Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IV/40/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) i art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2055

Treść


Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko, w następującej treści:
§ 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz przyległych chodników przez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych co najmniej następujących frakcji odpadów:
a) papieru,
b) metalu,
c) tworzywa sztucznego,
d) szkła,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) przeterminowanych leków i chemikaliów,
h) zużytych baterii i akumulatorów,
i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
k) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
l) zużytych opon,
ł) odpadów zielonych;
2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w szczególności pryzmowanie zgarniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przed ich wywiezieniem przez zarządcę drogi, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych.
2. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą  odbywać  się  wyłącznie  pod  warunkiem,  że  nie  spowoduje  to  zanieczyszczenia środowiska i uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
§ 4. 1. Odpady komunalne zbiera się w szczelnych i zamykanych pojemnikach
o pojemnościach od 0,060 do 10 m3 (60 - 10 000 l), przeznaczonych do danego rodzaju odpadu, dostosowanych do mechanicznego ich opróżniania przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów oraz zgodnych z Polską Normą.
2. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wynosi 0,060 m3 (60 l).
3. Wykorzystywane do selektywnej zbiórki odpadów pojemniki (dotyczy nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi i nieruchomości niezamieszkałych) o pojemności określonej w ust. 1 lub worki (dotyczy nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi oraz nieruchomości niezamieszkałych), powinny być w sposób trwały i wyraźny oznakowane rodzajem odpadów, do których zbierania służą oraz nazwą przedsiębiorcy odpowiadającego za ich odbieranie. 
4. Rodzaj i pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników, powinny zapewniać zbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami odpadów.
5. Właściciele nieruchomości, zachowując wymagania określone w ust. 4, mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych określone
w ust. 1 oraz utrzymywać te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
§ 5. 1. Przy drogach oraz miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych.
2. Minimalna pojemność koszy ulicznych wynosi 0,030 m3 (30 l).
§ 6. Kosze uliczne na odpady powinny być rozmieszczane w rejonach intensywnego ruchu pieszego i utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 7. 1. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy na nieruchomości, a w szczególności:
   
 

Rodzaj odpadu Częstotliwość odbierania odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Częstotliwość odbierania odpadów z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
odpady komunalne zbierane nieselektywnie 1 raz na 2 tygodnie nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie
papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na 2 tygodnie _______________________________ w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na 2 tygodnie _______________________________ w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
szkło 1 raz w miesiącu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
odpady budowlane i rozbiórkowe rocznie w ilości 0,5 tony/ nieruchomość lub lokal 1) nie przyjmuje się 1)
zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony rocznie w ilości 5 sztuk/ nieruchomość lub lokal 1) nie przyjmuje się 1)
meble i inne odpady wielkogabarytowe 1) 1 raz na pół roku, 2) z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno - porzadkowych1) nie przyjmuje się 1)
papier, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny papier, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie przyjmuje się 1)


 
2. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się następujących rodzajów odpadów:
1) odpady komunalne zbierane nieselektywnie - należy zbierać w pojemnikach, o których mowa w § 4 ust. 1 i w terminach odbioru udostępniać przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów;
2) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, o których mowa w § 4 ust. 3 i w terminach odbioru udostępniać przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów lub
b) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, które nie zostały skompostowane na terenie nieruchomości przez ich właścicieli należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, o których mowa w § 4 ust. 3 i w terminach odbioru udostępniać przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów lub
b) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) przeterminowane leki i chemikalia należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) zużyte baterie należy:
a) umieszczać w pojemnikach na baterie w wyznaczonych placówkach oświatowych na terenie gminy Osielsko lub
b) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 6) zużyte akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony należy: a) zostawiać w placówkach komercyjnych lub
b) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy: a) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub
b) przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w ramach zbiórek z terenu nieruchomości zamieszkałych organizowanych jeden raz na pół roku w terminach podanych mieszkańcom na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych
i osadów z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię gruntu.
4. Odpady komunalne i nieczystości ciekłe winny być odbierane z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego przez przedsiębiorców uprawnionych do ich odbierania, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, zobowiązani są w dniu odbioru odpadów komunalnych, zgodnym z harmonogramem, wystawić pojemnik z odpadami zmieszanymi i worki z odpadami zbieranymi selektywnie przed nieruchomość w taki sposób, aby umożliwić sprawny odbiór odpadów przez przedsiębiorcę i nie powodować zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.
6. Na terenie nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami wielolokalowymi, pojemniki z odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami zbieranymi selektywnie należy wystawiać w dniu odbioru odpadów, zgodnym z harmonogramem, w miejsce widoczne i dostępne poza altanki, boksy i wiaty śmietnikowe.
7. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych pojemniki i worki z odpadami komunalnymi należy ustawiać w miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
8. Dopuszcza się możliwość zawarcia przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne umowy cywilnoprawnej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z altan, boksów i wiat śmietnikowych przeznaczonych do przechowywania pojemników i worków z odpadami.
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania  następujących  rodzajów odpadów:
1) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ramach usług podstawowych, realizowanych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości   opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 3 workach przezroczystych:
a) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
b) szkło,
c) papier, metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe;
2) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ramach usług dodatkowych określonych w odrębnej uchwale w zabudowie, w 4 workach każda frakcja
w oddzielnym worku:
a) żółtym - tworzywa sztuczne,
b) zielonym - szkło,
c) niebieskim - papier,
d) brązowym - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
3) z terenu nieruchomości  zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej odpady, o których  mowa w pkt 1 - każda frakcja oddzielnie w workach przezroczystych lub pojemnikach przystosowanych do zbierania poszczególnych frakcji odpadów;
4)  z terenu nieruchomości nie zamieszkałych odpady, o których mowa w pkt 1 - każda frakcja oddzielnie w workach lub pojemnikach zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 8. Właściciele nieruchomości powinni przestrzegać zasad związanych z minimalizacją powstających odpadów komunalnych poprzez: 1) świadomy wybór produktów, pod względem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania;
5) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych;
6) praktykowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenach nieruchomości.Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
§ 9. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) stosowania kagańca i smyczy podczas wyprowadzania psów na tereny publiczne,
z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym, zgodnie z art. 20a ust. 6 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1886);
2) nie spuszczania psów ze smyczy na terenach leśnych i parkowych;
3) usuwania odchodów zwierzęcych z miejsc publicznych.
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach.
§ 10. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może być uciążliwe dla innych osób; uciążliwości hodowli i chowu zwierząt nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości, na której się znajdują.
2. Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie na terenie zabudowy wielorodzinnej
i na terenie ogrodów działkowych.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 11. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji obejmuje następujące terminy i obszary na terenie gminy Osielsko:
1) co najmniej raz na pół roku profilaktycznie w terminach do 31 marca w I półroczu
i do 30 września w II półroczu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni -  nieruchomości, na których znajdują się obiekty zbiorowego żywienia, sklepy oraz hurtownie przechowujące żywność;
2) co najmniej raz w roku w terminie do 30 marca profilaktycznie oraz każdorazowo
w przypadku wystąpienia populacji gryzoni - nieruchomości, na których znajdują się budynki jednorodzinne, wielolokalowe, obiekty użyteczności publicznej oraz budynki, w których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich.
2. Dopuszcza się przeprowadzanie deratyzacji na terenie nieruchomości, na których znajdują się budynki jednorodzinne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, tylko w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe.
§ 12. Traci moc uchwała Nr VII/87/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r., poz. 451 z dnia 17.01.2013 r.), zmieniona uchwałą Nr IX/71/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013 r., poz. 3277  z dnia 6.11.2013 r.), zmieniona uchwałą Nr XI/101/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
z 2013 r., poz. 4246 z dnia 31.12.2013 r.), zmieniona uchwałą Nr V/44/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r. o  zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2015 r., poz. 2010 z dnia 29.06.2015 r.). 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
        Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
        Zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w ustawy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
 1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania  przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane  i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
        W związku z art. 3 ust. 2 pkt 5 powyższej ustawy gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji.
        Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
ww. ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 r., zatem  termin  uchwalenia  przez  Radę Gminy Osielsko nowego regulaminu upływa w dniu 31 lipca 2016 r.
        Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Bydgoszczy  postanowieniem  z  dnia  
 02.06.2016 r. znak: NHK.074.5.2016 zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy 
Osielsko w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.


Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij