Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VIII/89/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4945

Treść

§ 1. W Uchwale Nr XI/109/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 4531) wprowadza się następujące zmiany:
1)   § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Aktualizacji podstawowych kwot dotacji, o których mowa w § 4, dokonuje się na zasadach i w terminach, o których mowa w art. 89b ustawy o systemie oświaty.”
2)   § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zaktualizowane podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w § 1 stają się podstawą wypłaty dotacji dla jednostek, o których mowa w § 4 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano aktualizacji.”
3)   § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Dotacje, których wysokość uzależniona jest od kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji wypłaca się i aktualizuje odpowiednio na zasadach i w terminach, o których mowa w art. 89c ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
2. W miesiącach, w których zaczynają obowiązywać aktualizacje, o których mowa w § 1 i § 3 ust. 1 dokonuje się korekty kwot wypłaconych od początku roku budżetowego jednostkom, o których mowa w § 4 na zasadach określonych w art. 89c ust. 2 ustawy o systemie oświaty.”
4) w § 4:
a) w ust. 1 wyrazy „Niepubliczne przedszkola” zastępuje się wyrazami „Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi”,
b) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „ustalonych w budżecie gminy Dobrcz wydatków bieżących ponoszonych w Przedszkolu Samorządowym w Borównie w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy” zastępuje się wyrazami „podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli”,
c) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „ustalonych w budżecie gminy Dobrcz wydatków bieżących ponoszonych w Przedszkolu Samorządowym w Borównie w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy” zastępuje się wyrazami „podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli”,
d) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1-2.”,
e) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu gminy Osielsko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Osielsko z budżetu państwa.”
5) w § 8 w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „i może być wykorzystana na zasadach wskazanych w art. 90 ust. 3da.”
6) załączniki nr 1 >>pobierz  i 2 >>pobierz otrzymują brzmienie załączników do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

    
 Uzasadnienie

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) wprowadzona ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) zawiera zmiany w zakresie zasad przyznawania dotacji dla oświaty niepublicznej, dotyczące głównie określenia podstawy udzielania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego poprzez wprowadzenie pojęcia podstawowej kwoty dotacji oraz określenia zasad i terminów aktualizacji i korekty kwoty podstawowej dotacji. Zgodnie z art. 33 pkt 4 ustawy zmieniającej nowe brzmienie przepisów dotacyjnych zaczyna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r. Zasadnym jest zatem przygotowanie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz dostosowanie obowiązujących na terenie Gminy Osielsko regulacji w zakresie dotacji do zasad wprowadzanych nowelizacją ustawy o systemie oświaty.


Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 262 kB metryczka
>>pobierz pdf, 271 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij