Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VI/59/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) po uzyskaniu opinii związków zawodowych Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4071

Treść

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osielsko.
       § 2. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustala się średnioroczną liczbę godzin zajęć obliczoną jako sumę godzin przydzielonych do realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez liczbę tygodni nauki w całym roku szkolnym.
       § 3. Plan zajęć ustalony według zasady, o której mowa w § 2, powinien być określany dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i przekazywany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
       § 4. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego ustalona średnioroczna liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie, z dniem wprowadzenia zmian.
       § 5. Dla nauczycieli, którym przydzielono w planie organizacyjnym na dany rok szkolny liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony według zasad, o których mowa w § 2.
       § 6. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, realizującym różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
       § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
       § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
   
Uzasadnienie

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Na podstawie art. 91d pkt 1 w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 42 ust. 7 wykonuje odpowiednio rada gminy.
Z uwagi na przedmiot regulacji uchwała podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe, zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881). Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij