Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

I/5/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Osielsko jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232) w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 425

Treść

§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Osielsko jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)    dotacji- należy przez to rozumieć dotację podmiotową udzieloną z budżetu Gminy Osielsko dla placówki wychowania przedszkolnego, dla której Gmina Osielsko jest organem rejestrującym;
2) Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osielsko, który jest organem uprawnionym do udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy Osielsko;
3)    symbolach przypisanych kategoriom kształcenia specjalnego- należy przez to rozumieć wagi przypisane uczniom objętym kształceniem specjalnym w przepisach w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy.
 
§ 3. 1. Niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego dotacji udziela Wójt Gminy Osielsko na wniosek złożony przez organ prowadzący w terminie do dnia 30 września roku bazowego, zawierający informacje o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący sporządza odrębnie dla każdej placówki wychowania przedszkolnego.
 
§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 zawiera informacje o:
1)    organie prowadzącym i sposobie jego reprezentacji;
2)    placówce wychowania przedszkolnego, w tym dane adresowe jej siedziby, a także innych lokalizacji prowadzenia zadań oświatowych;
3)    planowanej liczbie uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym z uwzględnieniem symboli przypisanych kategoriom kształcenia specjalnego;
4)    planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, jeżeli takie zadanie placówka planuje realizować;
5)    planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli takie zadanie placówka planuje realizować;
6)    rachunku bankowym należącym do placówki wychowania przedszkolnego, wskazanym do przekazywania dotacji udzielonej na jednostkę, której wniosek dotyczy.
2. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest pisemnie poinformować Wójta Gminy Osielsko, o zmianie danych zawartych we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 6, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
 
§ 5. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej części dotacji dla danej placówki wychowania przedszkolnego jest informacja o faktycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc.
 
§ 6. 1. Do dnia 10-go każdego miesiąca, organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego podaje informację o faktycznej liczbie:
1)    uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w tym:
a)    uczniów objętych kształceniem specjalnym w wychowaniu przedszkolnym ze wskazaniem symboli przypisanych kategoriom kształcenia specjalnego nie realizujących obowiązku przedszkolnego;
b)    uczniów objętych kształceniem specjalnym w wychowaniu przedszkolnym ze wskazaniem symboli przypisanych kategoriom kształcenia specjalnego realizujących obowiązek przedszkolny;
2)    uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego;
3)    dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
4)    uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego podaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, w tym organizacji kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju.
3. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego z informacją, o której mowa w ust. 1 dodatkowo przekazuje informację o uczniach, którzy w danym miesiącu uczęszczają do dotowanej placówki wychowania przedszkolnego, ale nie są mieszkańcami Gminy Osielsko, a jednocześnie nie są uczniami objętymi kształceniem specjalnym i nie są uczniami realizującymi obowiązek przedszkolny.
4. Dodatkowa informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera dane o miejscu zamieszkania tego ucznia ustalone na podstawie złożonego przez rodziców oświadczenia o miejscu zamieszkania. 
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego załącza każdorazowo w przypadku przyjęcia ucznia zamieszkującego na terenie innej gminy, ponownie we wrześniu dla wszystkich uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Osielsko oraz w ciągu roku przy każdej zgłoszonej zmianie adresu zamieszkania ucznia.
 
§ 7. 1. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej na prowadzenie placówki wychowania przedszkolnego i przedstawia je Wójtowi Gminie Osielsko, w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się odrębnie dla dotacji:
1)    udzielonej i wykorzystanej na uczniów pełnosprawnych;
2)    udzielonej i wykorzystanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
3. Zakres danych zawartych w rozliczeniu wykorzystania dotacji obejmuje informacje umożliwiające ustalenie czy wydatki poniesione z dotacji są zgodne z katalogiem wydatków określonych w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 załącza się zestawienie wydatków poniesionych z dotacji w roku budżetowym, którego dotyczy rozliczenie, z podziałem na:
1)    wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z podziałem na:
a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli;
b)    wynagrodzenia i pochodne od pracowników administracji i obsługi;
c)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dyrektora;
2)    wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy- Prawo oświatowe;
3)    zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
4)    wydatki poniesione na organizację kształcenia specjalnego i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
5)    wydatki bieżące inne niż określone w punktach 1-4.
5. Zestawienie wydatków, o którym mowa w ust. 4 zawiera wykaz wszystkich wydatków składających się na sumę rozliczenia dotacji ogółem z przyporządkowaniem ich do poszczególnych kategorii wydatków wymienionych w ust. 4 pkt 1-5 z podaniem kwoty wydatku oraz nazwy i numeru dowodu księgowego.
6. Wójt Gminy Osielsko ma prawo żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień do złożonych przez organ prowadzący rozliczeń dotacji.
7. Wójt Gminy Osielsko zatwierdza prawidłowo złożone rozliczenie dotacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia oraz żądanych wyjaśnień i informacji.
 
§ 8. 1. W przypadku, gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego, w którym udzielono dotacji, organ prowadzący tę jednostkę powiadamia Wójta Gminy Osielsko o zakończeniu jej działalności i w terminie 15 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji przekazuje mu rozliczenie dotacji otrzymanych w roku budżetowym, w którym jednostka dotowana zakończyła działalność.
2. W przypadku określonym w ust. 1 do rozliczenia pobranej dotacji stosuje się odpowiednio zapisy §7 ust. 2-7.
 
§ 9. Wójt Gminy Osielsko jest organem uprawnionym do kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Osielsko.
 
§ 10. 1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Osielsko zwane dalej „kontrolerami”.
2. Osoby upoważnione do kontroli powiadamiają organ prowadzący jednostkę dotowaną o zamiarze przeprowadzenia kontroli w terminie 7 dni do dnia planowanej kontroli.
3. Wójt Gminy Osielsko ma prawo do zlecenia kontroli w trybie natychmiastowym z pominięciem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeśli czynności kontrolne są niezbędne dla zabezpieczenia dowodów stanowiących podstawę wykluczenia pobrania dotacji nienależnej lub w nadmiernej wysokości.
4. Kontrola rozpoczyna się w chwili okazania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które zawiera:
1)    imię i nazwisko osoby lub osób przeprowadzających kontrolę;
2)    nazwę kontrolowanej placówki wychowania przedszkolnego;
3)    program kontroli;
4)    przewidywany czas trwania kontroli.
5. Organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia kontrolerom warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów, terminowego udzielania wyjaśnień, oraz w miarę możliwości do udostępnienia oddzielnego pomieszczenia umożliwiającego sprawne przeprowadzenie czynności kontrolnych.
6. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontrolerowi warunków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, organ prowadzący dostarcza żądane przez kontrolerów dokumenty na adres wskazany przez Wójta Gminy Osielsko.
7. Kontroler może żądać wydania kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz udzielenia wyjaśnień na piśmie.
 
§ 11. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontroler i organ prowadzący lub osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.
2. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do organu prowadzącego kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może określać stwierdzone nieprawidłowości w pobraniu i wykorzystaniu dotacji oraz zawierać wyliczenie dotacji pobranej nienależnie w nadmiernej wysokości albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Od wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni od jego otrzymania, organ prowadzący może zgłosić pisemne zastrzeżenia do Wójta Gminy Osielsko. Podstawą zastrzeżeń może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym.
4. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójt Gminy Osielsko powiadamia organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
 
§ 12. Wójt Gminy Osielsko w drodze zarządzenia określa wzory druku wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, druków informacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 i 4 oraz druków rozliczeniowych, o których mowa w §7 ust. 1 i 4.
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z wyjątkiem §7 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 
 
Uzasadnienie
 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), która wprowadza zmiany w zakresie udzielania i rozliczania dotacji w stosunku do dotychczasowych przepisów ustawy o systemie oświaty. Wiele kwestii, które dotychczas regulowane były w uchwałach gmin bądź pozostawały niedoprecyzowane zostało rozstrzygniętych bezpośrednio w nowej ustawie. Tym samym kompetencje organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 38 ustawy o finansowaniu oświaty zostały ograniczone do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w jej rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 
Niniejsza uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji, tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w jej rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij