Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IV/60/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2758

Treść

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
 

§ 1.1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osielsko, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 2
  Szczegółowy zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 
    § 2.1. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, Gmina Osielsko świadczyć będzie następujące usługi:
1) odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie;
2) odbierania z nieruchomości odpadów papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i szkła umieszczonych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w ilości, o której mowa w pkt 4 lit. a), b), c) przy czym właściciel nieruchomości może udostępniać do jednorazowego odbioru dowolne ilości worków;
     3) odbierania z nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych umieszczonych w workach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w ilości,
o której mowa w pkt 4 lit. d) przy czym właściciel nieruchomości może udostępniać do jednorazowego odbioru dowolne ilości worków w ramach ilości przekazanych okresowo do wyposażenia danej nieruchomości;
     4) wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej (wyłącznie
w przypadku nie ustawienia pojemników, o których mowa w pkt 5, za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych ) w worki koloru:
a) niebieskiego, oznaczonych napisem: Papier, umożliwiających gromadzenie odpadów
z papieru, w tym tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury;
b) żółtego, oznaczonych napisem: Metale i tworzywa sztuczne, umożliwiających gromadzenie odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz odpadów  metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali;
    c) zielonego, oznaczonych  napisem: Szkło, umożliwiających gromadzenie odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła
w ilości:
-  5 worków na każdą ww. frakcję odpadów o pojemności 0,12 m3 (120 l)/mieszkańca w ramach pakietu startowego,
- według zapotrzebowania każdorazowo podczas odbierania odpadów z nieruchomości w takiej ilości jaka zostanie wystawiona do odebrania,
- według zapotrzebowania do pobrania w siedzibie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;
d) brązowego, oznaczonych napisem: Bio, umożliwiających gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w ilości 12 worków o pojemności 0,12 m3 (120 l)/mieszkańca/6 miesięcy;
5) wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielolokalowej w pojemniki typu „dzwon” do selektywnego zbierania odpadów:
a) papieru, 
b) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
c) szkła
w niezbędnej ilości;
6) odbierania z nieruchomości jeden raz na pół roku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
7) odbierania z nieruchomości choinek powstających w okresie poświątecznym z częstotliwością jeden  raz w roku;
8) przyjmowaniaodpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK:
 

Rodzaj odpadu Zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa
papier, tworzywa sztuczne,metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w każdej ilości
odpady zielone w każdej ilości
zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 5 szt./mieszkańca/rok
odpady budowlane i rozbiórkowe 0,5 tony/mieszkańca/rok


  2. Worki kolorowe i brązowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 będą jednorazowo dostarczone mieszkańcom nieruchomości w pakiecie startowym w łącznej ilości 27 worków na jednego mieszkańca, w tym: 5 worków koloru niebieskiego, 5 worków koloru żółtego,
5 worków koloru zielonego i 12 worków koloru brązowego.
3. Worki brązowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d) będą dostarczane mieszkańcom nieruchomości z częstotliwością jeden raz na pół roku.
4. Zapotrzebowanie na większą ilość worków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d) właściciel nieruchomości może zrealizować za dodatkową opłatą w ramach usług dodatkowych określonych w odrębnej uchwale.
5. W przypadku zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości:
a) w przypadku zwiększenia się liczby mieszkańców – nieruchomość zostanie wyposażona w dodatkowe worki, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) w przypadku zmniejszenia się liczby mieszkańców – nieruchomość zostanie wyposażona w odpowiednio mniejszą ilość worków, o których mowa w ust. 3 w kolejnym okresie.
6. Zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości większej niż określona w ust. 1 pkt 8 będą przyjmowane w PSZOK za dodatkową opłatą w ramach usług dodatkowych określonych w odrębnej uchwale.
 
 
Rozdział 3
  Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

 
§ 3.1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości:

Rodzaj odpadu Zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa
papier, tworzywa sztuczne,metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w każdej ilości
odpady zielone w każdej ilości
zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 5 szt./mieszkańca/rok
odpady budowlane i rozbiórkowe 0,5 tony/mieszkańca/rok Rodzaj odpadu Częstotliwość odbierania odpadów
odpady komunalne zbierane nieselektywnie 1 raz na 2 tygodnie
papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, w okresie od 1 kwietnia do 31 października 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca 1 raz w miesiącu
szkło 1 raz w miesiącu
meble i inne odpady wielkogabarytowe 1 raz na pół roku
choinki 1 raz w roku


 

2. Szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, określi przedsiębiorca odbierający odpady.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, zostanie podany do wiadomości mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń.
  
 
Rozdział 4
  Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).


§ 4. 1. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Jastrzębiej 62 w miejscowości Żołędowo. 2. Utrzymaniem PSZOK zajmuje się Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy
ul. Jastrzębiej 62, 86-021 Żołędowo.
3. Informacja o terminach i godzinach przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK jest udostępniona na stronach internetowych Gminy Osielsko i Gminnego Zakładu Komunalnego,o którym mowa w ust. 2 oraz na tablicach ogłoszeń.
4. PSZOK przyjmuje odpady, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 8, dostarczone przez właścicieli nieruchomości.
 
Rozdział 5
  Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 
§ 5. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w pierwszej kolejności do wyłonionego w przetargu wykonawcy usług, a
w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usług do Urzędu Gminy Osielsko.
2. Zgłaszanie niewłaściwego świadczenia usług powinno być dokonywane niezwłocznie: osobiście, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie
z wykorzystaniem danych udostępnionych na stronie http://www.bip.osielsko.pl
 
    Rozdział 6
  Postanowienia końcowe.


§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/41/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2016 r., poz. 2056z dnia 21.06.2016 r.)
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
 
 
Uzasadnienie
 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) rada gminy określi,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zgodnie z art. 6 ust. 3aw powyższej uchwale dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko - wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza (art. 6 ust. 3b). 
Na podstawie art. 6 ust. 3cprojekt ww. uchwały podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Uchwała określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6 ust. 3d ). Na terenie gminy Osielsko punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych został utworzony przy ul. Jastrzębiej 62 w miejscowości Żołędowo. Utrzymaniem w/w punktu zajmuje się Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 62, 86-021 Żołędowo. Informacja o terminach i godzinach przyjmowania odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest udostępniona na stronach internetowych Gminy Osielsko i Gminnego Zakładu Komunalnego oraz na tablicach ogłoszeń. Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy w pierwszej kolejności kierować do wyłonionego w przetargu wykonawcy usług, a  w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usług do Urzędu Gminy Osielsko. Zgłaszanie niewłaściwego świadczenia usług powinno być dokonywane niezwłocznie: osobiście, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie z wykorzystaniem danych udostępnionych na stronie http://www.bip.osielsko.pl
Zmiany zapisów szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych określone w rozdziale 2 projektu niniejszej uchwały spowodowane są ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2017 r., poz. 19 ). Powyższe rozporządzenie określa:
a) szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony;
b) odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12 czerwca 2017 r. znak: NHK.074.9.2017 zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym i w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

 
 
Wynik głosowania imiennego


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij