Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VI/87/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar

na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3320

Treść

§ 1. W Uchwale nr I/12/2017 Rady Gminy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 779) wprowadza się następującą zmianę:
1)   w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3.   1) Zwalnia się z opłaty za pobyt powyżej 6 godziny dziennie dzieci uczestniczące w projekcie „Kraina zabawy” Nr RPKP.10.01.01-04-0003/17 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014–2020.
2) Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.”
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
     § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.
     2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) Rada gminy  określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 2 rada gminy może również określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
W związku z realizacją w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. przez Gminę Osielsko projektu „Kraina zabawy” Nr RPKP.10.01.01-04-0003/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014–2020 zwalnia się dzieci w nim uczestniczące z opłaty za pobyt powyżej 6 godziny dziennie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij