Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IX/87/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2019 – 2025

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art.21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 6029

Treść

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko na lata 2019 - 2025 w brzmieniu  stanowiącym załącznik Nr 1  >>pobierzdo niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko na lata 2019-2025 wyznacza podstawowe kierunki działania Gminy w gospodarowaniu komunalnym zasobem mieszkaniowym i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia oraz problematykę związaną z wdrożeniem i realizacją planowanej polityki mieszkaniowej dla Gminy. Został opracowany na siedem lat na podstawie art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w szczególności:
„ [...]1)   prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
2)   analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
3)   planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4)   zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
5)   sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6)   źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7)   wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
8)   opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a)  niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
b)  planowaną sprzedaż lokali.”
Przedstawione poszczególne rozdziały tematyczne stanowią ocenę istniejącego zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko oraz propozycje zmian w tym zakresie. Wziąwszy pod uwagę cały system prawny, w zakresie polityki mieszkaniowej obowiązki Gminy wynikają, w szczególności z następujących przepisów prawa:   
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.);
2)ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z  późn. zm.);
3) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, z  późn. zm.);
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121,  z późn. zm.) min. w przedmiocie nabywania i zbywania lokali oraz określania ich wartości przez rzeczoznawcę  majątkowego;
5) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ze zm.)         
6)  aktów prawa miejscowego - zasady na jakich dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych
      ich najemcom określone są w Uchwale Nr VII/98/99 Rady Gminy Osielsko z dnia
01  grudnia 1999 r
Pod koniec 2018 r. zakończona zostanie rozbudowa budynku położonego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 1. Gminy zasób mieszkaniowy wzbogaci się o kolejnych 7 mieszkań, w których zasiedlone zostaną najbardziej potrzebujące lokalu mieszkalnego rodziny z Gminy Osielsko.
Wobec listy oczekujących na mieszkania, Wójt Gminy  podejmował będzie czynności zmierzające do pozyskiwania lokali mieszkalnych od innych podmiotów na terenie gminy. 
Z uwagi na tendencje ekonomiczne należy spodziewać się zwiększenia liczby wniosków o przydział lokalu socjalnego i wniosków o przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego na socjalny.
W kolejnych latach należy zabezpieczyć lokale niezbędne do realizacji wyroków eksmisyjnych. W przypadku niewywiązania się przez gminę z obowiązków zapewnienia lokali socjalnych nałożonych przez ustawodawcę, Gmina Osielsko narażona jest na roszczenia odszkodowawcze. Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy, właścicielom lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby uprawnione do lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego. Po zmianie przepisów roszczenie odszkodowawcze obejmuje szkodę całkowitą będącą następstwem braku możliwości dysponowania przez właściciela lokalem zajętym przez osoby uprawnione do lokalu socjalnego. Z uwagi na brak lokali socjalnych można przewidzieć, że liczba roszczeń odszkodowawczych z powyższego tytułu, w okresie objętym programem, ulegnie zwiększeniu.
W przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o     którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018  poz. 1025, z późn. zm.), gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia. W związku z powyższym, zgodnie z art. 25 a ustawy, który nakłada na gminę obowiązek tworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznaczone będą na wynajem, Gmina wydzieli z zasobu lokale, które będą przeznaczone na pomieszczenia tymczasowe. Obecnie gmina dysponuje jednym pomieszczeniem tymczasowym, jest to niezbędne minimum w przypadku sytuacji losowych i konieczności natychmiastowego ulokowania osób w potrzebie.
 
Powyższa prognoza potwierdza konieczność wprowadzenia przez Gminę w najbliższych latach podwyżek stawek czynszu przynajmniej o planowane 5 % oraz urealnienie kosztów eksploatacji w stosunku do faktycznie ponoszonych wydatków. Spowoduje to realną możliwość przeznaczania większych środków finansowych na remonty bieżące i przebudowę zasobu. W przeciwnym razie należy liczyć się ze zmniejszeniem środków finansowych na remonty, co będzie prowadziło do degradacji starej substancji mieszkaniowej.
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 234 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij