Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

III/28/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie -zmiana uchwały ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 1741

Treść


§1. W Uchwale Nr VIII/81/2015 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze
 i specjalistyczne usługi opiekuńcze wprowadza się następujące zmiany:
1)      w §2 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Cenę jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub wynika ona z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.”
2)      w §3 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) specjalistyczne usługi opiekuńcze czyli usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia  lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie
z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii oraz we współpracy ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.”
3)       §5 otrzymuje brzmienie: „§5.1. Odpłatność za w/w usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej.
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje tabela  nr 1.

Tabela nr 1 . Odpłatność za usługi opiekuńcze
  

Dochód osoby samotnej lub na osobę w rodzinie w stosunku do
kryterium ustawowego w %
określonego ustawą o pomocy
społecznej

Procent odpłatności w stosunku do kosztu usługi dla osoby
samotnej
Procent odpłatności w stosunku
do kosztu usługi dla osoby w
rodzinie
do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
od 101% do 150% 5 10
od 151% do 200% 10 15
od 201% do 250% 15 20
od 251% do 300% 20 25
od 301% do 350% 50 70
od 351% do 400% 80 100
powyżej 400% 100 100

3. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze reguluje tabela  nr 2. 

Tabela nr 2 . Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód osoby samotnej lub na osobę
w rodzinie w stosunku do kryterium
ustawowego w % określonego ustawą
o pomocy społecznej   

Procent
odpłatności
do kosztu usługi dla osoby samotnej   
Procent odpłatności w
stosunku do kosztu
usługi dla osoby w rodzinie
do 300% nieodpłatnie nieodpłatnie
od 301% do 350%    10 20
od 351% do 400%    20 30
od 401% do 450%     30 40
od 451% do 500%     50 70
powyżej 500% 100 100§2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
  Uzasadnienie:
Na podstawie art. 50 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 163 z późn. zmianami) ośrodek pomocy społecznej przyznaje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala ich zakres i okres przyznania, natomiast Rada Gminy w drodze uchwały określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania. W niniejszej uchwale Rada Gminy określiła  warunki przyznawania i odpłatności również za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych, którzy takich usług wymagają, a we własnym zakresie nie są w stanie sobie ich zapewnić. Są to w szczególności świadczenia rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania osób potrzebujących. W związku z tym, że istnieje zapotrzebowanie na w/w usługi wśród mieszkańców gminy  podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
 
  Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij