Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

XI/103/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 849; z 2015 r. Poz. 528, Poz. 699, Poz. 774, Poz. 1045, Poz. 1283, Poz. 1777) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4235

Treść

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Osielsko:
1)      od gruntów:
a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni;
b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni;
c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni;
d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni;
2)      od budynków lub ich części:
a)     mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- związanych z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, dla których stawka wynosi – 4,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3)      od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zł.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/82/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
  Uzasadnienie
 

Art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Poz. 849 ze zmianami) stanowi, że górne granice stawek kwotowych określone w ustawie corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes GUS w dniu 15 lipca 2015 r. ogłosił, że wskaźnik ten w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 98,8, czyli nastąpił spadek cen o 1,2% (Monitor Polski Poz. 640).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.              z 2015 r. Poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
W proponowanych w niniejszej uchwale stawkach na rok 2016 maksymalne stawki zastosowano dla:
a)     Gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni, w roku 2015 obowiązywała stawka 4,56 zł;
b)    Gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni;
c)     Budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w roku 2015 obowiązywała stawka 10,75 zł;
d)    Budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w roku 2015 obowiązywała stawka 4,68 zł;
e)     Budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,68 zł, w roku 2015 obowiązywała stawka dla pozostałych budynków 7,73 zł.
Pozostałe proponowane stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
a)     Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,80 zł, stawka maksymalna wynosi 0,89 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 0,09 zł; tj. o 10,11 %; w roku 2015 obowiązuje stawka 0,80 zł;
b)    Grunty pozostałe – 0,41 zł, stawka maksymalna 0,47 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 0,06 zł;  tj. o 12,77 %; w roku 2015 obowiązuje stawka 0,39 zł; wzrost o 5,13 %;
c)     Budynki mieszkalne – 0,60 zł, stawka maksymalna 0,75 zł,  obniżenie maksymalnej stawki o 0,15 zł; tj. o 20 %; w roku 2015 obowiązuje stawka 0,58 zł, wzrost o 3,45 %;
d)    Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,98 zł,  stawka maksymalna 22,86 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 2,88 zł; tj. o 12,60 %; w roku 2015 obowiązuje stawka 19,98 zł;
e)     Budynki związane z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym – 4,47 zł, stawka maksymalna 7,68 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 3,21 zł; tj. o 41,80 %; w roku 2015 obowiązuje stawka 4,47 zł.
Przy określaniu w/wym. stawek podatkowych zastosowano obniżenie stawek maksymalnych od 10,11% do 41,80%. Szacuje się, że w wyniku zastosowania proponowanych stawek do obliczania podatku w roku 2016 dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości  będą niższe od dochodów jakie można by uzyskać przy zachowaniu obowiązujących zwolnień i stawek maksymalnych o około 998 tys. zł.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij