Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

V/43/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Osielsko.

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 221 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3117

Treść

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Osielsko, zwane dalej „Zasadami” obejmujące:
1)    kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania;
2)    tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji;
3)    sposób rozliczania dotacji;
4)    sposób kontroli wykonywanej inwestycji.
§ 2. Ilekroć w Zasadach jest mowa o:
1)    budynku - należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą budynek mieszkalny jednorodzinny (w przypadku właściciela, współwłaściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości) lub lokal mieszkalny (w przypadku właściciela lub współwłaściciela nieruchomości) wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe, usytuowaną  na obszarze Gminy; budynek nie może być wykorzystywany okresowo np. dom letniskowy;
2)    dotacji - należy przez to rozumieć bezzwrotne środki finansowe przyznane Wnioskodawcy przez Gminę oraz WFOŚiGW na realizację inwestycji, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w Zasadach i Umowie.  Dofinansowanie jest dotacją celową w rozumieniu art. 126 i 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze. zm.);
3)    Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Osielsko, która realizuje Program Priorytetowy EKOpiec 2018;
4)    inwestycji - należy przez to rozumieć wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła;
5)    kosztach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć koszty, które kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania (zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła)  i zostały poniesione przez Wnioskodawcę  od dnia 1 stycznia 2018 r.;
6)    kosztach niekwalifikowalnych – należy przez to rozumieć:
a)    zakup przenośnych urządzeń grzewczych (piecyków na butlę gazową, grzejników elektrycznych itp.);
b)    instalowanie nowego źródła ciepła w nowo wybudowanych budynkach, w których nie było zainstalowane żadne źródło ogrzewania;
c)    modernizację istniejącego już źródła ciepła (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego);
d)    wymianę kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia,
w którym się znajduje;
e)    zakup kotła niespełniającego wymagań określonych w § 7;
f)    zakup nowego źródła ciepła w wypadku, gdy w budynku istnieje już inne źródło ciepła, wymienione w § 4;
g)    wykonanie prac projektowych związanych z inwestycją;
7)    nowym źródle ciepła - należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w § 4 i § 7;
8)    paliwach stałych – należy przez to rozumieć paliwa stałe w rozumieniu art. 2 pkt 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu od etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł  na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne;
9)    Programie - należy przez to rozumieć Program Priorytetowy EKOpiec 2018;
10)    starym źródle ciepła - należy przez to rozumieć stare piece (kaflowe, typu „koza”, westfalka, kominki z płaszczem wodnym itp.)  i kotły c.o.  na paliwa stałe;
11)    stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę www.osielsko.pl oraz stronę www.bip.osielsko.pl;
12)    Umowie - należy przez to rozumieć umowę zawieraną pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą, określającą warunki współpracy stron w ramach realizacji inwestycji;
13)    Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Osielsko z siedzibą przy ulicy Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko;
14)    Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku; prawo własności będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej wniosku przez pracownika Urzędu;
15)    wniosku - należy przez to rozumieć pisemną deklarację uczestnictwa w Programie składaną przez Wnioskodawcę, zgodnie ze wzorem dostępnym w Urzędzie oraz na stronie internetowej;
16)    WFOŚiGW – należy przez to rozumieć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 2
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania.

§ 3. 1. Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców i kotłowni opalanych paliwami stałymi oraz ograniczenie emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach na obszarze Gminy.
2. Cel Programu jest zbieżny z celami Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy na lata 2014-2020.
§ 4. Program realizowany będzie poprzez dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na:
1)    kotły na paliwa stałe, o których mowa w § 7  ust. 1;
2)    kotły gazowe, o których mowa w § 7  ust. 2;
3)    kotły olejowe, o których mowa w § 7  ust. 2;
4)    kotły elektryczne - piece zasilane prądem elektrycznym.
§ 5. 1. Dofinansowanie źródeł ciepła uzależnione jest od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2.    Na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie dopuszczone będą tylko wnioski na dofinansowanie nowych źródeł ciepła określonych w tych planach.
3.    Na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie dopuszcza się wnioski na dofinansowanie źródeł ciepła, o których mowa w § 4.

Rozdział 3
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji.

§ 6. 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem i wzorami załączników oraz  wzór wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wykazem i wzorami załączników można pobrać  za pośrednictwem strony internetowej lub osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu.
2.    Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest wypełnienie przez Wnioskodawcę wniosku
o udzielenie dotacji i złożenie go wraz z załącznikami w okresie trwania naboru w Punkcie Informacyjnym Urzędu lub wysłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu.
3.    Termin naboru wniosków podany zostanie do publicznej wiadomości w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń.
4.    Wnioski o przyznanie dotacji złożone po wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 3 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
5.    Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w teczce uniemożliwiającej zdekompletowanie,
w kolejności zgodnej z wykazem wskazanym we wniosku.
6.    Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW w ramach Programu.
7.    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dopuszcza się możliwość jednokrotnej poprawy lub uzupełnienia wniosku przez Wnioskodawcę, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania z Urzędu o brakach lub błędach we wniosku.
8.    Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie, jeśli Wnioskodawca:
1)    nie dostarczył w wyznaczonym terminie, wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 7 wymaganych dokumentów;
2)    nie złożył wymaganych wyjaśnień lub wyjaśnienia są niewystarczające;
3)    wprowadził dodatkowe zmiany we wniosku i załącznikach nie informując o tym Urzędu.
9.    Wniosek rozpatrzony negatywnie podlega odrzuceniu, o czym Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.
10.    Prawidłowo wypełnione wnioski zostaną poddane publicznemu losowaniu.
11.    Miejsce i  termin losowania, o którym mowa w ust. 10 zostanie wyznaczony zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko oraz podany  do publicznej wiadomości na stronie internetowej  i na tablicach ogłoszeń.
12.    Wylosowanych zostanie 15 wniosków kwalifikujących się do dofinansowania, które zostaną wpisane na listę podstawową. Wszystkie pozostałe wnioski zostaną kolejno wylosowane i wpisane na listę rezerwową.
13.    W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy, wykreślenia z listy podstawowej, otrzymania negatywnej opinii po kontroli lub zwiększenia środków finansowych przez WFOŚiGW na Program w 2018 roku, dotację mogą otrzymać kolejni Wnioskodawcy z listy rezerwowej.
14.    Nie dopuszcza się rezygnacji Wnioskodawcy po dacie zawarcia Umowy.
15.    Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.
 § 7. 1. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie dotacji na inwestycję związaną z wymianą starego źródła ciepła na kotły na paliwa stałe spełniające wymagania:
1)    klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze
na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub;
2)    klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz;
3)    Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.
2.    Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.
§ 8. 1. Na jeden budynek może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.
2.    Wymagania, o których mowa w § 7 muszą zostać udokumentowane jednym z takich dokumentów jak:
a)    certyfikat zgodności;
b)    świadectwo/zaświadczenie badań;
c)    etykieta efektywności energetycznej;
d)    wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej;
e)    deklaracja zgodności.
3.    Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji inwestycji muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.
§ 9. 1. Wysokość dotacji w kwocie 5 000,00 zł udzielana będzie na zasadzie refundacji i pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy (3 000,00 zł) oraz WFOŚiGW (2 000,00 zł).
2.    W przypadku, gdy koszty inwestycji będą mniejsze niż określone w ust. 1 Wnioskodawca otrzyma dotację w wysokości faktycznie poniesionych wydatków.
§ 10. 1. Wnioskodawca może zostać obciążony karą umowną w wysokości całkowitej równowartości otrzymanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku:
1)    powrotu w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji do ogrzewania budynku paliwem stałym innym niż określony w Umowie, bądź nieprzeprowadzenia likwidacji starego źródła ciepła;
2)    zamontowania w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji nowego źródła ciepła bez pisemnej zgody Urzędu;
3)    wprowadzenia w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji zmian i przeróbek urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji bez pisemnej zgody Urzędu;
4)    przeprowadzenia modyfikacji nowego źródła ciepła, umożliwiającej spalanie odpadów;
5)    usunięcia nowego źródła ciepła zainstalowanego w ramach realizacji inwestycji w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 12 ust. 4;
6)    nieudostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez Gminę lub WFOŚiGW
w okresie 5 lat od dnia zgłoszenia wniosku o rozliczenie dotacji;
7)    zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji i nie dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz nabywcy nieruchomości, o którym mowa w § 12 ust. 6.
2.    Wnioskodawca zostanie wykluczony z udziału w Programie w przypadku:
1)    nieprzystąpienia do prac związanych z realizacją inwestycji w terminie określonym w Umowie;
2)    podania we wniosku nieprawdziwych danych;
3)    nieprzestrzegania warunków Umowy i Zasad;
4)    uzyskania negatywnej opinii z kontroli przeprowadzonych w miejscu realizacji inwestycji przed rozpoczęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu.

Rozdział 4
Sposób rozliczania dotacji.

§ 11. 1. Po wykonaniu inwestycji Wnioskodawca składa do Urzędu wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami, zgodnie z zapisami Umowy.
2.    Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi kontrola wykonanej inwestycji pod kątem zgodności z Umową, z której zostanie sporządzony protokół końcowy.
3.    Przekazanie Wnioskodawcy dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy przez WFOŚiGW.

Rozdział 5
Sposób kontroli wykonywanej inwestycji.

§ 12. 1. Kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z wnioskiem oraz Umową wykonaniem inwestycji sprawują pracownicy Urzędu.
2.    Wnioskodawca ma obowiązek w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku o rozliczenie dotacji, zapewnić przedstawicielom Urzędu oraz WFOŚiGW dostęp do nieruchomości, w celu przeprowadzenia kontroli polegających na stwierdzeniu zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym we wniosku przed rozpoczęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu. Kontrole przeprowadzone będą w terminie umówionym z Wnioskodawcą w godzinach pracy Urzędu.
3.    W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji Wnioskodawca nie może bez pisemnej zgody Urzędu dokonywać zmian, ani przeróbek urządzeń lub instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji, ani zamontować innego źródła ciepła.
4.    Zakaz, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy konieczności wymiany nowego źródła ciepła w razie jego awarii uniemożliwiającej naprawę źródła ciepła, na źródło ciepła o co najmniej takich samych parametrach, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Urzędu i uzyskaniu pisemnej zgody.
5.    W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymywania urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji w należytym stanie, dokonując niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów na własny koszt.
6.    W przypadku zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji, Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, na rzecz nabywcy nieruchomości oraz pisemnego powiadomienia Urzędu o dokonaniu zbycia  albo zawarcia umowy cesji w ciągu 5 dni roboczych od zaistnienia faktu.
§ 13. 1. Warunkami realizacji inwestycji są:
1)    zawarcie przez Wnioskodawcę Umowy w terminie wskazanym przez Gminę (niespełnienie tego warunku skutkuje odrzuceniem złożonego wniosku o dofinansowanie);
2)    wybranie przez Wnioskodawcę dostawcy lub wykonawcy, który zrealizuje inwestycję zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)  oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Wybór dostawcy lub wykonawcy nastąpi  z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości;
3)    realizacja inwestycji w terminie określonym w Umowie, jednak nie później niż do dnia 30 września 2018 r.
2.    Niedotrzymanie przez Wnioskodawcę terminu realizacji inwestycji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może skutkować odstąpieniem Urzędu oraz WFOŚiGW od dofinansowania inwestycji.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Uzasadnienie:

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił dotacyjny Program priorytetowy EKOpiec 2018 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Program ten ma na celu ograniczenie niskiej emisji za pomocą wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych.
    Wnioskodawcami Programu EKOpiec 2018 mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe  użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
    Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Toruniu jest udzielenie jednocześnie dotacji przez gminę. Dotacja w ramach Programu EKOpiec 2018 udzielana będzie  w wysokości 5 000,00 zł, w tym z budżetu Gminy Osielsko 3 000,00 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000,00 zł.
    Celem realizacji uchwały jest umożliwienie mieszkańcom pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Przewiduje się, iż mieszkańcy chętniej będą przeprowadzali inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła i poprawie stanu środowiska, jeżeli będą mieli możliwość skorzystania z dotacji.
    Gmina Osielsko ubiegając się o środki zewnętrzne z WFOŚiGW dodatkowo zachęci mieszkańców do zmiany ogrzewania na bardziej przyjazne dla środowiska. Podjęcie niniejszej Uchwały wynika również z realizacji dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020”.
    Podjęcie Uchwały przez Radę Gminy Osielsko umożliwi udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij