Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

I/12/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.

na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 70) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 779

Treść

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu- należy przez to rozumieć przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osielsko.
 
     § 2. Gmina Osielsko zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
     § 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć z dzieckiem w wieku do 5 lat.
     2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
     § 4. Traci moc Uchwała nr IX/67/2013 Rady Gminy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
     § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
     § 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.
     2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
   
Uzasadnienie

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 70) wprowadzona ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) zawiera zmiany w zakresie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o systemie oświaty zniesiono możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Na tej podstawie niniejsza uchwała wprowadza zapis, że opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć, pobiera się za zajęcia z dzieckiem w wieku do 5 lat. Zgodnie z art. 5 ustawy zmieniającej nowe przepisy zaczynają obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r.
 
Podjęcie niniejszej uchwały skutkuje obniżeniem dochód Gminy Osielsko z tytułu wpłat od rodziców 6-letnich za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć. Jednocześnie nowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dodatkowe finansowanie od 2017 r. dzieci w wieku 6 lat i powyżej w ramach kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 4 135 zł na dziecko w przedszkolu i 3 660 zł na dziecko w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij