W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/38/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności podejmowane przez Wójta Gminy Osielsko

na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1.  Po rozpatrzeniu skargi z dnia 30 maja 2020 r, wniesioną w dniu  5 czerwca 2020 r., na Wójta Gminy Osielsko, oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Osielsko uznaje skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały.
§  2. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżących. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:
W dniu 5 czerwca 2020 r. Pan  (...) w imieniu mieszkańców ul. Jeżynowej i Centralnej skierował do Rady Gminy Osielsko i do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargę, że oszpecone zostało osiedla  ulic  poprzez wybudowanie betonowej konstrukcji muru oddzielającego teren Plebanii Kościoła od ulicy osiedlowej bezpośrednio do ul. Centralnej oraz  o wyjaśnienie  dlaczego nie jest realizowana uchwała Nr III/39/2019 rady Gminy Osielsko z dnia 23 kwietnia 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko.
Zgodnie z art. 229  pkt 3 KPA jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg, rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności Wójta (burmistrza, prezydenta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  Z kolei zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisje skarg, wniosków i petycji. 
W świetle powyższego Przewodniczący Rady Gminy Osielsko w dniu 9 czerwca 2020 roku przekazał skargę do Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do zarzutów podnoszonych w skardze.
 W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia niniejszej skargi. Komisja  Skarg, Wniosków  i Petycji po przeanalizowaniu  skargi stwierdziła, że obowiązki formalno-prawne dotyczące zamierzeń budowlanych zgodnie z prawem budowlanym należą do kompetencji Starosty Bydgoskiego, choć w zakresie ogrodzeń do wysokości 2,2 m budowa odbywa się poza jakąkolwiek kontrolą organów budowlanych. Nikt, poza właścicielem nie ma wpływu na kształt czy estetykę ogrodzenia. W tym zakresie żaden organ nie ma podstaw do ingerencji w tego rodzaju zamierzenie inwestycyjne. Odnośnie wyciętych drzew Rada Gminy nie stwierdziła jakichkolwiek nieprawidłowości. drzewa zostały wycięte  zgodnie z decyzją Starosty Bydgoskiego z dnia 21 stycznia 2020 r., a nasadzenia  zastępcze za usunięte drzewa  mają zostać zrealizowane do końca grudnia 2021 r.  Komisja rekomenduje  dokonać uzgodnień   z mieszkańcami dodatkowych  nasadzeń krzewów nie objętych decyzją, do końca  2020 roku.
 Komisja jednogłośnie uważa skargę w tym zakresie za bezzasadną. 
 
Natomiast uchwała nr III/39/2019  Rady Gminy Osielsko z dnia 23 kwietnia 2019 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko jest uchwałą intencyjną, nie określającą  terminu wykonania, zatem jej dotychczasowe niewykonanie nie może stanowić podstawy do obciążania wójta  jakąkolwiek odpowiedzialnością. 
        Komisja jednogłośnie uważa skargę w tym zakresie za bezzasadną.    

Pouczenie:
Zgodnie   z art. 239    ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowili by skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpoznania może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w akrach sprawy - bez zawiadamiania Skarżących.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane