W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/39/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Osielsko

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1 1. Wyraża się zgodę na użyczenie Powiatowi Bydgoskiemu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Osielsko, położonej w Jarużynie, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki Nr 74/11 o pow. 0,0024 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00057686/3 z przeznaczeniem pod altanę rekreacyjną. 
2. Nieruchomość użycza się na czas oznaczony do 31 grudnia 2026r.  

§ 2 Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy „podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,”.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.” Powiat Bydgoski w ramach projektu pn. „Budowa wiat przystankowych i altany rekreacyjnej  w miejscowościach Jarużyn, Gościeradz, Dobrcz i Osówiec znajdujących się na obszarze objętym LSR” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, realizuje na terenie obrębu ewidencyjnego Jarużyn  -  części dz. Nr 74/11 o pow. 0,0024 ha – altanę rekreacyjną dla rowerzystów. W celu uzyskania dofinansowania na realizację przedmiotowego zamierzenia wymagane jest zawarcie umowy użyczenia z właścicielem gruntu tj. Gminą Osielsko na okres 5 lat. Okres trwałości projektu wynoszący 5 lat liczony jest  od daty wypłaty unijnego dofinansowania  na cały projekt. Zgodnie z wnioskiem o użyczenie terenu złożonym przez Powiat Bydgoski okres trwałości zakończy się z końcem roku 2026r.  

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane