W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/22/2020

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2020 rok

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 -215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2637

Treść

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r. i Nr 26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 108.603.949,44 zł, zmniejsza się o 1.292.106,00 zł, po zmianie 107.311.843,44 zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  101.456.322,62 zł, 
b) dochody majątkowe w kwocie – 5.855.520,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 125.303.949,44 zł, zwiększa się  o 950.446,00 zł,  po zmianie 126.254.395,44 zł;  z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 85.029.643,44 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  41.224.752,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 18.942.552,00 zł. źródłem pokrycia planowanego deficytu  będzie:
a) kredyt w kwocie 16.700.000,00 zł,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.242.552,00 zł;
5) określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu: 
a) przychody w wysokości 24.830.552,00  zł,
b) rozchody w wysokości  5.888.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
6) w § 6 uchwały budżetowej wykreśla limit określony w pkt. 3;
7) określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 15.300,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 9 do uchwały;
8) w § 12 uchwały budżetowej wykreśla się upoważnienie dla Wójta Gminy określone 
w pkt. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegającej na:
1. Zmiany planowanych kwot dotacji na inwestycje:
1) Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu realizowanego w ramach ZIT Województwa Kujawsko Pomorskiego pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od Bydgoskiej do ul. Kąty oraz ścieżki rowerowej w ramach zadania budowa ul. Kąty w Osielsku 
i Żołędowie od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II” w kwocie 2.242.552,00 zł. zostało przekazane na rachunek gminy w roku 2019. Zmniejsza się o taką kwotę planowane dochody budżetu w roku 2020. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne;
2) Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań rekomendowanych do dofinansowania 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa kujawsko-pomorskiego. Przyznane zostało na rok 2020 dofinansowanie dla gminy Osielsko na rozbudowę ul. Jana Pawła II oraz Al. Mickiewicza w Osielsku i Niemczu w kwocie 1.058.427,00 zł. Zwiększa się planowane dochody budżetu o taką kwotę. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
2. Zwiększa się dochody z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji celowych na inwestycje udzielonych w latach ubiegłych o kwotę 104.500,00  zł. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
3. Minister Finansów pismem znak ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. przekazał informację o kwocie subwencji oświatowej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2020. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 16.986.072,00 zł. Jest mniejsza 
o 121.397,00 zł. od kwoty przyjętej w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020. Zmniejsza się o taką kwotę wydatki bieżące w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
4. Gmina Osielsko otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dofinansowanie wyniesie 80.000,00 zł. i zostanie przeznaczone na zakup laptopów do szkół podstawowych na terenie gminy do wykorzystania przez uczniów i/lub nauczycieli w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Dochody i wydatki - dział 801 Oświata i wychowanie,  rozdział 80101 Szkoły podstawowe.
5. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu odpłatności za organizowany przez szkoły wypoczynek dla uczniów o kwotę 175.300,00 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
6. Planuje się dochód z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.216,00 zł. 
i zwiększa się o taką kwotę wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg. 
7. Ustala wydatki w kwocie 80.000,00 zł na opracowanie planu aglomeracji dla Gminy Osielsko, które będzie wykorzystywane  w celu realizacji inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz na opracowanie analizy obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody na terenie gminy. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
8. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 30.000,00 zł.  Po zmianie 410.000,00 zł.
9. Zwiększa się wydatki na zakup elektronicznej syreny alarmowej o 4.500,00 zł. Po zmianie 21.500,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna. 
10. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych, w tym: 
1) zwiększa się wydatki na budowę dróg w gminie o kwotę 1.058.427,00 zł. W tym:
a) po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się wydatki na budowę dróg w gminie o kwotę 740.000,00 zł ( ul. Rajska i Szczęśliwa w Jarużynie, Polna 
i Ustronie w Maksymilianowie i Jaremy w Niemczu) i zwiększa się wydatki w roku 2020 na budowę ul. Jagodowej w Maksymilianowie  o kwotę 500.000,00 zł; 
b) zwiększa się wydatki w roku 2020 na budowę ul. Jana Pawła II w Osielsku 
i Mickiewicza w Niemczu o kwotę 240.000,00 zł. i na budowę ul. Topolowej 
w Osielsku ( na odcinku Szosa Gdańska – ul. Leśna) o kwotę 1.058.427,00 zł;
2) zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 30.000,00 zł tj. do kwoty 150.000,00 zł. Odstępuje się od budowy Szkoły w Niemczu na działce nr 110/63, położonej przy ul. Reymonta. Ustalona zostaje nowa lokalizacja tj. działka nr 76/13, położona przy ul. Matejki. 
3) zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie” otrzymuje nazwę: „Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Bluszczowej 3 w Maksymilianowie” oraz zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 230.000,00 zł, w związku z robotami dodatkowymi przy budynku biurowo – warsztatowym oraz na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku magazynowego;  w tym 10.000,00 zł w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  rozdziału 90095 Pozostała działalność.
11. Zwiększa się przychody budżetu gminy Osielsko w roku 2020 o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 5.742.552,00 zł. Po zmianie planowane przychody z tyt. wolnych środków wynoszą - 8.130.552,00 zł. Przeznaczone są na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w wysokości – 5.888.000,00 zł. i na częściowe pokrycie deficytu budżetu w roku bieżącym – 2.242.552,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane na rok 2020 przychody z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 3.500.000,00 zł. 
12. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB. I.3120.1.1.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmniejsza się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 2.900,00 zł. Po zmianie – 15.300,00 zł. 
13. Zmiany wydatków w  ramach działów.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane