Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IV/42/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) i art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2057

Treść

§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 
odpadów jako usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie  w  ilości  większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale, oraz odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy.
§ 2. Określa się, iż wysokość ceny za usługi, o których mowa w § 1, wynosi:
1) 25,00 zł brutto za odebranie jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3  (120 l) z odpadami zebranymi nieselektywnie;
2) 5,00 zł brutto za odebranie jednego dodatkowego worka o pojemności 0,12 m3 (120 l)
z odpadami zebranymi selektywnie następujących frakcji:
a) tworzywa sztuczne,
b) szkło,
c) papier,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
i odpady zielone.
§ 3. 1. Określa się sposób świadczenia dodatkowych usług, o których mowa w § 1:
1) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie świadczona jest wyłącznie w workach wydawanych w Urzędzie Gminy Osielsko, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Osielsko oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę,
w terminach zgodnych z ogłoszonym harmonogramem;
2) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z pojemników świadczona jest wyłącznie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, w terminach zgodnych z ogłoszonym harmonogramem.
2. Harmonogramy o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 zostaną podane do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/29/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2014 r., poz. 1323 z dnia  15.04. 2014 r.).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.
 
 
Uzasadnienie  
           Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) rada gminy określi,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. Rada Gminy Osielsko określiła rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
|i zagospodarowania tych odpadów jako usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w  ilości  większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale, oraz odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale. Wysokość ceny za wyżej wymienione usługi wynosi:
1) 25,00 zł brutto za odbiór jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3  (120 l)
z odpadami zebranymi nieselektywnie;
2) 5,00 zł brutto za odbiór jednego dodatkowego worka o pojemności 0,12 m3 (120 l)
z odpadami zebranymi selektywnie następujących frakcji:
a) tworzywa sztuczne,
b) szkło,
c) papier,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
i odpady zielone.
           Na terenie gminy Osielsko został określony sposób świadczenia w/w usług jako:
1) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie świadczona jest wyłącznie w workach wydawanych w Urzędzie Gminy Osielsko, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Osielsko oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę,
w terminach zgodnych z ogłoszonym harmonogramem;
2) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z pojemników  świadczona jest wyłącznie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, w terminach  zgodnych z ogłoszonym harmonogramem. Harmonogramy o których mowa powyżej, zostaną podane do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń.
           Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r
ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 r., zatem  termin  uchwalenia  przez   Radę Gminy Osielsko nowej uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi upływa w dniu 31 lipca 2016 r.

           Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij