W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

III/15/2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722, poz. 2073) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. Nr R. 2018 , poz. 6293

Treść

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:
 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)     powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie      600 zł
b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie           792 zł
c)     powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                  900 zł
 
2)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu według stawek określonych w załączniku Nr 1 >>pobierzdo niniejszej uchwały;
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 600 zł
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu według stawek określonych w załączniku Nr 2 >>pobierzdo niniejszej uchwały;
 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 504 zł
 
6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 >>pobierz do niniejszej uchwały;
 
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)     mniejszej niż 22 miejsca                               984 zł
b)    równej lub większej niż 22 miejsca             1800 zł
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/105/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 
Uzasadnienie
 
            Art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zmianami) stanowi, że górne granice stawek podatku od środków transportowych określone w ustawie ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes GUS w dniu 13 lipca 2018 r. ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6, czyli nastąpił wzrost cen o 1,6% (Monitor Polski poz. 702).
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
            Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczne stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
            Niniejsza uchwała wprowadza uproszczenie zasad naliczana podatku od środków transportowych poprzez rezygnację z podziału stawek ze względu na rodzaj zawieszenia pojazdu. Podobne rozwiązania stosuje wiele miast i gmin na terenie Polski. Różnicowanie stawek według rodzajów zawieszenia powodowało w praktyce, zarówno dla podatników jak i organu podatkowego, wiele trudności i stwarzało problemy z przyporządkowaniem pojazdu do odpowiedniej stawki podatku, co wynikało z faktu, iż informacji o rodzaju zawieszenia nie ma ani w dowodzie rejestracyjnym ani innych dokumentach.
            Zatem wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników oraz w celu zapobieżenia sytuacjom przyjęcia nieprawidłowego rodzaju zawieszenia w składanych przez podatników deklaracjach podatkowych oraz wydawanych z urzędu decyzjach określających wysokość zobowiązania podatkowego, proponuje się rezygnację z podziału stawek podatku od środków transportowych ze względu na rodzaj zawieszenia. Wobec powyższego w uchwale przyjęto ujednolicenie stawek wg rodzaju zawieszenia i efektem tego scalenia będzie, oprócz uproszczenia zasad ich przyjmowania, także zmiana stawek: część stawek ulegnie podwyższeniu, a część obniżeniu. 
            Uchwała w łącznym efekcie zmian nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy. Natomiast znaczące uproszczenie regulacji poprzez wyeliminowanie zapisu dotyczącego rodzajów zawieszenia, a co za tym idzie ułatwienie podatnikom kwalifikowania pojazdów do określonych stawek podatku od środków transportowych, powinno przyczynić się do zmniejszenia ilości błędów w deklaracjach składanych przez podatników.
 
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 202 kB
>>pobierz pdf, 200 kB
>>pobierz pdf, 201 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego