Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr III/20/2020

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2141

Treść

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały.  
2. Określa się, że Załącznik 2 do niniejszej uchwały stanowi informację o współwłaścicielach, którą wypełnia się w przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności więcej niż dwóch osób. 
 
§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych PDF, XML, JPG, ODT, DOC, DOCX;     
2) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTPS) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL);   
3) deklaracje są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.                             
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/44/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z  2016 r., poz. 2059  z dnia 01.08.2016 r.) oraz Uchwała Nr I/16/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 780 z dnia 21.02.2017 r. ).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.

Uzasadnienie

      Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:
1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;
2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: 
- ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
- sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 
Rada Gminy Osielsko określiła w uchwale wzór deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a także zawierający informację o terminach i miejscu składania deklaracji - Załącznik 1 do uchwały. Ponadto Rada Gminy Osielsko określiła Załącznik 2 do niniejszej uchwały stanowiący informację współwłaścicielach, którą wypełnia się w przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności więcej niż dwóch osób. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji w Urzędzie Gminy Osielsko. Rada Gminy Osielsko określiła także w uchwale warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Ponadto Rada Gminy Osielsko określiła następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych PDF, XML, JPG, ODT, DOC, DOCX;     
2) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTPS) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL);   
3) deklaracje są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). 
W uchwale Nr IV/42/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Rada Gminy Osielsko ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Natomiast jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 67,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wchodzi w życie z dniem 1 maja  2020 roku.          
Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Na podstawie art. 6m ust. 2 wyżej wymienionej ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany  złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Natomiast w oparciu o art. 6m ust. 4 niniejszej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2. Przepisu art. 6m ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
 Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji jest konieczne ze względu na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
 W związku z wprowadzeniem nowego wzoru deklaracji właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

           Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij