W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/72/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
na podstawie Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Uchylona
Uwagi uchylona Uchwałą Nr I/3/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 stycznia 2021 r.

Treść

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje formy współpracy w 2021 r. organów gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
2) ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
3) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057);
4) programie - należy przez to rozumieć Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok;
5) gminie – należy przez to rozumieć gminę Osielsko;
6) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Osielsko;
7) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osielsko.

 Rozdział II
Cele Programu

§ 3.1. Głównym celem Programu jest kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego dla lepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb społecznych.
2. Celami szczegółowymi podjętej współpracy jest w szczególności:
1) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez bieżące rozpoznawanie potrzeb społecznych i ich pełniejsze zaspokajanie;
2) aktywizacja społeczności lokalnej poprzez zwiększanie jej udziału w rozwiązywaniu problemów lokalnych;
3) promowanie aktywności społecznej i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;
4) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych oraz zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych;
5) wspieranie nowych inicjatyw organizacji, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom, dążeniom społecznym.

Rozdział III
Zasady współpracy

§ 4. Współpraca z organizacjami w 2021 roku prowadzona będzie przy poszanowaniu zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Rozdział IV
Formy współpracy

§ 5. Współpraca z organizacjami w 2021 r. prowadzona będzie w szczególności w formach:
1. o charakterze finansowym:
1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, 
w formie wsparcia bądź powierzenia, na zasadach określonych w ustawie;
2) zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert, w trybie uproszczonym (bezkonkursowym), tzw. „mała dotacja”, w formie wsparcia bądź powierzenia, na zasadach określonych w ustawie;
3) zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019).
2. o charakterze pozafinansowym:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
2) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia;
4) tworzenia, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
5) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
6) umów partnerstwa określonych w art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.) oraz porozumień albo umów o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Rozdział V
Zakres przedmiotowy współpracy i publiczne zadania priorytetowe

§ 6.1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. W przedmiocie zlecania realizacji zadań publicznych planuje się w szczególności, jako zadania priorytetowe, prowadzenie współpracy z organizacjami w następujących sferach zadań publicznych:
1) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (w tym upowszechnianie i rozwój sportu).
3. Powierzenie organizacjom wykonywania zadań publicznych w innych niż określone w ust. 2 obszarach działalności pożytku publicznego, a o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie lub dofinansowanie na zasadach przewidzianych w ustawie będzie mogło następować w przypadku zabezpieczenia środków w budżecie gminy oraz na podstawie wniosku organizacji. Nawiązanie współpracy w nowych obszarach działalności pożytku publicznego, pod warunkiem uznania realizacji nowego zadania za zasadne, winno być poprzedzone umieszczeniem informacji na temat propozycji rozszerzenia wykazu zadań priorytetowych, o których mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku i na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy;
3) na stronie internetowej gminy,
w celu umożliwienia organizacjom zgłaszania w tym terminie swoich uwag. Brak uwag ze strony organizacji w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia  informacji w sposób, o którym mowa w pkt 1–3 uznaje się za wyrażenie przez nie opinii pozytywnej dla wprowadzenia nowego obszaru działalności.

Rozdział VI
Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 7. Zlecanie przez gminę realizacji zadań publicznych będzie następowało w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu, których wysokość określona zostanie w budżecie gminy Osielsko na rok 2021. 


Rozdział VII
Sposób realizacji Programu

§ 8.1. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są:
1) Rada Gminy Osielsko – uchwalająca Program, jako organ stanowiący gminy Osielsko;
2) wójt – realizujący Program, jako organ wykonawczy gminy Osielsko;
3) organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom gminy.
2. Wójt realizuje Program przy pomocy:
1) komórek organizacyjnych i stanowisk urzędu;
2) gminnych jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojej działalności mogą współpracować 
z organizacjami pozarządowymi.
3. Stanowiska, komórki oraz jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, w szczególności w formach wskazanych w §5.
§ 9.1. W celu planowania optymalnej realizacji zadań publicznych należących do sfery działalności pożytku publicznego mogą być tworzone wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożone z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów gminy. Tworzenie zespołów odbywa się wg właściwości merytorycznej ich działalności.
2. Z inicjatywą powołania zespołu mogą wystąpić organy gminy oraz organizacje. 
3. Przedstawicieli organów gminy wchodzących w skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, desygnują:
1) Wójt Gminy – pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych gminy;
2) przewodniczący komisji Rady Gminy wg właściwości merytorycznych – radnych.
4. Przedstawicieli organizacji desygnuje organizacja według zasad przez nie ustalonych.
5. W skład zespołu mogą wchodzić sołtysi, bądź upoważnieni przez nich członkowie rad sołeckich na zasadach ustalonych w statucie sołectwa.
6. Liczba przedstawicieli organizacji, organów gminy i sołectwa powinna być w zespole proporcjonalna.
7. Pracom zespołu przewodniczy osoba upoważniona przez Wójta. Z obrad zespołu sporządza się protokół, podpisany przez protokolanta i przewodniczącego zespołu. Protokół wraz z wniesionymi do niego uwagami i innymi załącznikami stanowią akta, z którymi postępuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych.

Rozdział VIII
Sposób oceny realizacji Programu

§ 10.1. Wójt dokonuje oceny realizacji Programu.
2. Wskaźnikami efektywności realizacji Programu są w szczególności informacje dotyczące:
1) liczby ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
2) liczby organizacji uczestniczących w konkursach ofert poprzez złożenie ofert;
3) liczby organizacji, które otrzymały dotacje w ramach konkursów ofert;
4) liczby wniosków złożonych przez organizacje z pominięciem trybu otwartych konkursów ofert;
5) liczby zadań dofinansowanych z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert oraz w trybie konkursowym (liczba umów);
6) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań;
7) wysokości środków finansowych przyznanych i wykorzystanych przez organizacje na realizację tych zadań;
8) liczby skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
3. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie stanowiska i komórki organów gminy.
4. Informację o realizacji współpracy z organizacjami w przedmiocie udzielanych organizacjom dotacji zamieszcza się w „informacji z wykonania budżetu gminy Osielsko za pierwsze półrocze 2021 roku” oraz 
w „informacji z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2021 rok”.
5. Organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu 
w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami gminy lub bezpośrednio do właściwych pracowników.
6. Uzyskane w trakcie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą w miarę możliwości  wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy gminy z organizacjami.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu, w którym dokonana zostanie ocena stanu współpracy gminy 
z organizacjami w zakresie realizacji projektów oraz wniosków wynikających ze współpracy zostanie przedłożone Radzie Gminy Osielsko oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Osielsko 
w terminie do 31 maja 2022 roku. 

Rozdział IX
Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 11.1. Procedura współpracy organów gminy z organizacjami w przedmiocie tworzenia Programu na kolejny rok winna uwzględniać możliwość czynnego udziału organizacji w procesie przygotowania projektu.
2. Przedstawiciele organizacji uprawnienie do jej reprezentacji mogą składać propozycje dotyczące projektu Programu na kolejny rok do 15 września 2021 roku.
3. Na podstawie propozycji organizacji, a także uwag i wniosków, o których mowa w § 10 ust. 5, Wójt przygotowuje projekt uchwały w sprawie Programu na kolejny rok w terminie do 15 października 2021 r. 
i następnie przedstawia go organizacjom, umożliwiając szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, na zasadach określonych w uchwale Nr VII/68/10 Rady Gminy z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego.
4. Skonsultowany projekt uchwały zostaje przez Wójta przekazany Radzie Gminy Osielsko.
5. Przedstawiciele organizacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Osielsko na zasadach określonych w Statucie Gminy Osielsko.

Rozdział X
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 12.1. W celu  opiniowania składanych w konkursach ofert na wykonanie zdań publicznych dla właściwej ich sfery, Wójt powołuje komisję konkursową, zwaną dalej komisją.
2. W skład komisji mogą wchodzić:
1) osoby wyznaczone przez Wójta;
2) osoba/-y wskazane przez organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie;
3) na wniosek powołanych osób Wójt w skład komisji może powołać także, z głosem doradczym lub dla wydania opinii, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2 wyznaczane są do pracy w komisji przez organizacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 Załacznikdo Programu. Ostatecznego wyboru członków do komisji dokonuje Wójt.
4. Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury naboru na członków do komisji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu w szczególności określa się:
1) przedmiot konkursu, dla którego powołuje się komisję;
2) termin zgłaszania kandydatów do komisji nie krótszy niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia.
Brak zgłoszenia kandydata w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją organizacji z udziału jej reprezentanta w pracach w komisji.
5. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.
6. Członkowie komisji na pierwszym spotkaniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, kierującego pracami komisji oraz Sekretarza.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji ustala jej Przewodniczący poza pierwszym spotkaniem, które ma miejsce w dniu otwarcia oferty.
8. Dla ważności podejmowanych decyzji, konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby nienależące do jej składu, wykonujące czynności związane z pracą komisji.
10. Obsługę administracyjno- biurową komisji zapewnia Wójt.
11. Członkowie komisji po jej ukonstytuowaniu, o którym mowa w ust. 6, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, a przed rozpoczęciem ich oceny, składają oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykluczenia ich z komisji wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika lub powiadamiają Przewodniczącego o zachodzącym konflikcie interesów.
12. W przypadku, gdy podpisanie oświadczenia przez członka komisji jest niemożliwe wyboru nowego członka dokonuje Wójt.
13. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.
14. Do zadań komisji, bez względu na liczbę złożonych ofert, należy w szczególności:
1) ocena formalna złożonych ofert;
2) ocena merytoryczna ofert spełniających wymagania formalne, biorąc pod uwagę kryteria opracowane dla każdego konkursu osobno oraz wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy, na kartach oceny przygotowanych dla każdego konkursu przez właściwego merytorycznie pracownika;
3) sporządzenie protokołu zawierającego m.in. rekomendacje poszczególnych ofert wraz z propozycją podziału środków finansowych.
15. Komisja rozwiązuje się z chwilą zaakceptowania przez Wójta wyboru oferenta bądź oferentów.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§ 13. Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

 UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1057) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Niniejszy dokument jest zatem najważniejszym rocznym dokumentem regulującym współpracę samorządu z podmiotami III sektora i określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne możliwe do realizacji w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Osielsko. Program jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej oraz wyrazem zaangażowania w tworzenie planu współdziałania na zasadach uczciwej konkurencji i jawności, mając na celu rozwój lokalnej społeczności. Wymienione w tym dokumencie zadania priorytetowe mieszczą się w poszczególnych sferach działalności pożytku publicznego zawarte w § 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rocznego programu współpracy (…) uwzględnia doświadczenia dotychczasowej pracy, w tym zadania zrealizowane przez organizacje w poprzednich latach oraz propozycje zgłaszane przez te podmioty obecnie. 
W związku z zapisem art. 5a ust. 1 cyt. ustawy informacja o rozpoczęciu prac nad Rocznym programem współpracy (…) została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wysłana do organizacji działających na terenie gminy i współpracujących z nią. Konsultacje dokumentu prowadzono w dniach od 30 września do 14 października 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr VII/68/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego. Sprawozdanie z konsultacji przekazano Radzie Gminy Osielsko oraz opublikowano na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszono na tablicy ogłoszeń.
Przyjmując Roczny program współpracy (…) gmina deklaruje chęć budowy dialogu społecznego,  kontynuacji działań na rzecz mieszkańców poprzez stworzenia m.in. warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża jednocześnie chęć realizacji części zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z wyżej wymienionymi podmiotami.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 111/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Załacznik doc, 29 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane