W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr I/1/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2020
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) oraz §5 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Osielsko na rok 2020 w kwocie 87 600,00 zł, w tym 83 900,00 zł w dziale 801 „Oświata i Wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” i 3 700,00 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, dzieli się w sposób określony w załączniku do uchwały. 

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na kształcenie nauczycieli prowadzone:
1)  w formie:
a)  studiów pierwszego stopnia,
b)  studiów drugiego stopnia,
c) jednolitych studiów magisterskich,
d)  studiów podyplomowych,
2)  w specjalnościach:
a)  przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu: chemia, 
b) nauczanie fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych- przygotowanie do nauczania przedmiotu,
c) nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych- przygotowanie do nauczania przedmiotu,
d) pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką,
e) informatyka,
f) edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
g) doradztwo zawodowe,
h) wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna,
i) matematyka.
 
§ 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 2 500,00 zł, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) organ prowadzący wyodrębnia w swoim budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego- w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na podstawie art. 70a ust. 3 podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli. 

Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 136) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z §6 organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Maksymalna kwota dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane zostały określone w porozumieniu z dyrektorami przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Załącznik do uchwały nr I/1//2020
Rady Gminy Osielsko
z dnia 28 stycznia  2020 r. 

Nazwa jednostki budżetowej Środki na dofinansowanie studiów Środki na dofinansowanie pozostałych form doskonalenia Środki na dofinansowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych Razem
Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Maksymilianowie
 
5 700,00 7 600,00 1 800,00 15 100,00
Szkoła Podstawowa 
im. Agaty Mróz 
w Niemczu
4 500,00 15 000,00 1 900,00 21 400,00
Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Olimpijczyków 
w Osielsku
8 000,00 23 900,00 3 000,00 34 900,00
Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka 
w Żołędowie
2 400,00 7 400,00 1 100,00 10 900,00
 
Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku
1 500,00 2 800,00 1 000,00 5 300,00

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane