Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IX/103/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 2077) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4638

Treść

§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr 1/I/2017 z dnia 14 luty 2017 r., Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr IV/57/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr V/75/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr VI/79/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr VII/93/2017 z dnia 3 października 2017 r., Nr VIII/98/2017 z dnia 2 listopada 2017 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 50/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 59/2017 z dnia 20 września 2017 r., Nr 60/2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr 69/2017 z dnia 20 października 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 27 października 2017 r.  wprowadza się następujące zmiany:  

1)      dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 80 045 776,97 zł, zmniejsza się o 94 000,00 zł, po zmianie 79 951 776,97 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 76 316 574,44 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 635 202,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2)      wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 86 792 801,97 zł, zmniejsza się o 94 000,00 zł, po zmianie 86 698 801,97 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 62 260 942,57 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  24 437 859,40zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3)      deficyt budżetu w kwocie  6 747 025,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      kredytów – 3 600 000,00 zł,
b)      wolne środki z lat ubiegłych - 3 147 025,00 zł;
4)      określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
5)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
a)      dochody - 877 700,00 zł,
b)      wydatki – 2 657 433,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
6)      ustala się wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć,  zgodnie z załącznikiem  nr 11 >>pobierz
7)      ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 017 292,41 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12 >>pobierz
  8 )  określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a)      przychody –16 670 800,00 zł,
b)      koszty  –  16 545 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2017 polegających na:
1.  Decyzją zebrania wiejskiego w Żołędowie z dnia 26 września 2017 r. niewykorzystane środki w wysokości 12 000,00 zł na przedsięwzięcie "Integracja różnych grup społecznych" przeznaczono na dofinansowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej

w Żołędowie. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej;
2.      Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się zmian w planach  dochodów  i wydatków szkół podstawowych i przedszkola w działach 801 Oświata
i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Dochody zmniejsza się
o 94 000,00 zł, wydatki zwiększa się o 171 630, zł. W tym:
1)      zmniejsza się planowane dochody w  Przedszkolu Publicznym  Nr 1 w Osielsku
o kwotę 121 900,00 zł, z tego:
a)      z tytułu odpłatności za wyżywienie - o 57 000,00 zł; do kalkulacji dochodów budżetu gminy na rok 2017 przyjęto, że odpłatność za wyżywienie dla 1 dziecka wyniesie 11 zł. za dzień; faktyczna odpłatność w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę wynosi 8,50 zł;  wpływ na niższe wykonanie dochodów ma również absencja dzieci w przedszkolu;
b)      z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przedszkola - o 64 900,00 zł; z uwagi na wdrożenie w Przedszkolu nr 1 projektu  realizowanego z udziałem środków
z budżetu UE  "Kraina Zabawy " zaniechano poboru odpłatności za pobyt dzieci
w przedszkolu powyżej 5 godzin;
2)      zwiększa się planowane dochody w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych o 37 800,00 zł, w tym - różne dochody - 7 700,00 zł i  dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach o 30 100,00 zł;
3)      zmniejsza się dochody  z tyt. odpłatności za zorganizowany wypoczynek dla dzieci
i młodzieży o kwotę 9 900,00 zł,  z uwagi na uczestnictwo w obozach mniejszej liczby dzieci niż zaplanowano;
4)      planowane wydatki zwiększa się m. inn. w związku:
a)      ze wzrostem liczby oddziałów w szkołach podstawowych w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty - w szkołach podstawowych pozostały dodatkowe klasy VII;
b)      ze wzrostem  liczby oddziałów klas II w wyniku utworzenia  oddziału klasy II
w Szkole Podstawowej w Żołędowie i pozostawieniem liczby oddziałów w Szkole
w Osielsku ;
c)      utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego w szkole w Osielsku dla dzieci 3 letnich, które nie znalazły miejsca w Publicznym Przedszkolu nr 1;  
d)     wzrostu liczby godzin pracy świetlicy i zwiększenia liczby grup.
3.      W dniu 24 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko została zawarta umowa Nr IB-I-T.042.4.2017, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km". Wartość dotacji celowej w budżecie gminy Osielsko planowanej dla Województwa wynosi 461 250,00 zł. Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu realnym terminem realizacji umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej jest rok 2018, co również wynika z przedłożonego aneksu do w/wym. umowy. Zadanie jest ujęte w uchwale w sprawie WPF na lata 2017 -2025. W związku
z powyższym odstępuje się od wydatków na ten cel w roku 2017;
4.      Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 101 620,00 zł, po zmianie wydatki w dziale wynoszą 5 410 390,00 zł;
5.      Na wniosek Dyrektora GOSIR dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, głównie w celu zwiększenia wydatków na osobowy i bezosobowy fundusz płac, w związku
z zatrudnieniem 6 pracowników w ramach robót publicznych oraz z koniecznością zatrudnienia pracowników na zastępstwo za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich;
6.      Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe;
7.      W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego GZK
w Żołędowie przychody stanowią kwotę 16 670 0800,00 zł, w tym dotacje celowe
z budżetu na inwestycje - po korekcie 4 705 000,00 zł, koszty 16 545 000,00 zł, w tym nakłady na inwestycje finansowane dotacją - 4 620 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem
13 do uchwały;
8.      Zmiany wydatków w ramach działów;
9.      Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w zał. nr 3 do uchwały budżetowej, w tym:
1)      Zwiększa się wydatki na uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko
o 14 000,00 zł ze środków w ramach działu. Po zmianie 308 000,00 zł;
2)      Zwiększa się wydatki na zadania na drogach gminnych o kwotę 94 000,00 zł, w tym:
a)      przebudowa ulic Tapicerskiej i Modrakowej w Osielsku – o  17 000,00 zł,  Budowa ul. Szydłowskiej i Łyżwiarzy w Niemczu – o 15 000,00 zł;
b)      prostuje się wydatki w roku 2017 na zadania Budowa ulic Tuberozy i Bocznej
w Osielsku -  winno być 40 000,00 zł,  i Przebudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie od ul. Bydgoskiej na odcinku około 300 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy winno być 12 000,00 zł;
c)      organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty – o 10 000,00 zł, po zmianie 80 000,00 zł.
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 144 kB metryczka
>>pobierz pdf, 232 kB metryczka
>>pobierz pdf, 552 kB metryczka
>>pobierz pdf, 223 kB metryczka
>>pobierz pdf, 192 kB metryczka
>>pobierz pdf, 245 kB metryczka
>>pobierz pdf, 210 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij