W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/75/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238, art. 237 § 1 i § 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 15 października 2020 r.  na bezczynność Wójta Gminy Osielsko  oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osielsko, badającej zasadność zarzutów przedstawionych w skardze,  Rada Gminy Osielsko uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącym. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Uzasadnienie
W dniu  15 października 2020 r. do Rady  Gminy Osielsko wpłynęła skarga na bezczynność Wójta Gminy Osielsko  w kwestii  przewlekłego procedowania uchwały Rady Gminy Osielsko Nr III/39/2019 z dnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko, złożoną przez Stowarzyszenie Sąsiedzi Gmina Osielsko.
 Zgodnie z treścią oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego skarga złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 
W związku z powyższym Rada Gminy Osielsko przystąpiła do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Stosownie do postanowień Statutu Gminy Osielsko uchwalonego Uchwałą Nr VIII/71/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r, zmieniony uchwałą Nr I/3/2019  Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5259 z dnia 19 października 2018 r., z 2019, poz. 981 z 14 lutego 2019 r.) 
Skarga była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, polegającego na: analizie skargi, oraz przygotowaniu stanowiska dla rady odnośnie załatwienia  w celu przekazania Przewodniczącemu Rady. 
Skarga została  rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady  Gminy Osielsko  dnia 5 listopada  2020 r. "Na posiedzeniu tym oceniono zasadność skargi.   Petycja  dotycząca poprawy „ładu przestrzennego” została złożona w marcu 2018 roku, a w roku następnym, tj. 23 kwietnia 2019, Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki stosowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane na terenie gminy Osielsko. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Osielsko. Dodatkowo wójt zobowiązał się do przeprowadzenia konsultacji społecznych do końca 2019 roku przed przystąpieniem do sporządzenia projektu uchwały w tej sprawie.W roku następnym, tj. 2020 zarezerwowano w budżecie gminy 40 tys. zł. Z protokołów sesji rady gminy i wynika, że radni wielokrotnie dopytywali wójta o realizację uchwały. Niestety, żadne działania w tej sprawie przez Wójta Gminy Osielsko do chwili złożenia skargi nie zostały podjęte.W skutek nieprzyjęcia takiej uchwały powstał np. szpecący betonowy mur wzdłuż ulicy Jeżynowej w Osielsku. W kilkudziesięciu gminach w Polsce, które przyjęły już podobną uchwałę, taka budowla by nie powstała”. Pan Janusz Gorzycki, który reprezentował Wójta Gminy Osielsko, przedstawił działania i czynności, które urząd gminy w przez ostatnie półtora roku wykonał w sprawie realizacji uchwały z 23 kwietnia 2019 roku.„Urząd gminy, po początkowym entuzjazmie w sprawie przyjęcia tzw. „uchwały krajobrazowej” jednak „dostrzegł wiele jej mankamentów, min. nałożenie na gminę kosztów związanych 
z odszkodowaniami dla właścicieli już istniejących reklam czy dodatkowym obciążeniem urzędników w związku z koniecznością wydawania pozwoleń czy uzgodnień. W tym roku Naczelny Sąd Administracyjny zaskarżył „Ustawę krajobrazową do Trybunału Konstytucyjnego”. Orzeczenie jeszcze nie zapadło. W związku z tym proponuje się przyjęcie uchwały uchylającej uchwałę rady gminy III/39/2019 z dnia 23.04.2019”.
Jak wynika z wyjaśnień pracownika, iż w urzędzie sprawę analizowano, jednak nikt tą wiedzą nie dzielił się z radnymi. Potrzeba było skargi, aby po półtora roku dowiedzieć się o domniemanych wadach takiej uchwały.
Komisja  Skarg Wniosków i Petycji uznaje skargę na bezczynność Wójta Gminy Osielsko za zasadną.

 Rada Gminy Osielsko na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrując skargę uznała  jak w § 1 Uchwały.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane