Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VIII/99/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działek nr 22329, 22328, 22327, 22323, 22322, 22321 położonych w Osielsku oraz działek nr 22320, 22319, 22318, 22303, 22317, 22302, 22301/1, 22300/1, 41/1, 109/6, 109/5, 80, 81 położonych w Jarużynie.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Gminy Osilelsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4947

Treść


Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1.1 Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko uchwalonego uchwałą nr X/99/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 listopada 2015r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działek nr 22329, 22328, 22327, 22323, 22322, 22321 położonych w Osielsku oraz działek nr 22320, 22319, 22318, 22303, 22317, 22302, 22301/1, 22300/1, 41/1, 109/6, 109/5, 80, 81 położonych w Jarużynie, określonego na rysunku planu miejscowego, zwany dalej planem.
2. Integralną część uchwały stanowi:
1)      rysunek planu w skali 1:2000 jako załącznik nr 1  >>pobierzdo uchwały;
2)    rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik
nr 2  >>pobierzdo uchwały;
3)      rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3  >>pobierzdo uchwały.
 
          § 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy i zakazy.
          2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.
 
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych
w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi.
 
§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku planu.
 
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)      pasie technologicznym – rozumie się przez to obszar objęty niniejszym planem, na którym dopuszcza się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją, eksploatacją i rozbiórką linii elektroenergetycznej, w granicach którego zamyka się ponadnormatywne oddziaływanie tej linii;
2)      linii 400 kV – rozumie się przez to dwutorową, napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 400 kV, stanowiącą inwestycję celu publicznego;
3)      osi linii 400 kV – rozumie się przez to linię wyznaczającą na rysunku planu projektowaną oś przebiegu trasy linii 400 kV, relacji Bydgoszcz Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.
 
§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne, zawarte na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)   granica gminy;
2)   granica obszaru objętego planem;
3)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4)   granica obszaru Natura 2000;
5)   granica Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego;
6)   granica Obszaru Chronionego Krajobrazu;
7)   granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią – o prawdopodobieństwie występowania równym 1%;

8)   granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią – o prawdopodobieństwie występowania równym 10%;
9)   granica obszaru zagrożenia powodzią – o prawdopodobieństwie występowania równym 0,2%;
10)    granica terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, obejmująca budowę linii 400kV;
11)    symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2. Następujące oznaczenia graficzne, zawarte na rysunku planu, są elementami informacyjnymi, niebędącymi ustaleniami planu:
1)      oś linii 400 kV;
2)      pas technologiczny.
 
 
 
 
Rozdział 2
Ogólne ustalenia planu
 
§ 7. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
2.  Przeznaczenie terenów:
1)      w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny:
a)infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, o symbolu – E,
b)      rolne, o symbolu – R,
c)rolne – obszar szczególnego zagrożenia powodzią, o symbolu – R-ZZ,
d)      leśne, o symbolu – ZL,
e)zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, o symbolu – ZN,
f) wód powierzchniowych, o symbolu – WS,
g)drogi publicznej zbiorczej, o symbolu – KD-Z,
h)      drogi publicznej lokalnej, o symbolu – KD-L,
i)  ciągu pieszojezdnego, o symbolu – KX;
2)      obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych.
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
4.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zastosować się do przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
      7. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.  
8.   Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów  osuwania się mas ziemnych:
1)      część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w obszarze Natura 2000, obowiązują nakazy i zakazy wynikające z ustanowienia obszaru chronionego; 
2)      część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, obowiązują nakazy i zakazy wynikające z ustanowienia obszaru chronionego; 
3)      część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują nakazy i zakazy wynikające z ustanowienia obszaru chronionego;
4)       część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy odrębne określone w ustawie prawo wodne.
9.   Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się.
     10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: według ustaleń szczegółowych.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1)      obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg;
2)      tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej;
3)      obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji;
4)      dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
5)      szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji;
6)      dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbiórkę istniejącej sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7)      zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę – nie dotyczy;
8)      zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej – nie dotyczy;
9)      odprowadzanie wód opadowych:
a)   odprowadzenie wód opadowych do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,
b)   z terenów komunikacji odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej: do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
10)  zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz – nie dotyczy;
11)  zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną – nie dotyczy;
12)     zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi,
13)        zasady obsługi w zakresie telekomunikacji – nie dotyczy;
14)        zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych – obowiązuje wywóz
i utylizacja odpadów i nieczystości z obszaru planu na zorganizowane składowisko odpadów.
12.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1)      zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów związanych z organizacją placu budowy;
2)      do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.
13.  Granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa: granica terenu przeznaczonego pod realizację linii elektroenergetycznej 400kV relacji Bydgoszcz Jasiniec – Grudziądz Węgrowo stanowi granice obszaru rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jaką jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV relacji Bydgoszcz Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Inwestycja jest umieszczona w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego”.
14. Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
1)    na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych – 0 %;
2)    na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych – 30%.
 
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania obowiązujące
 na poszczególnych terenach objętych planem
 
§ 8. Tereny oznaczone symbolami 1E - 16E przeznacza się na cel infrastruktury technicznej – elektroenergetyka:
1)      ustala się lokalizację konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400kV oraz obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną;
2)       maksymalna wysokość konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 100m.
 
§ 9. Tereny oznaczone symbolami 17ZL i 18ZL przeznacza się na cel lasów:
1)      obowiązują przepisy odrębne związane z prowadzeniem gospodarki leśnej;
2)      dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400kV.
 
§ 10. Tereny oznaczone symbolami 19R, 23R i 25R przeznacza się na cel rolny:
1)      obowiązują przepisy odrębne związane z prowadzeniem gospodarki rolnej;
2)      obowiązuje zakaz realizacji hałd i nasypów oraz nasadzeń zieleni o wysokości przekraczającej 3m;
3)      dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400kV.
 
§ 11. Tereny oznaczone symbolami 20ZN, 22ZN, 24ZN i 29ZN przeznacza się na cel zieleni objętej formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody: dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400kV.
 
§ 12. Tereny oznaczone symbolami 26R-ZZ i 27R-ZZ przeznacza się na cel terenu rolnego – obszar szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują następujące ustalenia:
1)      obszar szczególnego zagrożenia powodzią, dla których obowiązują przepisy odrębne określone w ustawie prawo wodne;
2)      obowiązują przepisy odrębne związane z prowadzeniem gospodarki rolnej;
3)      dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400kV.
 
§ 13. Tereny oznaczone symbolami 21WS i 28WS przeznacza się na cel wód powierzchniowych: dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400kV.
 
§ 14. Teren oznaczony symbolem KD-Z1 przeznacza się na cel drogi publicznej zbiorczej; obowiązują następujące ustalenia:
1)      dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2)      obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
3)      dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400kV;
4)      parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających minimum 20 m - jak na rysunku planu.
 
§ 15. Teren oznaczony symbolem KD-L1 przeznacza się na cel drogi publicznej lokalnej; obowiązują następujące ustalenia:
1)      dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2)      obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
3)      dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400kV;
4)      parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12 m - jak na rysunku planu.
 
§ 16. Teren oznaczony symbolem KX1 przeznacza się na cel ciągu pieszojezdnego, obowiązują następujące ustalenia:
1)      dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z podstawową funkcją terenu;
2)      dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400kV;
3)      parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu.
 
Rozdział 4
Przepisy końcowe
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 18. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie  
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opracowany na podstawie uchwały nr VII/63/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działek nr 22329, 22328, 22327, 22323, 22322, 22321 położonych w Osielsku oraz działek nr 22320, 22319, 22318, 22303, 22317, 22302, 22301/1, 22300/1, 41/1, 109/6, 109/5, 80, 81 położonych w Jarużynie.
Wymieniona uchwała rozpoczęła tryb formalno-prawny sporządzenia planu miejscowego określony w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.).
1.       Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzięto pod uwagę:
1)       wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w § 7 ust 3 zawarto ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Analizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany w związku z  zamiarem  realizacji  linii  elektroenergetycznej  najwyższych  napięć,  relacji  Bydgoszcz Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.
2)       walory architektoniczne i krajobrazowe: walory architektoniczne i krajobrazowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zachowane są dla terenów rolnych i leśnych. Ustalenia planu miejscowego dopuszczają realizację linii infrastruktury technicznej – linii najwyższych napięć 2x400 kV.
3)       wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych: plan miejscowy w § 7 ust 4 zawiera ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Na obszarze objętym planem miejscowy znajdują się grunty rolne i leśne objęte ochroną, w związku z czym część gruntów uzyskała zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze wydał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak GZ.tr.057-602-658/15 z dnia 29.01.2016r., a zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne wydał Minister Środowiska pismem znak ES.2210.64.2016.WS z dnia 30 września 2016r.
4)       wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: plan miejscowy w § 7 ust 5 zawiera ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Ustalenia sformułowano w oparciu o wytyczne konserwatorskie uwzględniając wnioski konserwatora dotyczące regulacji planistycznych. Na obszarze objętym planem miejscowy zgodnie ze złożonym wnioskiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał pozytywne uzgadnianie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
5)       wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych: plan miejscowy w § 7 ust 10 zawiera szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. W § 7 ust 8 zawarto ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. Część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w obszarze Natura 2000, w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obowiązują nakazy i zakazy wynikające z ustanowienia obszaru chronionego, część terenu opracowania znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy odrębne określone w ustawie prawo wodne.
6)       walory ekonomiczne przestrzeni: wyznaczenie nowych funkcji terenu związane jest z realizacją liniowej infrastruktury elektroenergetycznej. Dla przedmiotowego opracowania została sporządzona Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego.
7)       prawo własności: ustalenia planu oraz sposób wyznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi określono mając na uwadze poszanowanie prawa własności oraz uwzględniając złożone wnioski.
8)       potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: plan miejscowy został sporządzony w celu umożliwienia realizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest budowa linii 2x400 kV relacji Bydgoszcz Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania systemu energetycznego. Na obszarze objętym planem nie występują tereny, obiekty i urządzenia służące obronności państwa, (projekt planu został uzgodniony z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa).
9)       potrzeby interesu publicznego: celem planu jest umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
10)   potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych: w ustaleniach planu dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Plan nie ogranicza możliwości realizacji infrastruktury sieci szerokopasmowej.
11)   zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania planu zgodnie z art. 17 pkt 1 oraz pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Osielsko kolejno dopełnił czynności określone w w/w ustawach. Ogłosił w prasie miejscowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu oraz o możliwości składania wniosków została również zamieszczona na stronie internetowej gminy w dniu 17.12.2014r. Następnie ogłosił w prasie miejscowej a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożono ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz zorganizowano w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu poinformowano o możliwości składania uwag do projektu planu oraz wyznaczono termin w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Informacja o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu oraz o możliwości składania uwag i terminie dyskusji publicznej została również zamieszczona na stronie internetowej gminy w dniu 21.01.2016r. W okresie przewidzianym na składnie uwag nie wpłynęły żadne uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12)   zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistyczny: Wójt Gminy Osielsko na każdym etapie procedury planistycznej dotyczącej planu miejscowego zapewnia jawność i przejrzystość ww. procedury. W  szczególności dotyczy to etapów związanych z udziałem społeczeństwa. W całości wypełniono art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
13)   potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności: plan miejscowy w § 7 ust. 11 zawiera ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym systemów zaopatrzenia w wodę. W przypadku planowanych realizacji linii 2x400kV nie  przewiduje  się  zaopatrzenia  w wodę.
14)   ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne: plan miejscowy wyznacza tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, zabezpieczając tym samym obszar, na którym będzie możliwa realizacja słupów linii 2x400 kV relacji Bydgoszcz Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynęła żadna uwaga. Można więc przyjąć, iż istniejący i planowany sposób użytkowania i zagospodarowania omawianego terenu zachowuje równowagę między interesem publicznym a interesami prywatnymi.
15)   wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni:
¾      kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego: nie dotyczy
¾      lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu: nie dotyczy
¾      zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów: nie dotyczy
¾      dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: nie dotyczy
 
2.       zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 
Przedstawiony do uchwalenia plan miejscowy jest zgodny z polityką przestrzenna gminy sformułowaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko uchwalone uchwałą nr X/99/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 listopada 2015r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z uchwałą Rady Gminy Osielsko nr VII/86/2016 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów gminy Osielsko.
 
3.       wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy
Dla przedmostowego opracowania została sporządzona Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego. Ustalenia planu nie generują dodatkowych obciążeń finansowych dla budżetu gminy.
Zgodnie z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 451 kB metryczka
>>pobierz pdf, 489 kB metryczka
>>pobierz pdf, 1.98 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij