejściem w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 ( Rządowy Program DOBRY START „300+”);
2. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu wpłaty środków finansowych 
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 22.250,70 zł, dział 758 Różne rozliczenia,  rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 9.200,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych i z tyt. wpływu odsetek - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i rozdział 85216 Zasiłki stałe, dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny;
4. Zwiększa się wydatki bieżące na odszkodowania wypłacane przez gminę o 191.650,70 zł – dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność o 38.000,00 zł.
5. Zmniejsza się w roku 2021 wydatki na realizację projektu „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko” o kwotę 288.000,00 zł, po zmianie 49.000,00 zł – dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  rozdział 85395 Pozostała działalność. Planowane prace adaptacyjne i częściowe wyposażenie pomieszczeń w Żołędowie przy ul. Wierzbowej 3 realizowane będą w latach 2021 -2022. Zmienia się finansowanie ze względu na brak możliwości wykonania robót budowlanych w bieżącym roku. Wcześniejsze ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie było możliwe ze względu na wydanie decyzji pozwolenia na budowę dopiero w miesiącu lipcu br.  Rozpoczęcie działalności możliwe będzie w roku 2022.
6. W  ramach inicjatywy lokalnej realizowane będzie zadanie pn. : „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niemcz ul. Łowiecka na działkach: 6/20 i 7/21 celem podłączenia działek 6/37 i 6/45”. Całkowity koszt zadania  -  37.500,00 zł. Klasyfikacja budżetowa  – dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.  Wnioskodawca pokryje 61 %  wartości  zadania. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o 37.500,00 zł – dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Po zmianie w rezerwie celowej na inwestycje pozostaje kwota 503.990,00 zł, w tym na inicjatywy lokalne 131.000,00 zł.
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków  w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność o kwotę 12.000,00 zł,  z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach  przeciwko wirusowi SARS- Cov-2 oraz na wynagrodzenie pracowników w tym gminnego  koordynatora ds. szczepień w okresie III kwartału br. 
8. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych: 
1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się wydatki na inwestycje o 10.500,00 zł, w tym:
a) Dodaje się zadanie w ramach inicjatywy lokalnej (jak wyżej pkt. 4) – 37.500,00 zł,
b) Ustala się wydatki na zakup programu komputerowego służącego do ewidencji hydrantów – 12.000,00 zł,
c) Zmniejsza się w roku 2021 wydatki na projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach o 10.000,00 zł. Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF na lata 2021 -2031.
d) Zmniejsza się w roku 2021 wydatki na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie”. Kwota 50.000,00 zł. Finansowanie w uchwale o WPF na lata 2021 – 2022 planuje się w roku 2022.
2) W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki na inwestycje o 102.000,00 zł, w tym:
a) Zwiększa się wydatki na budowę przejścia dla pieszych z oświetleniem w Osielsku przy ul. Tuberozy wraz z korektą geometrii skrzyżowania o 95.000,00 zł, po zmianie 175.000,00 zł;
b) Zmniejsza się w roku 2021 finansowanie projektów budowy i rozbudowy ul. Szczecińskiej w Wilczu i Rozbudowy ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie o 53.000,00 zł, środki te planuje się w uchwale o WPF na lata 2021 -2022 na rok 2022;
c) Po postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki  na zadanie pn. „Budowa ul. Bukowej w Maksymilianowie” o kwotę 170.000,00 zł, po zmianie 670.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Budowa ul. Rysiej i Zajęczej w Osielsku”  o kwotę 110.000,00 zł, po zmianie 290.000,00 zł. 
3) Zwiększa się wydatki na zadnie: "Zakup i montaż 6 pomieszczeń gospodarczych wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Zatokowej 9 w Osielsku", o kwotę 11.500,00 zł, tj. do kwoty 46.500,00 zł w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na ww. zadanie – dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność;
4) Ustala się wydatki na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku w kwocie 17.100,00 zł – dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe. Zadanie planowane do realizacji w ramach wydatków niewygasających. Dokumentacja została przygotowana przez Projektanta po terminie umownym. Podlega konsultacjom z Radą Gminy. Konsultacje zaplanowane w miesiącu lipcu. 
9. Dodaje się zadanie pn. „Powiększenie placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie” kwota 10 000,00 zł – dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność. 
W ramach zadnia planuje się wykonanie ogrodzenia oraz dojścia pomiędzy budynkiem świetlicy a placem zabaw.
10. Zmiany wydatków w ramach działów.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane