Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

I/16/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 780

Treść

§ 1. W uchwale Nr IV/44/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r., poz. 2059 z dnia 21.06.2016 r.)
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadza się następujące zmiany:
1)      § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych PDF, XML, JPG, ODT, DOC, DOCX;
2) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTPS) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL);
3) deklaracje są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.)”
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.  
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
 
UZASADNIENIE
W związku z dopuszczeniem przez ustawodawcę możliwości składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zmianą przepisów dotyczącą podpisu elektronicznego, rada gminy, określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:
a)      ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie
z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
b)      sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c)      rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
Przy konstruowaniu uchwały o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wzięto pod uwagę zapisy poniższych aktów prawnych:
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.), w szczególności:
·         art. 16a ust.1 pkt 3 – wszystkie wzory deklaracji powinny zostać umieszczone
w repozytorium na ePUAP lub w repozytorium lokalnym
·         art. 3 pkt 14 i 15 – definicje profilu zaufanego ePUAP;
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania
i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 971 ze zm. ) –
w szczególności § 9 ograniczający możliwość składania deklaracji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail);
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – w zakresie nowych definicji podpisu elektronicznego;
- ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( Dz. U.  z 2016 r., poz. 1579).
Z dniem 7 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 ) uchylająca dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.).
Na mocy art. 131 nowej ustawy bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym jest również kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu nowej ustawy, a zgodnie z art. 132 ust. 1 nowej ustawy zaświadczenia certyfikacyjne, poświadczenia elektroniczne i certyfikaty wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym zachowują ważność przez okres w nich wskazany, o ile nie zostaną unieważnione.
 
Wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij