Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr V/33/2020

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki Rabki-Zdrój

na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Osielsko uchwała, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Po zapoznaniu się  petycją mieszkanki Rabki-Zdrój z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - "wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej" rozpatruje negatywnie.

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Uzasadnienie
 Uchwała dotyczy petycji wniesionej przez mieszkankę Rabki-Zdój w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego-  wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej".
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) – petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 
  W dniu 3 kwietnia 2020 r. do Rady Gminy Osielsko wpłynęła  petycja od Pani  (...), która dotyczyła  zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez  wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej". W dnia 24 kwietnia 2020 r. Starosta Bydgoski przesłał petycję od Pani (...) do Rady Gminy Osielsko. 
W związku z powyższym Rada Gminy Osielsko przystąpiła do rozpatrzenia przedmiotowej petycji. Stosownie do postanowień Statutu Gminy Osielsko uchwalony  uchwałą Nr VIII/71/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r, zmieniony uchwałą Nr I/3/2019  Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5259 z dnia 19 października 2018 r., z 2019, poz. 981 z 14 lutego 2019 r.), petycje były przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, polegającego na: analizie petycji, oraz przygotowaniu stanowiska dla rady odnośnie  załatwienia petycji w celu przekazania Przewodniczącemu Rady.  
Zgodnie z art. 11 ustawy o petycjach Komisja zapoznała się z treścią petycji.  
W wyniku przeprowadzonej analizy, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swym posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2020 r. stwierdziła, że nie podziela postulatów wnoszonych przez autorkę petycji.
Komisja rekomenduje negatywnie  jej rozpatrzenie z uwagi na zapewnienie wykonywania  podstawowych zadań publicznych przez Gminę Osielsko, a co z tym się wiąże z generowaniem kosztów. 
 Podnoszone w petycji wprowadzenie umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości tj. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał 2020 r. a pozostałą część należnych podatków  odroczenie na okres pół roku i obniżenie wysokości  podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym. 
Kwestia umorzeń, odroczeń i przesunięcia terminów płatności jest realizowana  na bieżąco prze Wójta gminy Osielsko, na indywidualny wniosek danego podmiotu, osoby fizycznej.  
Na podstawie art. 27 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
Natomiast nowe stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2021 będą przedmiotem obrad sesji Rady Gminy Osielsko w IV kwartale 2020 roku, zatem deklarowanie ich obniżenia jest przedwczesne, w kontekście realnego spadku wpływów do budżetu gminy Osielsko z tytułu  podatków i opłat lokalnych. Podatki i opłaty lokalne są jednym z najważniejszych źródeł dochodów Gminy.
Niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum.  
Na terenie gminy Osielsko nie ma wyznaczonych targowisk. Zatem petycja w tej części  nie dotyczy gminy Osielsko.
Niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy. Również petycja w tej części nie dotyczy Gminy Osielsko.
Sugestia, umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej. Postulat ten jest niemożliwy do spełnienia, ponieważ opłaty wynikają z umowy podpisanej z firmą odbierają odpady, która została  wyłoniona w drodze przetargu. Firma wykonuje umowę nie przerwalnie, zatem Gmina ma obowiązek zapłaty za wykonane usługi. Opłaty za odpady komunalne pobierane od mieszkańców są źródłem pokrycia li tylko tych kosztów. Ponadto z tych opłata są pokrywane dodatkowe koszty odbioru odpadów z nieruchomości osób przebywających  w kwarantannie. 
Jest to nieprzewidziane dodatkowe obciążenie dla  budżetu gminy. 
Następna sugestia o  nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania.  
Na terenie Gminy Osielsko przed obiektami użyteczności publicznej znajdują się parkingi, jednak są to miejsca bezpłatne. Zatem petycja w tej części nie dotyczy Gminy Osielsko.
Wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce 
z Koronawirusem w tym zakresie. Należy stwierdzić, że jej podjęcie nie wywoła  efektywnych  form pomocy dla  podmiotów i osób fizycznych lecz wyłącznie będzie miało charakter intencyjny, co mija się z celem z uwagi na to, że podatnicy oczekują realnej pomocy.
 Sugestie zawarte w treści petycji, choć są uzasadnione, jednak budżet gminy Osielsko jak i innych samorządów zostanie pozbawiony wpływów z tytułu innych podatków, co istotnie pogorszyłby  i negatywnie wpłynąłby  na realizację zadań gminy. 
Ponadto podmioty gospodarcze, osoby fizyczne  borykające się z negatywnymi skutkami pandemii mają możliwość korzystania z tzw." tarczy antykryzysowej" tj. pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd czy samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.
  Zatem biorąc pod uwagę  możliwości Gminy Osielsko, spełnienie postulatów zawartych 
w petycji  nie jest możliwe. 
 Rada Gminy Osielsko przychyliła się do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
i podjęła  niniejszą uchwałę.
  Zgodnie z art. 13 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij