W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr I/4/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
na podstawie Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 55, 471 i 1378), po rozpatrzeniu wniosku Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Anety Jędrzejewskiej nr ŚG-VII.7122.72.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, Rada Gminy Osielsko uchwala się co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§1. Odmawia się uzgodnienia przedłożonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE

      Pismem znak: ŚG-VII.7122.72.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Aneta Jędrzejewska przesłała Radzie Gminy Osielsko Uchwałę Nr XXVII/388/20  Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego celem jego uzgodnienia.
           Zgodnie z art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar, przebieg granic i otulinę, jeśli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1, wynikających z potrzeb jego ochrony.
Rada Gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego, wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie park krajobrazowy ma chronić.
        W przedłożonym projekcie uchwały, na obszarze w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego zostały wprowadzone zakazy dla całego parku zawarte §4, które nie ograniczają rozwoju terenów zurbanizowanych, jednak w §7 dla obszaru wysoczyzny morenowej wraz ze strefą krawędziową wprowadzono dodatkowy zakaz, zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W świetle obowiązujących zapisów § 3 ust. 1 pkt 53 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się zabudowę mieszkaniową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, objętą ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu rozbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 oraz nieobjętą ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu rozbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Ograniczenie to obejmuje też infrastrukturę techniczną – kanalizację, wodociągi inne sieci uzbrojenia.
            Na terenie gminy Osielsko znaczne części miejscowości Jarużyn, Osielsko i Czarnówczyn znajdują się w granicach parku krajobrazowego. Ograniczenia zabudowy, zawarte w §7 projektu uchwały, w sposób istotny zmniejszą możliwości rozwojowe gminy Osielsko. Należy podkreślić, że w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Jarużyn obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą Nr V/48/2002 z 13 sierpnia 2002 r. Poza tym, większość terenów w granicach parku znajdujących się poza strefą krawędziową w miejscowości Jarużyn, Osielsko i Czarnówczyn w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr X/99/2015 z 17 listopada 2015 r. wskazane są jako tereny mieszkalnictwa oraz mieszkalnictwa z towarzyszącymi nieuciążliwymi usługami oraz nieuciążliwymi działalnościami gospodarczymi. Obecnie tereny te są znacznie zurbanizowane i są na nich realizowane inwestycje towarzyszące. Sumowanie powierzchni zabudowy stosowane w uzgadnianiu czynności decyzyjnych i uchwałodawczych przy zastosowaniu ustaleń §7 przedstawionego projektu uchwały w sposób niewspółmierny ograniczy możliwości rozwojowe Gminy Osielsko.
      Rada Gminy Osielsko domaga się ponownej weryfikacji ustaleń zawartych w projekcie uchwały lub korekty granic parku, które to, jak wynika z uzasadnienia do projektu uchwały, zostały przeprowadzone na podstawie badań terenowych i audytoryjnych w 2018 r. bez uwzględnieniem rzeczywistego zagospodarowania terenu.

      Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane