W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/116/2019

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych gminy Osielsko

na podstawie Na podstawie art. 25 ust. 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1.1 Maksymalna kwota miesięcznej diety przysługującej radnemu Rady Gminy Osielsko stanowi równowartość półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowej pomniejszonej o połowę zgodnie z §  3 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu rady gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710).

 

2.Ustala się wysokość  miesięcznej diety dla radnych gminy Osielsko: 
1)  dieta dla radnego –  70 %  kwoty określonej w § 1 ust.1;

2) dieta dla przewodniczącego komisji    – 80%  kwoty  określonej w § 1 ust.1;
3)  dieta dla wiceprzewodniczącego komisji    – 75%  kwoty określonej w § 1 ust.1;     
4)  dieta dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy – 85 %  kwoty określonej w § 1 ust.1; 

5)  dieta dla przewodniczącego Rady Gminy - 100%  kwoty określonej w § 1 ust.1.   

 

3.  Dieta miesięczna ulega zmniejszeniu za dany miesiąc o 20 % za każdą nieobecność na   
  posiedzeniach  i  wysokość potrąceń nie może wynosić w danym miesiącu więcej niż  50 % należnej diety.  
4. Zasady określone w ust. 3   nie mają zastosowania do diety Zastępcy i  Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Wysokość obliczonej diety zaokrągla się do pełnego złotego.§ 2. Potwierdzeniem obecności na posiedzeniu jest podpis złożony przez radnego na liście obecności. 


§ 3. Przelewu na konto wypłat diet dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta, na podstawie listy sporządzonej przez Biuro Rady Gminy. Diety za grudzień danego roku wypłaca się najpóźniej w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. 


§ 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu w pierwszej połowie miesiąca przysługuje 50 % diety. 


§ 5. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży w celach służbowych według zasad określonych w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z 2002 r. Nr 14, poz. 138 i z 2003 r. Nr 33, poz. 280). 
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
  § 7. Traci moc uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych rady gminy Osielsko. 
 § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń. 

 

  Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radnemu gminy przysługują diety na zasadach ustalonych przez radę gminy.        
Ustalając diety, Rada Gminy wzięła pod uwagę ograniczenia, co do wysokości diet wynikające z ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu rady gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710).    
 Jako podstawę do obliczenia diety przyjmuje się kwotę bazową określoną w ustawie
 budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe   oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu rady gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710).        
Maksymalna wysokość diety może wynosić 50 % kwoty stanowiącej półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej zgodnie z zapisem art. 25 , ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Wysokość diet została zróżnicowana z uwzględnieniem funkcji pełnionych przez radnych.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane