Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IV/41/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) i art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2015 r. poz. 87) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2056

Treść

Rozdział 1
  Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osielsko, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 2
  Szczegółowy zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 
§ 2. 1. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, Gmina Osielsko świadczyć będzie następujące usługi:
1) odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie;
2) odbierania z nieruchomości odpadów papieru, metali, szkła, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych umieszczonych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, w ilości
o której mowa w pkt 3 i 4, przy czym właściciel nieruchomości może udostępniać do jednorazowego odbioru dowolne ilości worków w ramach ilości przekazanych okresowo do wyposażenia danej nieruchomości;
3) wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej (wyłącznie
w przypadku nie ustawienia pojemników, o których mowa w pkt 4, za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i opakowań wielomateriałowych) w przezroczyste worki z nadrukiem umożliwiającym zaznaczenie przez właściciela nieruchomości właściwej frakcji selektywnie zebranych odpadów:
a) papieru, metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych,
b) szkła,
c) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów  zielonych
- w ilości ogółem 15 worków o pojemności 0,12 m3 (120 l)/mieszkańca/6 miesięcy;
4) wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielolokalowej w pojemniki typu „dzwon” do selektywnej zbiórki odpadów papieru, metali, szkła i tworzyw sztucznych w niezbędnej ilości;
5) odbierania z nieruchomości jeden raz na pół roku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
6) odbierania odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK:

Rodzaj odpadu Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielolokalowa
papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, szkło, przeterminowane leki i chemikalia zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w każdej ilości w każdej ilości
zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 5 szt./nieruchomość/rok 5 szt./lokal/rok
odpady budowlane i rozbiórkowe 0,5 tony/nieruchomość/rok 0,5 tony/lokal/rok
     


2. Worki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 będą dostarczane mieszkańcom nieruchomości
z częstotliwością jeden raz na pół roku w pakiecie w ilości 15 worków na jednego mieszkańca.  
3. W przypadku zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości:
1) w przypadku zwiększenia się liczby mieszkańców - nieruchomość zostanie wyposażona
w dodatkowe worki w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) w przypadku zmniejszenia się liczby mieszkańców - nieruchomość zostanie wyposażona
w odpowiednio mniejszą ilość worków w kolejnym okresie.  
 
Rozdział 3
  Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.
 
§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Rodzaj odpadu Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielolokalowa
papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, szkło, przeterminowane leki i chemikalia zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w każdej ilości w każdej ilości
zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 5 szt./nieruchomość/rok 5 szt./lokal/rok
odpady budowlane i rozbiórkowe 0,5 tony/nieruchomość/rok 0,5 tony/lokal/rok
      Rodzaj odpadu Częstotliwość odbierania odpadów
odpady komunalne zbierane nieselektywnie 1 raz na 2 tygodnie
papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, w okresie od 1 kwietnia do 31 października 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca 1 raz w miesiącu
szkło 1 raz w miesiącu
meble i inne odpady wielkogabarytowe 1 raz na pół roku
   


2. Szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, określi przedsiębiorca odbierający odpady.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, zostanie podany do wiadomości mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń.
 
Rozdział 4
  Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

§ 4. 1. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Jastrzębiej 62 w miejscowości Żołędowo.
2. Utrzymaniem PSZOK zajmuje się Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 62, 86-021 Żołędowo.
3. Informacja o terminach i godzinach przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK jest udostępniona na stronach internetowych Gminy Osielsko i Gminnego Zakładu Komunalnego,o którym mowa w ust. 2 oraz na tablicach ogłoszeń.
4. PSZOK przyjmuje odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, dostarczone przez właścicieli nieruchomości.
  
Rozdział 5
  Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 
§ 5. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  - w pierwszej kolejności do wyłonionego w przetargu wykonawcy usług, a
w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usług do Urzędu Gminy Osielsko.
2. Zgłaszanie niewłaściwego świadczenia usług powinno być dokonywane niezwłocznie: osobiście, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie
z wykorzystaniem danych udostępnionych na stronie http://www.bip.osielsko.pl/.
 
Rozdział 6
  Postanowienia końcowe.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/88/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r., poz. 98   z dnia 7.01.2013 r.) zmieniona uchwałą Nr XI/102/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r., poz. 4247 z dnia 31.12.2013 r.), zmieniona uchwałą
Nr V/36/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2014 r., poz. 1566 z dnia 13.05.2014 r.),  zmieniona  uchwałą Nr V/45/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko -  Pomorskiego z 2015 r., poz. 1957 z dnia 26.06. 2015 r.).
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -  Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
 

Uzasadnienie
          Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  w  szczególności  częstotliwość odbierania odpadów komunalnych   od   właściciela   nieruchomości   i   sposób    świadczenia   usług   przez   punkty selektywnego zbierania odpadów  komunalnych.
        Zgodnie z art. 6 ust. 3a w  powyższej uchwale dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę
za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko - wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza (art. 6 ust. 3b). 
          Na podstawie art. 6 ust. 3c projekt ww. uchwały, podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Uchwała określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6 ust. 3d ). Na terenie gminy Osielsko punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych został utworzony przy ul. Jastrzębiej 62 w miejscowości Żołędowo. Utrzymaniem w/w punktu zajmuje się Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 62, 86-021 Żołędowo. Informacja o terminach i godzinach przyjmowania odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest udostępniona na stronach internetowych Gminy Osielsko i Gminnego Zakładu Komunalnego oraz na tablicach ogłoszeń. Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy w pierwszej kolejności kierować do wyłonionego w przetargu wykonawcy usług, a  w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usług do Urzędu Gminy Osielsko. Zgłaszanie niewłaściwego świadczenia usług powinno być dokonywane niezwłocznie: osobiście, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie z wykorzystaniem danych udostępnionych na stronie http://www.bip.osielsko.pl/.
          W związku z  art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 87) dotychczasowe akty prawa  miejscowego  wydane  na  podstawie  art.  4,  art.  6l,  art.  6n, art.  6r  ust.  3   i  4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww.   ustawy.   
Powyższa  ustawa  weszła  w  życie  z  dniem  1  lutego  2015  r.,   zatem   termin uchwalenia przez Radę Gminy Osielsko nowej uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
 opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 31  lipca 2016 r.    
          Państwowy   Powiatowy   Inspektor  Sanitarny  w  Bydgoszczy  postanowieniem  z  dnia 
02.06.2016 r. znak: NHK.074.6.2016 zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy Osielsko
w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian
za   uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zakresie   częstotliwości   odbierania  odpadów komunalnych.
 
Wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij