W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr III/36/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

 § 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia  11 stycznia 2021 r (wpływ do Urzędu Gminy w dniu 18 stycznia 2021r., przekazana pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) na działania Wójta Gminy Osielsko Rada Gminy Osielsko uznaje skargę za  bezzasadną  z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącym. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie
    18 stycznia 2021 roku wpłynęła do Rady Gminy Osielsko przekazana, na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 r. poz. 256 ze zm.), przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego skarga dotycząca bezprawnego działania Wójta Gminy Osielsko, wniesiona przez Panią (...) oraz Panią (...). Przedmiotem Skargi jest, zdaniem wnoszących skargę, złośliwe działanie Wójta, który:„ postawił nam już nie na wysokości kącika grillowego ale okien „wiatę biesiadną” (...) niezgodnie z projektem i wizualizacja, którą zaakceptowałam (...).”Ponadto wnoszący skargę wyraziły wątpliwość w przedmiocie gospodarności oraz organizacji zamówień publicznych. 
Rada Gminy Osielsko jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego. 
Wskutek nieobecności Wójta Gminy Osielsko z powodu choroby, Zastępca Wójta Gminy złożył na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Osielsko dnia 28 stycznia  2021 roku informację dotyczącą załatwienia przez Wójta Gminy Osielsko wniosku złożonego przez jedną z osób wnoszących skargę wskazując, że:„uzasadnienie faktyczne i prawne zawarte w treści odpowiedzi może przybliżyć radnym istotę zagadnienia.”Jednocześnie Zastępca Wójta odniósł się do zarzutu dotyczącego wyboru wykonawcy stwierdzając, że:„zaproszenie do składania ofert zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (katalog zamówienia publiczne, poniżej progów ustawy pzp – rozeznania cenowe) http://bip.osielsko.pl/artykul/1020/17180/wykonanie-zagospodarowania-terenu-dzialki-nr-95-30-w-miejscowosci-niwy-na-cele-rekreacyjneco świadczy o tym, że zamawiający dołożył należytych starań, aby wybór wykonawcy mógł zostać dokonany w warunkach pełnej jawności i konkurencyjności.”Informacja została przekazana wszystkim Radnym.
 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi odbyło się online 1 lutego 2021 roku. Komisja rozpatrywała skargę przy uczestnictwie wnoszących skargę, Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, pani Dominiki Wiśniewskiej oraz członka Rady Sołeckiej, pani Katarzyny Mizerskiej. Pani Dominika Wiśniewska wyjaśniła, że wiatę oddalono znacznie od ulicy Zakopiańskiej, bo w przyszłości może tam powstać zatoka autobusowa. Potwierdziła stanowisko wyartykułowane 
przez Wójta w odpowiedzi na wniosek Pani (...) o możliwości posadzenia dodatkowej zieleni (np. tuje wys. 1,8 m)oraz wykonanie ażurowej ściany wiaty. Komisja po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych uznała co następuje. 
„Przewodniczący komisji, potwierdził, że w świetle przedstawianych przez urząd gminy dokumentów zagospodarowanie działki oraz wybór wykonawcy odbył się zgodnie z przepisami. Radny Paweł Kamiński i Katarzyna Mizerska z rady sołeckiej Sołectwa Niwy potwierdzali, że mieszkańcy zgłaszali m.in., aby na działce ustawić „domki” dla owadów, a zamiast proponowanej wiaty metalowej - postawić drewnianą, stosowną do wiejskiego charakteru tego miejsca. Radni Andrzej Różański, Maciej Landowski i Przemysław Ziętara oraz przewodniczący komisji podzielali oczekiwania mieszkańców wyrażone w konsultacjach, aby zadaszenie dla rowerzystów było drewniane. Czy musiało jednak być tak duże i stanąć metr od ogrodzenia? Odbieramy to jako zwykłą złośliwość ze strony urzędu. Komisja Skarg Wniosku i Petycji uznaje skargę na złośliwe działania Wójta Gminy Osielsko polegające na postawieniu „wiaty biesiadnej”niezgodne z projektem i wizualizacją na działce gminnej nr 95/30 w miejscowości Niwy przeznaczonej na cele rekreacyjne za zasadną.Skarga zasadna: Przemysław Ziętara, Maciej Landowski, Andrzej Różański, Andrzej Matusewicz. Skarga bezzasadna: Paweł Kamiński, Danuta Szatkowska-Rzepka, Beata Polasik. Stanisław Mikulski nie głosował.”
 Dnia 11 lutego br. stanowisko w sprawie złożonej skargi zajęła Komisja Rozwoju uznając skargę za bezzasadną stosunkiem głosów 5 do 3.
Pismem skierowanym do Rady Gminy Osielsko z dnia 22 lutego 2021 roku Zastępca Wójta Gminy Osielsko, który przejął zadania i kompetencje Wójta w związku z wystąpieniem przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji Wójta z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni,wniósł o uznanie skargi za bezzasadną. Jego zdaniem skarga nie zasługuje na uwzględnienie, co uzasadnia następująco:„Zgodnie z artykułem 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Działając w tym zakresie Gmina musi przestrzegać przepisów obowiązującego prawa i w sprawie zagospodarowania działki o nr 95/30 położonej w Niwach wymagane przez powszechnie obowiązujące prawo czynności zostały przez Wójta dokonane poprzez zgłoszenie wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu i rozpoczęcie robót po wydaniu stosownego przez ten organ dokumentu. Granice praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w przypadku zamierzeń zabudowy nieruchomości gruntowej wynikają z przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ) i to nie Wójt, a Starosta, jako organ wykonujący zgodnie z art. 80 Prawa budowlanego zadania administracji architektoniczno-budowlanej rozstrzygał, czy zamierzenie jest zgodne z przepisami prawa.Starosta Bydgoski wydał 29 października 2020 roku zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na działce o nr 95/30 położonej w Niwach (sygnatura akt:WB.6743.949.2020, nr rejestru 51592/2020 - w zał.). Należy wyraźnie podkreślić, że przepisy prawa nie przewidują w przedmiotowej sprawie żadnej formy akceptacji właściciela nieruchomości sąsiedniej na temat zagospodarowania przyległej działki i jego zdanie w tej sprawie może być ewentualnie brane pod uwagę jedynie, jako uczestnika konsultacji. Pomimo braku obowiązku prawnego Wójt, zgodnie ze swoim stanowiskiem zajętym w odpowiedzi na wniosek Radnego Macieja Landowskiego (dot. BRG.0003.14.2020), podejmuje konsultacje z Mieszkańcami w sprawie urządzania terenów publicznych, w celu zaaktywizowania  Mieszkańców do interesowania się najbliższym otoczeniem. Konsultacjom przeprowadzonym w dniach od 8 do 19 czerwca 2020r. poddane były trzy koncepcje zagospodarowania na cele rekreacyjne terenu działki nr 95/30 w Niwach. Otrzymano uwagi, spostrzeżenia oraz propozycje wprowadzenia nowych elementów. Wszystkie zgłoszone propozycje zagospodarowania działki zostały szczegółowo przeanalizowane, a część z nich wpłynęła na ostateczny projekt zagospodarowania terenu. Wiata przedstawiona na etapie koncepcji stanowiła wersję poglądową, w celu przybliżenia lokalizacji, nie zaś ostatecznego rozwiązania projektowego. Koncepcje przedstawiały podział przestrzeni na część o charakterze rekreacyjnym oraz część z lokalizacją kapliczki. Do realizacji wybrana została koncepcja z takim podziałem przestrzeni, jaki zgłosiła Pani (..). Na ostateczny wygląd wiaty do obsługi ruchu rowerowego wpłynęły głosy części Mieszkańców, którzy postulowali, aby miała ona klasyczny wygląd, zapewniający wiejski charakter miejscowości. Warto też przypomnieć, że pierwotne usytuowanie zabytkowej kapliczki było zgodne z prawem, nie mniej Wójt przychylił się do rekomendacji Radnych w tej sprawie. Utrwaliła się linia orzecznictwa na temat zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, np. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2007 r., IV SA/Wa 2027/07, LEX nr 420628: „Prawo do zabudowy nieruchomości jest podstawowym prawem właściciela nieruchomości. Realizacja inwestycji na nieruchomości nie narusza zasad współżycia społecznego jak również nie jest sprzeczna ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa własności. Nie istnieją też przepisy prawa zakazujące realizacji inwestycji z tego powodu, że budowa mogłaby spowodować dyskomfort właściciela nieruchomości sąsiedniej. Przepisy prawa nie dają obywatelom indywidualnego uprawnienia do domagania się, by sposób zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości uwzględniał ich upodobania estetyczne.” Kolejny wyrok - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2013 r., II OSK 2607/11, LEX nr 1559651: "Nie można, bowiem dopuścić do sytuacji, w której uprawnienia właściciela nieruchomości sąsiedniej całkowicie ograniczałyby uprawnienia inwestora. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego nie może sięgać tak daleko, by uniemożliwić inwestorowi realizację zamierzenia budowlanego, gdy jest ono zgodne 
z przepisami. Przyjęcie takiej konstrukcji prowadziłoby wprost do uchybienia normom z art. 4 „ i art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego, a przez to naruszenia konstytucyjnej zasady ochrony własności tyle, że inwestora[...]."Reasumując, w świetle obowiązujących przepisów prawa, nie widzę powodów, dla których oczekiwania właścicieli nieruchomości sąsiadujących z gruntami należącymi do zasobu Gminy miałyby być traktowane w sposób uprzywilejowany i Gmina miałaby ograniczać swoje prawa do zagospodarowania własnej nieruchomości na cele publiczne, które zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców. Należy przy tym podkreślić, że Prawo budowlane nie przewiduje w tym przypadku także żadnej uprzywilejowanej pozycji dla Gminy, co oznacza, że ochrona prawa własności dotyczy wszystkich podmiotów prawa w równym stopniu.”Ponadto zostały powtórzone wyjaśnienia dotyczące wyboru wykonawcy.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiskami innych Komisji Rady oraz złożonymi przez Zastępcę Wójta Gminy Osielsko wyjaśnieniami i wnioskiem Rada Gminy Osielsko postanowiła uznać skargę jako bezzasadną, gdyż  działania Wójta Gminy Osielsko były zgodne z oczekiwaniami mieszkańców oraz przepisami obowiązującego prawa. Zagospodarowanie działki o nr 95/30 położonej w Niwach należy niewątpliwie do kategorii zadań zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. W przypadku planowanej na działce realizacji zamierzenia budowlanego należało postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333). Działający w imieniu Wójta pełnomocnik dokonał do Starosty Bydgoskiego zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego. Starosta, jako organ wykonujący, zgodnie z art. 80 Prawa budowlanego, zadania administracji architektoniczno-budowlanej rozstrzygnął, że wykonanie robót budowlanych – przestawienie istniejącej kapliczki religijnej wraz z zagospodarowaniem, wiaty do obsługi ruchu rowerowego, budowa małej architektury w miejscu publicznym,jest zgodne z przepisami prawa i wydał 29 października 2020 roku zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na działce o nr 95/30 położonej w Niwach (sygnatura akt:WB.6743.949.2020, nr rejestru 51592/2020).
Odnośnie odbytych konsultacji w sprawie zagospodarowania działki, Wójt nie miał obowiązku prawnego ich przeprowadzenia. Jak wyjaśnił, podejmuje takie działania w celu aktywizowania Mieszkańców do interesowania się najbliższym otoczeniem przy czym nie mają one na celu uzyskania akceptacji właścicieli nieruchomości przyległych, a uzyskanie w celu ostatecznego opracowania projektu, opinii jak największej ilości mieszkańców, którym teren publiczny będzie służył. 
Nie można podzielić stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która przyznała rację właścicielom nieruchomości sąsiednich kierując się jedynie ich subiektywnym odczuciem rzekomej złośliwości Wójta inie wzięła pod uwagę opinii innych uczestników konsultacji oraz członków Rady Sołeckiej, a także przepisów Prawa budowlanego.Wnoszący skargę prezentują przekonanie, że mają prawo do akceptacji sposobu zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości i ten pogląd Komisja podzieliła, co nie znajduje odzwierciedlenia zarówno w przepisach prawa jak i ogłoszeniu o konsultacjach, które Wójt prowadził. Jednocześnie w protokole Komisji stwierdzono: „Przewodniczący komisji, potwierdził, że w świetle przedstawianych przez urząd gminy dokumentów zagospodarowanie działki oraz wybór wykonawcy odbył się zgodnie z przepisami.”W tych okolicznościach niezrozumiałe jest ostateczne stanowisko Komisji uznające skargę za uzasadnioną. Podzielenie przez Radę Gminy Osielsko stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji prowadziłoby w istocie do nieuzasadnionego ograniczania praw Gminy do dysponowania mieniem komunalnym, co nie sprzyja realizacji zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Należy podkreślić, że Prawo budowlane chroni prawa własności wszystkich podmiotów prawa w równym stopniu. Art. 4 Prawa budowlanego stanowi: „Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.”
Zgodnie z art.  227 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.” W przedmiotowej sprawie Rada Gminy Osielsko po zapoznaniu się ze wszystkimi stanowiskami i przepisami prawa nie dopatrzyła się wystąpienia okoliczności, które legitymowałyby uznanie skargi za uzasadnioną i nie mogą także stanowić podstawy uznania skargi za uzasadnioną subiektywne odczucia i przekonania wnoszących skargę.

Pouczenie
Zgodnie z art. 239, §  1Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane