W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr III/34/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2021 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 638), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Inicjatywy Ochrony Praw i Wyrównywania Szans, Stowarzyszenia STUKOT, Koła Łowieckiego Nr 11 „Hubertus”, Koła Łowieckiego Nr 13 „Słonka”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 295 „Wrzos”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 290 „Wiarus” i Koła Łowieckiego „Partyzant” Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2021 rok, zwany dalej Programem. 
§ 2. Program obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 3. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt w rozumieniu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 638);
2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 638);
3) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 36).


Rozdział 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt


§ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom, w szczególności psom, miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje się na podstawie Porozumienia Międzygminnego Nr 6 zawartego w dniu 5 lipca 2011 r. z Miastem Bydgoszcz w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom oraz Aneksu nr 1/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom.
2. Bezdomne zwierzęta, o których mowa w ust. 1, po ich odłowieniu umieszcza się w Schronisku dla Zwierząt znajdującym się przy ul Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy.


Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie


§ 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje się poprzez: 
1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolnożyjące oraz karmicieli tych zwierząt;
2) zapewnienie dokarmiania kotów powierzono Bydgoskiemu Klubowi Przyjaciół Zwierząt ANIMALS z siedzibą przy ul. Bartosza Głowackiego 15/58, 85-614 Bydgoszcz, na podstawie porozumienia zawartego dnia 26 lutego 2021 r. -karma dla wolno żyjących kotów będzie zamawiana i wydawana przez ww. podmiot w ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 10:00 do 16:00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przedstawicielowi Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS;
3) zabiegi sterylizacji albo kastracji wolno żyjących kotów będą przeprowadzane przez Klinikę Weterynaryjną Kora s.c. ul. Moniuszki 5, 85-092 Bydgoszcz na podstawie Umowy Nr 272.36.2021 zawartej w dniu 26 lutego 2021 r. Skierowania na zabiegi wydawane będą w Klinice po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS. Wolno żyjące koty będą dostarczane i odbierane przez opiekunów;
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom wolno żyjącym przez „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Centralnej 108 w Białych Błotach, gmina Białe Błota, na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 2. Transport kotów wymagających leczenia do gabinetu weterynaryjnego oraz wypuszczenie zdrowych kotów w miejscu pochwycenia realizowane będzie przez lekarzy weterynarii ww. gabinetu.


 Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt


§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na zgłoszenia interwencyjne.
2. Bezdomne zwierzęta są odławiane przez „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Centralnej 108 w Białych Błotach, gmina Białe Błota na podstawie Umowy Nr 272.214.2020 zawartej w dniu 29 grudnia 2020 r.
3. Po odłowieniu bezdomne zwierzęta umieszcza się w Schronisku dla Zwierząt znajdującym się przy ul Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy.
 
Rozdział 5
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.


§ 7. Realizację zadania sterylizacji albo kastracji psów w schronisku dla zwierząt powierzono podmiotowi prowadzącemu Schronisko dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.


Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt


§ 8. 1. Realizację zadania poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które są przewożone do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy powierzono podmiotowi prowadzącemu to schronisko na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko dla zwierząt, o którym mowa w ust.1, podejmuje próbę ustalenia dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych, identyfikujących właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia.
3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które nie są przewożone do Schroniska dla Zwierząt, o którym mowa w ust. 1, odbywa się poprzez wywieszanie plakatów oraz umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Osielsko.

Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów 


 § 9. 1. Realizację zadania usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt, które są przewożone do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy powierzono podmiotowi prowadzącemu to schronisko na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Usypianie ślepych miotów w przypadku bezdomnych zwierząt, które nie są przewożone do Schroniska dla Zwierząt, o którym mowa w ust. 1, oraz odbiór tych zwierząt z terenu Gminy Osielsko zapewnia „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Centralnej 108 w Białych Błotach, gmina Białe Błota, na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 2.


Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich


 § 10. Wskazuje się gospodarstwo rolne, w którym będzie zapewnione miejsce dla zwierząt gospodarskich:
Gospodarstwo Zielona Polana Halina Zielińska, Podlaski 3, 89-200 Szubin.


Rozdział 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 


§ 11. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Centralnej 108 w Białych Błotach, gmina Białe Błota, na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 2.
2. Rannym w wyniku zdarzeń drogowych wolno żyjącym (dzikim) zwierzętom, opiekę weterynaryjną zapewnia Ośrodek „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Centralnej 108 w Białych Błotach na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 2.


Rozdział 10
Wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków 


 § 12. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w wysokości 120 200,00 zł określono w Uchwale Nr X/80/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2021 rok.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkuje się w następujący sposób:
1) 47 200,00 zł – dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na zadania realizowane na podstawie Porozumienia Międzygminnego Nr 6 zawartego w dniu 5 lipca 2011 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom - zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja psów w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów, usypianie ślepych miotów (dział 900 rozdział 90013 § 2310);
2) 13 000,00 zł – zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie  (dział 900 rozdział 90095 § 4210 – 6 000,00 zł) oraz sterylizacja albo kastracja zwierząt (dział 900 rozdział 90095 § 4300 – 7 000,00 zł); 
3) 60 000,00 zł – w tym: 32 000,00 zł na zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, leczenie chorych wolno żyjących kotów oraz interwencje, 15 000,00 na odławianie bezdomnych zwierząt, 1 000,00 zł na usypianie ślepych miotów, 2 000,00 zł na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, 10 000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (dział 900 rozdział 90095 § 4300 ).
3. W przypadku zmiany uchwały budżetowej polegającej na zwiększeniu wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w ust. 1 i 2 nie ma konieczności zmiany niniejszej uchwały. 


Rozdział 11
Postanowienia końcowe


 § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

UZASADNIENIE

 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 638) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba, że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a.
Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Zgodnie z art. 11a ust. 2 przedmiotowej ustawy Program, o którym mowa powyżej, obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Na podstawie art. 11a ust. 7 wyżej wymienionej ustawy projekt Programu wójt najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
 działającym na obszarze gminy;
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Projekt Uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2021 rok został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Koła Łowieckiego Nr 11 „Hubertus”, Koła Łowieckiego Nr 13 „Słonka”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 295 „Wrzos”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 290 „Wiarus” i Koła Łowieckiego „Partyzant”, Inicjatywy Ochrony Praw i Wyrównywania Szans, Stowarzyszenia STUKOT.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w piśmie z dnia 9 lutego 2021 r. znak: PIWet 4270/10/2021 uznał projekt uchwały za zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt zawartymi w Ustawie o ochronie zwierząt. Stowarzyszenie STUKOT wydało opinię pozytywną z zastrzeżeniami. W projekcie uwzględniono zastrzeżenia odnoszące się do § 5 wskazując podmiot realizujący zadania kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów oraz podmiot odpowiedzialny za zakup karmy na koszt Gminy Osielsko. Odbiór karmy powierzono Bydgoskiemu Klubowi Przyjaciół Zwierząt Animals i miejsce wydawania karmy jest zależne od możliwości lokalowych tego podmiotu. Uszczegółowiono transport miotów zwierząt do uśpienia oraz wolno żyjących kotów rannych lub chorych na leczenie oraz postępowanie po wyleczeniu. W § 8 dodano ust. 3 o poszukiwaniu właścicieli zwierząt przez Urząd Gminy. Poprawiono §12 dopisując leczenie kotów wolno żyjących i przypisując szacunkowe kwoty na poszczególne działania. W sprawie zastrzeżeń do § 7 oraz § 4 ust. 1 o zapewnieniu miejsca w schronisku tylko psom zostało wystosowane pismo do Urzędu Miasta Bydgoszczy o zmianę porozumienia i rozszerzenie opieki przez Schronisko na wszystkie zwierzęta bezdomne. Nie można wpisać w § 6 sprawdzania chipa po odłowieniu w terenie ponieważ jest to niebezpieczne zarówno dla łapiącego jak i dla odłowionego zwierzęcia. Próba ustalenia właściciela następuje w schronisku.
W programie nie ujęto profilaktyki przeciwpasożytniczej na rzecz kotów, zakupu budek dla kotów a także fakultatywnych elementów proponowanych przez ustawodawcę w art. 11a ust. 3 i 3a tj. planu znakowania oraz planu sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Koło Łowieckie Nr 11 „Hubertus”, Koło Łowieckie Nr 13 „Słonka”, Wojskowe Koło Łowieckie Nr 295 „Wrzos”, Wojskowe Koło Łowieckie Nr 290 „Wiarus” i Koło Łowieckie „Partyzant”, Inicjatywa Ochrony Praw i Wyrównywania Szans nie wydały żadnych opinii na temat projektu uchwały.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2021 rok.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane