Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IV/44/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) i art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2059

Treść

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu stanowiącym Załącznik 1 >>pobierz lubdo niniejszej uchwały; 
2. Określa się, że Załącznik 2 >>pobierzlubdo niniejszej uchwały stanowi informację o współwłaścicielach, którą wypełnia się w przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności więcej niż dwóch osób. 
§ 2.1. Deklaracje można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Osielsko z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
2) na adres e-mail: deklaracjeodpady@osielsko.pl, jako pliki załącznika do wiadomości
e-mail w formacie, o którym mowa w ust. 2, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
2. W przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczalny jest ich format elektroniczny: doc, docx, odt, pdf, jpg.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/100/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z  2013 r., poz. 4202 z dnia 24.12.2013 r.).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
           Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
 i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 250) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji, a także  warunki  i  tryb  składania  deklaracji  za  pomocą  środków   komunikacji elektronicznej, w szczególności:
- ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie
z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
           Rada Gminy Osielsko określiła w uchwale wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a także zawierający informację o terminach i miejscu składania deklaracji - Załącznik 1 do uchwały. Ponadto Rada Gminy Osielsko określiła Załącznik 2 do niniejszej uchwały stanowiący informację o współwłaścicielach, którą wypełnia się w przypadku, gdy nieruchomość   jest   przedmiotem   współwłasności   więcej   niż   dwóch   osób.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji w Urzędzie Gminy Osielsko.
Rada Gminy Osielsko określiła także w uchwale warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Deklaracje można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Osielsko z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym  profilem zaufanym ePUAP;
2) na adres e-mail: deklaracjeodpady@osielsko.pl, jako pliki załącznika do wiadomości
e-mail w formacie, o którym mowa poniżej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym   weryfikowanym   za  pomocą  kwalifikowanego  certyfikatu.  W  przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczalny jest ich format elektroniczny: doc, docx, odt, pdf, jpg. W uchwale Nr X/79/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. Rada Gminy Osielsko ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Natomiast jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
           Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
           Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w  gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Na podstawie art. 6m ust. 2 wyżej wymienionej ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany  złożyć nową deklarację w terminie  14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
           Stosownie  do  art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r   ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww.  ustawy.  Powyższa  ustawa  weszła  w życie  z  dniem  1 lutego  2015  r.,  zatem   terminuchwalenia  przez  Radę Gminy Osielsko nowej uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej upływa w dniu 31 lipca 2016 r.
 
           Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe
i zasadne.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 52 kB metryczka
>>pobierz pdf, 52 kB metryczka
lub doc, 101 kB metryczka
lub doc, 108 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij