W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

IV/42/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3196

Treść


§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 67,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/79/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 
 
                                                             Uzasadnienie

       Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm. ) rada gminy ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ust. 2 wyżej wymienionej ustawy rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, brała pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa  w art. 6r ust. 2-2b i 2d, tj. koszty:
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
c) obsługi administracyjnej tego systemu;
d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 r. (opublikowane w: M.P.2019.278), na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1693 zł.
 W związku z powyższym zgodnie z art. 6k ust. 3 przedmiotowej ustawy rada gminy określiła wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zgodnie z art. 6k ust. 2a. pkt 1) rada gminy ustaliła stawki opłaty w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust 1 pkt 1) – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca;
1693 zł x 2% = 33,86 zł x 2 = 67,72 zł
 
Po przeanalizowaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Rada Gminy Osielsko ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
w wysokości 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Natomiast jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 67,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego