W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/74/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/39/2019 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 37b, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Uchylić uchwałę Nr III/39/2019 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko. 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:
W dniu 23 kwietnia 2019r Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/39/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko
Uchwałę tę uchyla się czego konsekwencją jest odstąpienie od sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko.
Podstawą do zajęcia przedmiotowego stanowiska jest brak jednoznacznych przepisów, umożliwiających uchwalenie prawidłowych i możliwych do realizacji przez Gminę zasad, o których była mowa w uchylanej niniejszym Uchwale.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz.774) wprowadziła zmiany m/in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na podstawie przepisów art.37a i 37b wprowadzonych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymienioną na wstępie ustawą rada gminy na zasadzie fakultatywności, może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Uchwalone w tym trybie przepisy stanowią akt prawa miejscowego i dotyczą całego obszaru gminy Osielsko. Rada Gminy Osielsko Uchwałą Nr III/39/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 w oparciu o treść art. 37b Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przystąpiła do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko, a zatem podjęła uchwałę tzw „intencyjną” w oparciu o którą, możliwe byłoby podjęcie uchwały już wiążącej a więc ustalającej w/w warunki.
Podjecie uchwały w oparciu o treść art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc uchwały wiążącej na gruncie obowiązującego prawa nie jest celowe.
Problematyka objęta taką uchwałą stanowi niezwykle skomplikowaną i złożoną materię, która w sposób znaczny wprowadza określone ograniczenia i obciążenia, a przy tym budzi wątpliwości społeczne i administracyjnoprawne. Problem ten zauważony został zarówno na gruncie judykatury, administracji publicznej i na niwie doktrynalnej. Liczne głosy krytyki doprowadziły do przekazania tego rodzaju uchwał do badania przez stosowne sądy administracyjne a nawet Trybunał Konstytucyjny. Art. 37a został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego a same uchwały podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego są często uchylane przez organa nadzoru. Dodatkową komplikację wprowadziła Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471), która obowiązuje od dnia 19 września 2020r. Przepisy tej ustawy upraszczają procedury administracyjne dotyczące tak budowy jak i przygotowania inwestycji w szczególności w zakresie budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy czym skutki tej nowelizacji z racji dotychczasowego krótkiego obowiązywania tych zmienionych przepisów są na chwilę obecną niemożliwe do rozpoznania i interpretacji pod kątem przedmiotowej uchwały.
Ponadto, na treść uchwały reklamowej będzie miał wpływ także audyt krajobrazowy, nad którym aktualnie prowadzone są prace w Sejmiku Samorządowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego a nie jest znany termin ich zakończenia i nie jest znana jego treść. Sporządzenie audytu krajobrazowego na obszarze województwa wymagane jest na podstawie art. 38a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stwierdzić zatem należy, że na chwilę obecną regulacje prawne nie gwarantują nie tylko skutecznej prawnej ochrony krajobrazu, ale nade wszystko nie chronią znajdujących się pod ich wpływem jednostek w jasny i zrozumiały sposób.
W związku z powyższym, aby ustrzec się przed wadliwością i nieostrością takowych przepisów, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, uchyla się uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane