W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VIII/90/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, Dz. U. z 2018 poz. 2244) i obwieszczenie Ministra Finansów z 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6093

Treść

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Osielsko:
1)    od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,
b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,
d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;
2)    od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- związanych z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, dla których stawka wynosi –     5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3)    od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr III/14/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.Uzasadnienie

Art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zmianami) stanowi, że górne granice stawek kwotowych określone w ustawie corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes GUS w dniu 15 lipca 2019 r. ogłosił, że wskaźnik ten w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101,8, czyli nastąpił wzrost cen o 1,8% (M.P. z 2019 r. poz. 738).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
W proponowanych w niniejszej uchwale stawkach na rok 2020 maksymalne stawki zastosowano dla:
a)    Gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni, w roku 2019 obowiązywała stawka 4,71 zł;
b)    Gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni, w roku 2019 obowiązywała stawka 3,09 zł;;
c)    Budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w roku 2019 obowiązywała stawka 10,98 zł;
d)    Budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w roku 2019 obowiązywała stawka 4,78 zł;
e)    Budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł, w roku 2019 obowiązywała stawka dla pozostałych budynków 7,90 zł.
Pozostałe proponowane stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
a)    Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,90 zł, stawka maksymalna wynosi 0,95 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 0,05 zł; tj. o 5,26 %; w roku 2019 obowiązuje stawka 0,87 zł;
b)    Grunty pozostałe – 0,49 zł, stawka maksymalna 0,50 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 0,01 zł;  tj. o 2,00 %; w roku 2019 obowiązuje stawka 0,46 zł;
c)    Budynki mieszkalne – 0,67 zł, stawka maksymalna 0,81 zł,  obniżenie maksymalnej stawki o 0,14 zł; tj. o 17,28 %; w roku 2019 obowiązuje stawka 0,65 zł;
d)    Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł,  stawka maksymalna 23,90 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 1,90 zł; tj. o 7,95 %; w roku 2019 obowiązuje stawka 21,50 zł;
e)    Budynki związane z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym – 5,00 zł, stawka maksymalna 8,05 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 3,05 zł; tj. o 37,89 %; w roku 2019 obowiązuje stawka 4,61 zł.
Przy określaniu w/wym. stawek podatkowych zastosowano obniżenie stawek maksymalnych od 2,00 % do 37,89%. Szacuje się, że w wyniku zastosowania proponowanych stawek do obliczania podatku w roku 2020 dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości  będą niższe od dochodów jakie można by uzyskać przy zachowaniu obowiązujących zwolnień i stawek maksymalnych o około 622 tys. zł.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego