W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/36/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2020 rok

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 -215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3612

Treść

 § 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., Nr IV/22/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr V/29/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,  Nr 26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., 33/2020 z dnia 27.05.2020 r. Nr 37 /2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 43/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 45/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 108.635.604,99 zł zwiększa się o 331,00 zł, po zmianie 108.635.935,99 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –  102.580.281,17 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 6.055.654,82 zł, pozostają bez zmian- załącznik Nr 1;
2) wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 127.578.156,99 zł zwiększa się o 331,00 zł, po zmianie 127.578.487,99 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości –  86.222.401,99 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości –  41.356.086,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 18.931.748,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8  oraz z załącznikiem nr 8a.
§ 2. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr V/29/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. zapis w par. 1 pkt.6 lit. a w brzmieniu: „dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –  12.464.792,86 zł” zastępuje się zapisem: „dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –  12.364.792,86 zł ” zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr B.I.3120.3.43.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, par. 2010 o kwotę 331,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 42.200,00 zł. 
3. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych, w tym: 
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi, po przeprowadzonych przez GZK postępowaniach przetargowych na wykonanie zadań w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł wydatki na zadania: Budowa sieci wod.-kan. w ul. Bocheńskiej, Chochołowskiej w Niwach,  w ul. Sobieszewskiej w Wilczu i Berbeki w Niemczu i  zwiększa się wydatki na zadania:
a) Budowa sieci wod.-kan. w ul. Orzechowej w Osielsku o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 545.000,00 zł;
b) Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod. – kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 576.500,00 zł.
2) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki na zadanie: Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie Olimpijczyków w Niemczu na odcinku około 500 m od ul. Łyżwiarzy w kierunku ul. Smukalskiej o kwotę 7.200,00 zł, po zmianach – 19.700,00 zł. - w związku z koniecznością do projektowania kanału technologicznego.
3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - ze względu na zły stan techniczny istniejącego oświetlenia na ul. Irysowej i Goździkowej w Osielsku co powoduje częste awarie, ustala się wydatki na wymianę całego obiektu oświetlenia drogowego obejmującego również ul. Różaną 
i Konwaliową w Osielsku. Likwidowane oświetlenie jest własnością Enei. Szacunkowy koszt 100.000,00 zł. W związku z powyższym zadanie pod nazwą: "Budowa oświetlenia na ul. Irysowej i Goździkowej w Osielsku, projekt" otrzymuje nazwę: "Budowa oświetlenia na ul. Irysowej i Goździkowej oraz uzupełnienie oświetlenia na ul. Różanej i Konwaliowej w Osielsku" – w ramach środków 
w zaplanowanych w tym dziale i rozdziale. Tj. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zmniejsza się wydatki na: Budowę oświetlenia w ul. Opalowej 
i Agatowej w Osielsku – o kwotę 40.000,00 zł i na: Budowę oświetlenia ul. Krakowskiej w Jarużynie – o kwotę 60.000,00 zł.
4) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się wydatki na zadanie: „Budowa piłkochwytów na boisku baseballowym w Osielsku” o kwotę 35.000,00 zł. Po zmianie - 105.000,00 zł.
4. Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko ujęte zostały w załączniku nr 13. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych  wynoszą 12.364.792,86 zł., 
w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 7.404.825,00 zł., dotacje dla podmiotów nie  zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą – 4.773.636,00 zł. Razem dotacje 17.138.428,86 zł. 
5. Zmiany wydatków w  ramach działów.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane