Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

I/4/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 424

Treść


§ 1. W Uchwale nr VI/67/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 89, poz. 1553) wprowadza się następujące zmiany:
1)   w § 4:
a)    w ust. 2:
       -    w pkt 2 lit. c skreśla się wyrazy „sprawdzianach i”,
       -    w pkt 5 lit. g skreśla się wyrazy „sprawdzianów i”,
b)    w ust. 3 wyrazy „przyznaje się od 3% do 20%” zastępuje się wyrazami: „przyznaje się w wysokości od 3% do 40%”,
2)   w § 5:
a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1)   dla dyrektora szkoły liczącej do 6 oddziałów: od 600 zł do 1 100 zł,
2)   dla dyrektora szkoły liczącej od 7 do 11 oddziałów: od 1 000 zł do 1 500 zł,
3)   dla dyrektora szkoły liczącej od 12 do 17 oddziałów: od 1 400 zł do 1 900 zł,
4)   dla dyrektora szkoły liczącej powyżej 17 oddziałów: od 1 700 zł do 2 300 zł,
5)   dla wicedyrektora: od 600 zł do 1 100 zł.”,
  b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  Nauczycielom za sprawowanie funkcji przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1)   za funkcję wychowawcy klasy- 180 zł,
2)   za funkcję opiekuna stażu- 70 zł.”,
c)         ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.  Wskaźnik wzrostu dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §5 ust. 3 ustala się w wysokości 5% rocznie począwszy od 2019 r. z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,5 zł pomija się, a kwotę powyżej 0,5 zł liczy się za 1 zł.”
      
       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
       § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
       2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego w drodze regulaminu określa m.in. wysokość stawek dodatku motywacyjnego oraz funkcyjnego dla nauczycieli. Zgodnie z art. 91d pkt 1 zadania i kompetencje organu prowadzącego w wyżej wymienionym zakresie wykonuje rada gminy.
Wysokości stawek dodatku motywacyjnego oraz funkcyjnego określone zostały w Uchwale nr VI/67/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 89, poz. 1553). Obecnie kwoty te, mimo dokonywanych od 2010 r. corocznych aktualizacji o 3%, wymagają podwyższenia w związku z licznymi zmianami wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, jakie wystąpiły od 2009 r. oraz zwiększeniem liczby zadań wykonywanych przez osoby uprawnione do otrzymania dodatku funkcyjnego. Wprowadzone w uchwale zmiany dotyczą podwyższenia maksymalnej kwoty dodatku motywacyjnego z 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Podwyższeniu ulegają również wszystkie minimalne i maksymalne kwoty dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, kwota dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy podwyższonego do 180 zł i dodatku za sprawowanie funkcji opiekuna stażu podwyższonego do 70 zł.  Zachowana zostaje zasada corocznego wzrostu o dodatku funkcyjnego za funkcję wychowawcy klasy i opiekuna stażu- po wejściu w życiu nowych kwot dodatków pierwsza ich aktualizacja o 5% nastąpi w 2019 r. Ponadto, w związku z nieprzeprowadzaniem w szkołach podstawowych sprawdzianu wykreśleniu ulegają odpowiednie zapisy w części uchwały dotyczącej kryteriów branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego.
  Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela regulamin został uzgodniony w dniu 28 grudnia 2017 r. ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Wolnym Związkiem Zawodowym „Solidarność-Oświata” i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij