Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VII/95/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ) w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3855

Treść

§1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osielsko.
§2. Określa się następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia:
1)    powinien posiadać pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe, określone w przepisach szczególnych dotyczące  pojazdów asenizacyjnych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych  (Dz.U. z 2002 r. nr 193, poz. 1617);
2)    wykorzystywane pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne oraz sanitarno-porządkowe;
3)    pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez umieszczenie na nich: nazwy, adresu oraz numeru telefonu przedsiębiorcy.

§3. Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać bazę transportową, która spełnia wymagania techniczne:
1)    baza transportowa powinna być ogrodzona, utwardzona i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych;
2)    baza transportowa powinna zapewnić możliwość serwisowania, dezynsekcji i utrzymywania pojazdów w stanie sanitarno-higienicznym.
3)    nieruchomość stanowiąca bazę transportową powinna być wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów asenizacyjnych.

§4. Przedsiębiorca powinien wykonywać zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczeniem usług w sposób zapobiegający zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz nie powodujący zanieczyszczenia środowiska podczas odbioru, transportu nieczystości ciekłych i mycia pojazdów.

§5. W przypadku braku możliwości mycia i dezynsekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynsekcji pojazdów;

§ 6. Przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać nieczystości ciekłe wyłącznie do stacji zlewnej. Przekazywanie ścieków powinno odbywać się na podstawie umowy zawartej z właścicielem stacji zlewnej, będącej pisemnym potwierdzeniem gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje. 
§7. Powyższe wymagania dotyczące pojazdów asenizacyjnych oraz bazy transportowej  powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1)    umowa - kupna sprzedaży, najmu, fakturę lub dowód rejestracyjny, potwierdzający posiadanie pojazdów asenizacyjnych;
2)    tytuł prawny do bazy transportowej.

§8.Traci moc uchwała Nr II/28/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko.
§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Gminy określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca, który ubiega się o  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dotychczasowa Uchwała Nr II/28/10 określa wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca oraz wykaz dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagań określonych w uchwale.
W wyniku zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),  proponuje się uchylić uchwałę Nr II/28/10 z dnia 24 marca 2010 roku.
Podjęcie zmiany uchwały wynika z konieczności doprecyzowania jej zapisów. W paragrafie  2, 3 oraz 4 zostały opisane szczegółowo wymagania takie jak: oznakowanie pojazdów asenizacyjnych, zabezpieczenia bazy transportowej oraz zabiegi sanitarne jakie powinien wykonywać przedsiębiorca  po wykonanej usłudze. W paragrafie 7 został uwzględniony dowód rejestracyjny pojazdu jako dokument potwierdzający posiadanie pojazdu asenizacyjnego.
Wymagania zawarte w uchwale określają wyposażenie w zakresie pojazdów asenizacyjnych do świadczenia usług i bazy transportowej oraz zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, a także miejsce przekazywania nieczystości ciekłych. Wymagania zostały określone, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).


Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij