W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr III/33/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Osielsko i Dobrcz
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 875, 782, 1378) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. 1.   Wyznacza się aglomerację Osielsko i Dobrcz (powiat bydgoski)o równoważnej liczbie mieszkańców13443 położoną na terenie gmin Osielsko i Dobrcz z końcowym punktem zrzutu ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w aglomeracji Bydgoszcz. 
2.   Aglomeracja Osielsko i Dobrcz obejmuje następujące miejscowości na terenie gmin:
1) w gminie Osielsko: wsie Osielsko i Niemcz oraz częściowo Żołędowo, Niwy, Maksymilianowo;
2) w gminie Dobrcz: Augustowo, Borówno, Dobrcz, Kotomierz, częściowo osady: Kusowo, Pauliny, Sienno.
3.   Opis aglomeracji Osielsko i Dobrcz stanowi załącznik numer 1Opis_Aglomeracji_Osielsko_Dobrcz do uchwały.
4.   Obszar i granice aglomeracji Osielsko i Dobrcz określa mapa w skali 1:25 000 stanowiąca załącznik numer 2 Mapa_Aglomeracji_Osielsko_Dobrczdo uchwały.
5.   Niniejsza Uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr XXV/456/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz, obejmującej swym obszarem teren gmin Osielsko i Dobrcz, która utraciła moc z dniem z dniem 31.12.2020r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


 Uzasadnienie
Celem wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministerstwo Środowiska, a następnie zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003r. przez Rząd RP, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Program ten określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne.  
Aglomeracja, zgodnie z definicją ustawową, to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. 
Na mocy art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dotychczasowe akty prawa miejscowego wyznaczające aglomerację zachowały moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Tym samym, z dniem 31 grudnia 2020 r. dotychczasowy akt prawa miejscowego wyznaczający Aglomerację Bydgoszcz (obejmującą swym obszarem teren gmin Osielsko i Dobrcz)Uchwała Nr XXV/456/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz,utracił moc. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne, aglomeracje wyznacza rada gminy w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Wypełniając zobowiązania art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wójt gminy Osielsko i Wójt gminy Dobrcz zawarli w dniu 18.11.2020r. Porozumienie międzygminne i postanowili wyznaczyć wspólny dla obu gmin obszar aglomeracji. Na mocy zawartego Porozumienia ustanowiono gminę Osielsko jako gminę wiodącą w aglomeracji.Wójt gminy Osielsko i Wójt gminy Dobrcz dokonali przeglądu obszaru i granic i na tej podstawie opracowano opis obszaru, granic i wielkości aglomeracji Osielsko i Dobrcz, a zakres koniecznych do wprowadzenia zmian zawarto w części opisowej oraz graficznej.
Dokument wraz załącznikami przedłożono do PGW Wody Polskie oraz RDOŚ celem uzgodnienia. Postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach PGW Wody Polskie GD.ZZŚ.1.4032.1.2020.SJz dnia  18 lutego 2021 r. uzyskano uzgodnienie projektu niniejszej uchwały.
Wyznaczenie aglomeracji w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, następuje po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15 lutego 2021 r.  nr WOP.070.6.2021.KWD uzgodnił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Osielsko i Dobrcz.
Na tej podstawie zostanie wyznaczona aglomeracja Osielsko i Dobrcz (powiat bydgoski) o równoważnej liczbie mieszkańców 13 443 położoną na terenie gmin Osielsko i Dobrcz z końcowym punktem zrzutu ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w aglomeracji Bydgoszcz. W chwili obecnej na obszarze gmin Osielsko i Dobrcz, 876 mieszkańców, którzy obecnie korzystają ze zbiorników bezodpływowych, ma możliwość przyłączenia się do zbiorczego systemu sieci sanitarnej. Przyłączenie do sieci odbywa się sukcesywnie i jest wykonywane we własnym zakresie właściciela posesji. Osoby te, zostaną uwzględnione jako osoby korzystające z sieci kanalizacyjnej dopiero po faktycznym przyłączeniu się do sieci. Niniejsza uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Osielsko i Dobrcz nie obejmuje osób (876 RLM), którzy zamierzają się przyłączać się do sieci kanalizacyjnej.
Obecny obszar i granice Aglomeracji Osielsko i Dobrcz zostały wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586). Uwzględniono zapisy dokumentu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pn. „Wytyczne do tworzenia, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” - publikacja z 2019 r. Obszar i granice Aglomeracji Osielsko i Dobrcz wyznaczono na mapie w skali 1:25000, stanowiącej integralny załącznik do uchwały. 


 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane