Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

XI/109/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4531

Treść


Rozdział 1
Podstawa obliczania dotacji
 
§ 1. Podstawę obliczania dotacji stanowi wysokość ustalonych w budżecie gminy Dobrcz wydatków bieżących ponoszonych w Przedszkolu Samorządowym w Borównie prowadzonym przez gminę Dobrcz w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, liczba uczniów w Przedszkolu Samorządowym w Borównie ustalona według danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września, a także informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez gminę Osielsko z budżetu państwa.
§ 2. 1. Wysokość wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia, o których mowa w § 1 stanowi iloraz ustalonych w budżecie gminy Dobrcz wydatków bieżących w Przedszkolu Samorządowym w Borównie pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie oraz liczby uczniów będących wychowankami Przedszkola Samorządowego w Borównie.
2.  W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących ustalonych w budżecie gminy Dobrcz w przeliczeniu na jednego ucznia w Przedszkolu Samorządowym w Borównie, zmianie ulegnie wysokość udzielanej dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
3.  W okresie od stycznia do listopada danego roku wysokość dotacji ulegnie zmianie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmiany wydatków bieżących, ustalonych w budżecie gminy Dobrcz.
4.  Stawka dotacji skalkulowana w grudniu danego roku będzie podstawą dokonania korekty dotacji udzielonej w roku kalendarzowym, którego dotyczy. Do wyliczenia dotacji w grudniu przyjmuje się liczbę uczniów w Przedszkolu Samorządowym w Borównie, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej z dnia 30 września z poprzedniego roku kalendarzowego i z 30 września bieżącego roku kalendarzowego, liczoną jako średnią ważoną.
§ 3. 1. Dotacja obliczona w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej do czasu otrzymania przez gminę Osielsko informacji o wysokości i sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla gminy Osielsko na dany rok budżetowy, przekazywana będzie na podstawie danych za ubiegły rok budżetowy.
2. Po otrzymaniu informacji o wysokości i sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji zostanie zweryfikowana począwszy od stycznia tego samego roku budżetowego.
§ 4. 1. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację:
1)    na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy Dobrcz wydatków bieżących ponoszonych w Przedszkolu Samorządowym w Borównie w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty i nie przystąpią do otwartego  konkursu ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy o systemie oświaty;
2)    na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Osielsko z budżetu państwa.
2.  Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację:
1)   na każdego ucznia w wysokości 40% ustalonych w budżecie gminy Dobrcz wydatków bieżących ponoszonych w Przedszkolu Samorządowym w Borównie w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty i nie przystąpią do otwartego  konkursu ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy o systemie oświaty; 
2)   na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Osielsko z budżetu państwa.
3. Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy Osielsko w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Osielsko z budżetu państwa.
 
Rozdział 2
Tryb udzielania dotacji
 
§ 5. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego składa organowi dotującemu pisemny wniosek o udzielenie dotacji z informacją o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 >>pobierz do uchwały.
2.  Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego składa organowi dotującemu pisemną informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a w grudniu do dnia 10 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 >>pobierzdo uchwały.
3.  Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami Gminy Osielsko, do informacji wymienionej w ust. 2 załącza każdorazowo w przypadku przyjęcia ucznia zamieszkującego na terenie innej gminy oświadczenie o miejscu zamieszkania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 >>pobierz do uchwały. Oświadczenia o miejscu zamieszkania składa się również ponownie we wrześniu dla wszystkich uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Osielsko oraz w ciągu roku przy każdej zgłoszonej zmianie adresu zamieszkania ucznia.
4.  Niezłożenie informacji, o których mowa w ust. 2 skutkuje wstrzymaniem wypłaty dotacji.
§ 6. 1. Dotacji udziela się na wszystkich uczniów ujętych w dokumentacji prowadzonej przez niepubliczne przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego, w tym na uczniów okresowo nieobecnych, gdy brak jest przesłanek do skreślenia ucznia z ewidencji.
2. W okresie przerwy wakacyjnej tj. w lipcu i sierpniu do obliczenia dotacji przyjmuje się liczbę uczniów uczęszczających do danego niepublicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego w miesiącu czerwcu, wykazanych w informacji, o której mowa w § 5 ust. 2.
§ 7. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji wymieniony w §5 ust. 1.
 
Rozdział 3
Tryb rozliczania dotacji
 
§ 8. 1. Kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym dla niepublicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego podlega rozliczeniu przez przedstawienie organowi dotującemu przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego informacji o sposobie wykorzystania dotacji za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 >>pobierz do uchwały.
2.  W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez niepubliczne przedszkole
i inną formę wychowania przedszkolnego w trakcie trwania roku budżetowego dotowana placówka jest zobowiązana do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z udzielonej dotacji w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności.
3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
4. Otrzymana dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego.
5.  Dotacja w części lub w całości pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 
Rozdział 4
Tryb i zakres kontroli
 
       § 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli pod względem legalności
i celowości oraz rzetelności wykorzystania przekazywanych dotacji, a także kontroli rzetelności dokumentacji związanej z liczbą uczniów.
2. W ramach czynności, o których mowa w ust. 1 dotujący dokonuje w szczególności:
1) kontroli zgodności ze stanem faktycznym przekazywanych informacji określonych we wniosku o udzielenie dotacji;
2) kontroli terminowości i zgodność przekazanych mu informacji o stanie uczniów ze stanem faktycznym;
3)  kontroli celowości wykorzystania dotacji i zgodność ze stanem faktycznym przekazywanej mu informacji o sposobie wykorzystania dotacji na cele określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
3.  O zamiarze przeprowadzenia kontroli, jej zakresie, trybie i czasie trwania organ dotujący musi powiadomić osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego na trzy dni przed terminem planowanej kontroli.
4.  Kontrolujący przeprowadzają kontrolę na podstawie upoważnienia organu dotującego, wraz z ważnym dowodem osobistym.
5. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce dotowanej.
6.  Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli w imieniu dotującego mają prawo do wstępu do jednostki oraz w związku z celem kontroli do wglądu do prowadzonej przez tą placówkę dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, a także w związku z przeprowadzaniem kontroli do przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek.
7.  Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.
8. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i osoba prowadząca niepubliczne przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego.
10. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego posiada prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.
11. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.
12. Kontrolujący jest zobowiązany dokonać analizy zastrzeżeń i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
13. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu.
14. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
15. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący czyni
wzmiankę w protokole.
16. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do
podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.
 
Rozdział 5
Przepisy końcowe
 
§ 10. Traci moc uchwała nr VIII/102/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Osielsko dotacji do przedszkoli niepublicznych, zmieniona uchwałą nr  VI/76/2012 Rady Gminy z dnia 20 listopada 2012 r.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 
Uzasadnienie
 

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.  niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy. Zgodnie z art. 90 ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
 
Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejście w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 119 kB metryczka
>>pobierz pdf, 126 kB metryczka
>>pobierz pdf, 102 kB metryczka
>>pobierz pdf, 132 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij