W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/117/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących oraz członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej
na podstawie Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Ustalić zryczałtowaną dietę miesięczną dla sołtysów z tytułu wykonywania zadań określonych w Statucie Sołectwa, z wyłączeniem udziału w sesji Rady Gminy w  wysokości: 
1)       Sołtys sołectwa Bożenkowo               – 550 zł, 
2)      Sołtys sołectwa Jarużyn                       - 550 zł, 
3)      Sołtys sołectwa Maksymilianowo        - 600 zł, 
4)      Sołtys sołectwa Niemcz                        - 700 zł, 
5)      Sołtys sołectwa Niwy-Wilcze                - 600 zł, 
6)      Sołtys sołectwa Osielsko                       - 750 zł, 
7)      Sołtys sołectwa Żołędowo                    - 600 zł. 
§ 2. 1 Ustalić dietę dla sołtysa nie będącym radnym za udział w sesji Rady Gminy Osielsko w wysokości 8 %  maksymalnej kwoty miesięcznej.
 2. Wysokość obliczonej diety zaokrągla się do pełnego złotego. 
3. Potwierdzeniem obecności na posiedzeniu jest podpis złożony przez sołtysa na liście obecności. W przypadku nieobecności dieta nie przysługuje sołtysowi. 
  

§ 3. Przelewu na konto wypłat diety dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta, na podstawie listy sporządzonej przez Biuro Rady Gminy. Diety za grudzień danego roku wypłaca się najpóźniej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. 
§ 4.  Przewodniczącemu lub członkowi jednostki pomocniczej przysługuje zwrot kosztów podróży w celach służbowych według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800  z 2002 r. Nr 14, poz. 138 i z 2003 r. Nr 33, poz. 280). 
§ 5. Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności związanej 
z określeniem celu i zakresu podróży służbowej przewodniczącego lub członka jednostki pomocniczej. 
§ 6. Traci moc uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia  26 marca 2017  roku w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących oraz członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej.  

  
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2020 roku  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń. 
     

 

Uzasadnienie: 

  
Art. 37 b ustawy o samorządzie gminnym daje Radzie Gminy możliwość ustalania diet
 i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów z tytułu wykonywania zadań określonych przez Radę Gminy w Statucie Sołectwa. 
Wysokość diet miesięcznych dla sołtysa została zróżnicowana z uwzględnieniem liczby mieszkańców w danym sołectwie: do 1000 mieszkańców jest to kwota – 550 zł, (Bożenkowo, Jarużyn)
Od 1001  do 2000 mieszkańców  kwota  - 600 zł ( Niwy-Wilcze, Maksymilianowo, Żołędowo)
od 2001 do 3000  mieszkańców kwota   - 650 zł,  
od 3001 do 4000  mieszkańców kwota   – 700  zł, ( Niemcz)
od 4001 do 5000 mieszkańców kwota    – 750 zł,
pow. 5000   mieszkańców kwota    – 750 zł (Osielsko)
Zwrot kosztów podróży przysługuje za podróże służbowe poza teren gminy związane 
  Podstawę do obliczenia diety przyjmuje się kwotę bazową określoną w ustawie
 budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe   oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu rady gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710). Maksymalna wysokość diety może wynosić 50 % kwoty stanowiącej półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej zgodnie z zapisem art. 25 , ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r,, poz. 506 ze zm.).
 W przypadku nieobecności sołtysa na sesji Rady Gminy Osielsko, dieta nie przysługuje sołtysowi. 
Diety będą wypłacane w formie bezgotówkowej -  przelew na konto.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane